Педагогіка - Фіцула М.М. - Наукова організація педагогічної праці

Висококваліфікованого педагога характеризує вміння працювати методологічно обґрунтовано, раціонально, системно, постійно вдосконалюючи використовувані прийоми і методи задля максимального використання і розвитку можливостей педагогічного процесу. Загалом на цих засадах ґрунтується наукова організація педагогічної праці.

Наукова організація педагогічної праці (НОПП) - система науково обґрунтованих заходів, спрямованих на вдосконалення педагогічної праці та її умов, забезпечення максимальної ефективності навчання і виховання за раціонального використання часу, сил, засобів педагога та учнів.

НОПП охоплює такі проблеми, як економія, раціональне використання часу, створення і раціональне використання сприятливих умов праці та відпочинку, максимальне піклування про здоров'я та всебічний розвиток усіх учасників трудового процесу. Загальний зміст її утворюють НОП педагога, НОП учнів, наукова організація праці педагогічного колективу школи.

Важливими елементами наукової організації праці вчителя є організація часу, методика роботи з книгою, техніка фіксації та оброблення інформації, методика відбору і зберігання готової інформації. Учитель повинен уміти правильно розраховувати, розподіляти час, уникати формальних заходів, намагатися поєднувати різні види діяльності (перевірку зошитів і слухання цікавої радіопередачі), використовувати раціональні методи виконання запланованого, кооперуватися з іншими вчителями (проведення класних годин у паралельних класах) тощо.

Оскільки йому доводиться працювати з багатьма літературними джерелами, він має володіти різними видами читання: попереднє читання - в процесі читання позначають усі незнайомі, іншомовні слова, наукові терміни і поняття, щоб опісля можна було з'ясувати їх значення за словником чи довідником; наскрізне читання - уважне прочитування всього матеріалу, яке застосовують за необхідності охопити весь зміст розділу, статті, книги; вибіркове читання - відбір матеріалу для читання з метою його поглибленого вивчення; повторне читання - передбачає повернення до важливого або не цілком зрозумілого тексту; аналітичне читання (читання з проробленням матеріалу) - критичний аналіз змісту з метою глибокого його вивчення, конспектування істотного; партитурне читання - динамічне, швидке читання, що має на меті оперативне ознайомлення з книгою (за 1,5-2 год. прочитують до 200-300 сторінок); змішане читання - застосування різних видів читання залежно від змісту матеріалу, мети і завдань його вивчення.

Учитель може заощадити свій час і енергію не лише за рахунок раціонального читання, а й уміння робити необхідні нотатки: план, тези, конспект, анотацію, реферат, рецензію, цитату. Зібрану інформацію корисно записувати на окремих картках, що дає змогу систематизувати її відповідно до тем уроків чи виховних заходів.

У науковій організації праці учнів важливу роль відіграють режим дня, робоче місце, техніка організації особистої праці, планування, облік і контроль. Вони опановують її вони у процесі вивчення НОП як особливого навчального предмета, внаслідок намагання наслідувати культуру праці педагога та організації своєї діяльності на принципах НОП. Учням доцільно пропонувати пам'ятки-алгоритми для виконання різних видів навчальної діяльності. Наприклад, для виконання домашнього завдання вони можуть скористатися такими порадами:

- на підготовчому етапі роботи ("Берися до роботи!"): наведи порядок на робочому місці, дістань все потрібне для занять, встанови послідовність роботи, регламентуй роботу в часі;

- на виконавчому етапі роботи ("Дій рішуче!"): усвідом зміст кожного завдання, згадай поради вчителя, не відволікайся, стеж за своїми діями, дотримуйся режиму праці та відпочинку;

- на завершальному етапі роботи ("Підбий підсумки"): перевір якість і повноту виконаного завдання, допрацюй усе, що необхідно, врахуй на майбутнє успіхи і помилки, зроби висновки.

Для виконання завдань, що передбачають роботу над помилками, учням пропонують таку пам'ятку:

1) усвідом, яке правило порушує допущена тобою помилка;

2) повтори правило і напиши пояснення;

3) придумай і напиши кілька прикладів на це правило;

4) перевір, чи немає помилки;

5) попроси когось із батьків або товаришів перевірити написане;

6) якщо сумніваєшся у правильності написаного, проконсультуйся в учителя.

Наукова організація праці педагогічного колективу школи передбачає організацію творчих пошуків учителів, поширення їхнього досвіду, втілення досягнень педагогічної науки у шкільну практику; створення умов для розвитку здібностей і талантів, виявлення обдарованих дітей; удосконалення планування всіх напрямів діяльності школи, обліку і контролю; організація взаємодії школи з сім'єю та громадськими організаціями.

Кожен напрям наукової організації праці неможливий без реалізації певної системи заходів. Наприклад, організація творчої праці педагогічного колективу може охоплювати вибір теми, визначення мети і завдань, підготовку вчителів до колективної творчої праці; розподіл теми на окремі питання для творчого їх опрацювання групами і окремими педагогами та проектування необхідного досвіду (розроблення програми дослідження); організації цілеспрямованої самоосвіти вчителів і колективних форм їхньої роботи відповідно до обраної теми; організацію систематичної конкретної допомоги педагогам у їхній роботі над темами з боку науковців-консультантів; узагальнення результатів творчої праці педагогічного колективу на основі досвіду окремих учителів.

Запитання. Завдання

1. Які особливості притаманні передовому педагогічному досвіду?

2. Зробіть порівняльний аналіз новаторського і зразкового педагогічного досвіду.

3. Розкрийте методику вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду."

4. Охарактеризуйте методику втілення передового педагогічного досвіду у шкільну практику.

5. На прикладах авторських шкіл розкрийте методику втілення досягнень педагогічної науки у шкільну практику.

6. Вивчіть і опишіть досвід відомого вам передового вчителя з фаху або класного керівника.

7. Охарактеризуйте основні компоненти наукової організації педагогічної праці.

Література

Іванова 0. Зберігаючи традиції, думати про майбутнє // Рідна школа. - 1996. - № 1.

Карташов П. И. Внедрение рекомендаций педагогической науки в практику. - М., 1984.

Онишків 3. М. Основи школознавства. - Тернопіль, 1996.

Педагогічний пошук / За ред. В. Ф. Беха. - к., 1989.

Передовий педагогічний досвід: теорія і методика / За ред. Л. Л. Мо-МОТ. - К., 1990.

Подымов Л. С. Подготовка учителя к инновационной деятельности. - М..1995.

Радченко И. П. Научная организация педагогического труда. - М., 1972.

Радченко И. П. НОТ учителя. - М., 1982.

Юсуфбекова Н. Р. Общие основы педагогических инноваций: Опыт разработки теории инновационных процессов образования. - М., 1991.

5. З історії педагогіки
5.1. Педагогіка давнього світу
Виховання у первісному суспільстві
Виховання і навчання в країнах Давнього Сходу
Виховання і навчання у Давній Греції і Давньому Римі
Елементи педагогіки у філософських системах давнього світу
5.2. Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей у середньовічній Європі, в епоху Відродження та Реформації
Особливості освітньо-виховної практики і педагогічної думки в епоху середньовіччя. Виникнення університетів
Школа і педагогічна думка в Європі в епоху Відродження і Реформації
5.3. Становлення і розвиток зарубіжної педагогічної науки (XVII-XX ст.)
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru