Управління персоналом - Виноградський М.Д. - Аналіз плинності персоналу

Таким чином, персонал підприємства не є постійним: одні працівники звільняються, інші наймаються. Причини звільнення можуть бути різними. Ці зміни у персоналі підприємства називаються оборотом персоналу. Розрізняють оборот по звільненню і оборот по прийманню (зовнішній оборот). Окрім зовнішнього обороту персоналу, на підприємстві відбувається внутрішній оборот - перехід працівників із однієї категорії (посади) в іншу, з одного підрозділу в інший і т. д.

Оборот персоналу визначають як відношення кількості всіх колишніх (оборот по звільненню) або всіх прийнятих (оборот по прийманню) за певний період до середньоспискової чисельності працюючих протягом того самого періоду за формулою:

Кзв Т/"пр

к = -- я = к п

де Кзв - коефіцієнт обороту по звільненню; Кпр - коефіцієнт обороту по прийманню.

- кількість звільнених працівників;

Кпр - середньоспискова чисельність персоналу.

Коефіцієнт загального обороту визначають як суму: Кзв + Кпр.

Поняття "плинність персоналу" в економічній і соціологічній літературі означає звільнення працівників за особистим бажанням і у зв'язку з порушенням трудової дисципліни. Скорочення плинності персоналу має велике народногосподарське значення. Це пояснюється головним чином тим, що працівники, які переходять з одного підприємства на інше, з однієї галузі виробництва в іншу, не тільки забирають із собою соціально-виробничий потенціал, але й на певний час вилучаються із сфери виробництва і, таким чином, розтрачують суспільно корисний час. При цьому кожен, змінюючи роботу, втрачає близько 30 днів.

Постійність або стабільність персоналу - це поняття, що відбиває величину, яка визначається відношенням чисельності працівників за списковим складом протягом року, у % до їх середньоспискової чисельності і розраховується за формулою:

Яст --,

К ср

п

де Яст - коефіцієнт стабільності;

Кпр - середньоспискова чисельність працюючих;

- кількість працівників зі стажем роботи на підприємстві більше одного року.

Рівень стабільності трудових колективів визначається за формулою:

де Яск - рівень стабільності персоналу;

К™ - кількість працівників, які звільнилися протягом року з різних причин;

Величина плинності персоналу характеризується коефіцієнтом плинності - відношенням кількості працівників, які звільнилися з підприємства протягом певного періоду за власним бажанням, звільнених за прогули та інші порушення трудової дисципліни, до середньоспискової чисельності працівників за той самий період:

Я - К^

пп '

п

де Япп - коефіцієнт плинності персоналу;

- кількість звільнених за власним бажанням та з інших неповажних причин;

Від плинності персоналу треба відрізняти його змінність і оборот. Змінністю персоналу називається заміщення прийнятими працівниками звільнених з підприємства. При цьому показником

змінності вважають коефіцієнт змінності (Яз*в), тобто найменше число із прийнятих або звільнених, віднесене до середньоспискової чисельності працівників.

Для визначення змінності у розрахунок не включають працівників, звільнених у зв'язку зі скороченням штатів (скорочення виробництва), а включають тільки тих яких за даної незмінної виробничої бази було заміщено.

Оборот персоналу - це найбільш загальний показник його динаміки. На відміну від змінності, оборот робочого персоналу включає ще й тих працівників, яких в організованому порядку переведено на інші підприємства. Ця категорія працівників ніяк не може бути віднесена до тих, що підлягають заміні, тому що переведення може бути використане як засіб боротьби зі змінами персоналу в порядку скорочення штатів.

Таким чином, оборот і змінність персоналу становлять показники, які самостійно характеризують динаміку персоналу підприємства. При цьому з плинністю персоналу вони можуть бути і не пов'язані, тоді як плинність може впливати на їх змінність і оборот.

14.4. Управління плинністю і трудовою мотивацією працівників у фірмах і компаніях
14.5. Удосконалення моделі кадрового менеджера
Ключові галузі компетентності менеджера по персоналу
Положення про службу управління персоналом підприємства
Положення про службу управління персоналом підприємства, акціонерного товариства
Подальший функціональний розвиток відділів кадрів організації
РОЗДІЛ 15. Облік персоналу в організації і порядок ведення трудових книжок
15.1. Облік особового складу і порядок ведення особових справ
Порядок ведення особових справ
Інші облікові документи щодо особового складу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru