Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г.Г. - 5.5. Облік показників стану умов і безпеки праці

Облік стану умов і безпеки праці в області здійснюється:

— обласним управлінням статистики за встановленими формами: 1-ПВ, 23-ТН, 1-ППО, 1-ДТП та ін;

— обласною санітарно-епідеміологічною службою Міністерства охорони здоров'я — на підставі карток за формою № 389-9-86 (зведений звіт подається службі охорони праці обласної державної адміністрації);

— відділом охорони здоров'я обласної державної адміністрації за формою № 1-УБ (зведений звіт подається Держпромгірнагляду).

Облік умов і безпеки праці в районах здійснюється:

— районними відділами статистики за встановленими формами;

— районними СБС на підставі карток за формою № 389-9-86 (зведені форми звітів подаються службі охорони пращ райдержадміністрації);

— службою охорони праці районної державної адміністрації за формою №1-УБ (зведений звіт подається відділу охорони праці облдержадміністрації).

Облік умов і безпеки праці на підприємстві організовує служба охорони праці.

Аналіз та оцінку стану умов і безпеки праці забезпечують служби охорони праці обласної та районних державних адміністрацій, виконкому, міських, селищних і сільських рад та служби охорони праці підприємства. Основою для аналізу та оцінки показників стану умов та безпеки праці є "Єдина державна система показників умов і безпеки пращ", дані про травматизм на виробництві та професійні захворювання, пожежі, дорожньо-транспортні пригоди й аварії.

Основними показниками ефективного функціонування СУОП на всіх рівнях є:

— рівень виробничого травматизму;

— рівень профзахворювань;

— рівень захворювань, пов'язаних з умовами праці;

— кількість працюючих у незадовільних умовах праці;

— кількість обладнання, що не відповідає вимогам нормативних актів про охорону праці;

— кількість технологічних процесів, що не відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці;

— кількість аварійних будівель і споруд;

— забезпеченість засобами індивідуального захисту;

— забезпеченість санітарно-побутовими приміщеннями;

— витрати на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

— витрати на повне відшкодування збитків потерпілим від нещасних випадків та профзахворювань (або витрати на соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань);

— витрати на розслідування та ліквідацію наслідків аварій та нещасних випадків і профзахворювань.

Результати аналізу та оцінки стану умов і безпеки праці використовуються керівництвом підрозділу, підприємства, адміністративно-територіальною одиницею для планування заходів з охорони праці на наступний рік, а також для застосування відповідних методів управління.

З метою оперативного розв'язання завдань з охорони праці при облдержадміністрації створюється обласна Рада з безпечної життєдіяльності населення і відділ з питань охорони праці.

Обласна Рада з безпечної життєдіяльності населення (надалі — обласна Рада) створюється головою обласної держадміністрації відповідно до Закону України "Про охорону праці" з метою розроблення і реалізації державної політики в галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму на території області.

Обласна Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також відповідним положенням.

Обласна Рада:

— розробляє, здійснює заходи щодо створення системи державного управління охороною життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму, вносить на розгляд Кабінету Міністрів пропозиції про вдосконалення цієї системи;

— організовує і забезпечує контроль за виконанням законодавчих актів і рішень уряду України, пов'язаних з реалізацією державної політики з питань безпечної життєдіяльності населення, подає пропозиції про вдосконалення законодавства з цих питань;

— координує діяльність місцевих органів державної виконавчої влади в галузі охорони життя і здоров'я людей на виробництві та в побуті;

— організовує перевірки діяльності місцевих органів державної виконавчої влади й заслуховує на своїх засіданнях звіти керівників з питань, що входять до її компетенції;

— сприяє вивченню, узагальненню та поширенню досвіду в галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму, вирішує питання контролю за виконанням угод у цій галузі.

Засідання обласної Ради проводяться відповідно до затвердженого плану роботи. Рішення обласної Ради, ухвалені в межах її компетенції, є обов'язковими для місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та громадян. Обласну Раду очолює заступник голови обласної держадміністрації.

Відділ з питань охорони праці Головного управління праці й соціального захисту населення обласної державної адміністрації (далі відділ) у межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони пращ на підприємствах, в установах і організаціях (далі — підприємствах), незалежно від форм власності, розташованих у межах області.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, Держнаглядохоронпраці, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також положенням про відділ.

Основні завдання відділу:

— реалізація державної політики в галузі охорони праці;

— сприяння впровадженню ефективної цілісної регіональної системи запобігання травматизму, у тому числі невиробничого характеру, безпечних виробничих процесів, устаткування;

— сприяння у забезпеченні працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;

— організація професійної підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів (посадових осіб) з питань безпечної життєдіяльності населення;

— надання організаційно-методичної допомоги відділам охорони праці районних державних адміністрацій, відділам охорони праці виконавчих органів міських рад;

— забезпечення разом з управліннями і відділами державної адміністрації, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями реалізації регіональних програм з метою охорони праці та запобігання нещасних випадків невиробничого характеру.

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, організовує:

— роботу відділів районних державних адміністрацій, міськвиконкомів;

— діяльність обласної ради в питань безпечної життєдіяльності населення;

— розроблення регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (за участю профспілок), а також регіональної програми заходів щодо запобігання нещасних випадків невиробничого характеру;

— створення методичних, навчально-методичних кабінетів і науково-технічних центрів охорони праці;

— забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці;

— підвищення кваліфікації та перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці;

— роз'яснення через засоби масової інформації нормативно-правових актів з охорони праці, інформування населення про умови й безпеку праці та рівень невиробничого травматизму;

— виконання регіональних програм;

— розслідування групових і смертельних нещасних випадків у разі, коли це передбачено Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах та організаціях і Положенням про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру;

— розгляд проектів контрактів, які укладаються з керівниками підприємств, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації або які укладаються за погодженням з обласною державною адміністрацією.

Крім того, відділ виконує низку інших важливих завдань:

— опрацьовує ефективну цілісну регіональну систему управління охороною праці та систему запобігання травматизму невиробничого характеру;

— готує пропозиції щодо впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, які забезпечують підвищення рівня профілактики травматизму невиробничого характеру, і подає їх на розгляд обласної державної адміністрації;

— сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, захисту населення, виробничого й навколишнього природного середовища;

— вносить пропозиції обласній державній адміністрації щодо забезпечення реалізації державної політики з питань охорони життя і здоров'я людей на виробництві та профілактики травматизму невиробничого характеру;

— веде облік, здійснює аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також заподіяної ними шкоди;

— розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань охорони праці;

— надає допомогу підприємствам у використанні вітчизняного та зарубіжного досвіду охорони праці; пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці; паспортизації цехів, дільниць, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці;

— координує роботу служб охорони праці підприємств та здійснює методичне керівництво цими службами;

На підприємствах відділ з питань охорони праці здійснює контроль за:

— дотриманням законодавства з питань профілактики травматизму невиробничого характеру та проведенням навчання населення з цих питань;

— дотриманням працівниками нормативно-правових актів та виконанням ними посадових інструкцій з питань охорони праці;

— виконанням приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці, використанням коштів фонду охорони праці;

— відповідністю машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів проти-аварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих нормативно-правовим актам про охорону праці; наявністю технологічної документації на робочих місцях;

— своєчасним проведенням навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки під час виконання цих робіт;

— забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, мийними засобами, санітарно-побутовими приміщеннями; організацією питного режиму; наданням працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці;

— використанням праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно із законодавством;

— проходженням попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах і роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі; проходженням щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року;

— реалізацією регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і регіональної програми заходів щодо запобігання нещасним випадкам невиробничого характеру.

Відділ також здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань. Працівники відділу мають право:

— безперешкодно, у будь-який час, відвідувати виробничі об'єкти, структурні підрозділи підприємств, призупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва в разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників, одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці;

— перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об'єктах підприємства, видавати керівникам об'єкта, цеху, виробництва, що перевіряються, обов'язкові для виконання пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;

— вимагати від посадових осіб усунення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативно-правові акти про охорону праці;

— надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які не дотримуються вимог нормативно-правових актів про охорону праці; порушувати клопотання про заохочення працівників, котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.

Відділ має право:

— залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, інших підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

— порушувати клопотання перед головою обласної державної адміністрації про розірвання контрактів з керівниками підприємств, які систематичного порушують вимоги законодавства з питань охорони праці та безпечної життєдіяльності населення, і про заохочення працівників, котрі беруть активну участь у профілактиці травматизму невиробничого характеру;

— одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств інформацію, документи, інші матеріали, а від органів державної статистики — безплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

— скликати наради з питань охорони життя і здоров'я людей на виробництві та профілактики травматизму невиробничого характеру.

Позаштатні спеціалісти з охорони праці призначаються при сільських, селищних та міських виконкомах рад, районних та обласних держадміністраціях для здійснення організаційно-методичної роботи щодо управління охороною праці.

Позаштатними спеціалістами з охорони праці призначаються члени асоціацій спеціалістів з охорони праці, що діють на території даного регіону, з найбільш кваліфікованих фахівців.

Персональний склад позаштатних спеціалістів затверджується головою виконавчого комітету сільської, селищної та міської рад, районної, обласної держадміністрацій.

Позаштатні спеціалісти працюють згідно з планом робіт, затвердженим головою виконкому районної або обласної держадміністрації та погодженим зі службою охорони праці держадміністрації.

На позаштатних спеціалістів поширюються права служби охорони праці відповідної держадміністрації, крім права призупиняти роботу.

Заохочення позаштатних спеціалістів здійснюється за рахунок регіонального фонду охорони праці.

"Положення про позаштатного державного інспектора з нагляду за охороною праці" затверджене наказом Держпромгірнагляду України від 19.06.1998 р. № 127.

Державні наглядові інспекції та служби області. Відповідні завдання охорони праці в області вирішують (рис. 5.3):

— тер-управління Держпромгірнагляду області;

— санітарно-епідеміологічна служба;

- Державна експертиза умов праці (соціальний захист працюючих);

- Експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці (експертиза проектів, посудин, що працюють підтиском, тощо);

— Обласна державна інспекція праці (правові питання);

— Інспекція державного технічного нагляду (безпека сільськогосподарських машин і механізмів);

— Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю;

— Державна пожежна охорона області;

— Державна автоінспекція області;

— Управління екологічної безпеки;

— аварійно-рятувальні формування;

— рятувально-водолазна служба;

— територіальна підсистема реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

— Центр стандартизації, метрології та сертифікації;

— статистична служба;

— профспілкові органи.

5.6. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
5.6.1. Основні принципи соціального страхування
5.6.2. Страховий ризик і страховий випадок
5.6.3. Профілактика нещасних випадків
5.6.4. Обов'язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків, пов'язані з координацією страхової діяльності
Розділ 6. ПОСТІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (СУОП)
6.1. Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05
1. Загальні положення
2. Вивчення основ охорони праці в навчальних закладах під час професійного навчання працівників на підприємстві
3. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru