Соціальна педагогіка - Богданова І.М. - Завдання до теми 4. Сім'я як провідний фактор соціалізації особистості

Тема 6. Соціально-виховні інститути в Україні

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Завдання до теми 4. Сім'я як провідний фактор соціалізації особистості

І ступінь складності

1. Провести бесіду за темою "Роль сімейного виховання на різних етапах розвитку суспільства".

2. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом розповіді за темою "Основні функції сім'ї".

3. Скласти бібліографію до теми "Типологія сімей".

II ступінь складності

1. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Методи і прийоми соціально-педагогічної роботи з сім'єю". Оформити у вигляді рукописної книги.

2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Особливості соціалізації дитини у різних типах сімей". Оформити у вигляді статті до педагогічної газети.

3. Написати анотацію на роботу В.О. Сухомлинського "Серце віддаю дітям".

ІІІ ступінь складності

1. Провести наукове спостереження за студентською сім'єю з метою виявлення їх інтересів, потреб, бажань. Оформити у вигляді стислої характеристики.

2. Провести анкетування з групою студентів з метою виявлення їх знань щодо форм роботи із сім'єю. Оформити у вигляді стислої характеристики.

3. Провести бліцопитування з групою студентів з метою виявлення їх інтересів, потреб, бажань у створенні сім'ї. Оформити у вигляді доповіді на семінарі.

Завдання до теми 5. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без піклування батьків

І ступінь складності

1. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом розповіді за темою "Форми опікування дітей-сиріт в Україні".

2. Скласти бібліографію до теми "Види закладів державної системи виховання дітей, позбавлених батьківського піклування".

3. Написати реферат, розкривши історіографічний аналіз соціальної опіки дітей в Україні.

II ступінь складності

1. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Історія розвитку закладів інтернатного типу", оформити у вигляді рукописної книги.

2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми щодо причин соціального сирітства в Україні, оформити у вигляді статті до педагогічного журналу "Збірник студентських наукових праць".

3. Скласти програму студентської науково-теоретичної конференції на тему "Інноваційні форми опіки дітей-сиріт в Україні".

III ступінь складності

1. Провести вивчення структури соціальної опіки дітей-сиріт інтернату № 4 у м. Одесі, представити у вигляді стислої характеристики.

2. Провести вивчення структури державних закладів опіки у м. Одесі, представити у вигляді стислої характеристики.

3. Провести вивчення структури недержавних закладів опіки у м. Одесі, представити у вигляді стислої характеристики.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Завдання до теми 6. Соціально-виховні інститути в Україні

1. Ознайомитися з діяльністю Українського державного центру соціальних служб для молоді, написати стислу характеристику.

2. Ознайомитися з діяльністю міських спеціалізованих формувань для дітей та молоді у м. Одесі з метою написання стислої характеристики.

3. Ознайомитися з діяльністю міських позашкільних виховних закладів для дітей та молоді.

Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань

Із запропонованих варіантів виберіть один. Правильна відповідь оцінюється одним балом.

1. До якого виду ресурсів належать: особливості психічних пізнавальних процесів особистості; прояви емоційно-вольових процесів та психічних станів; особистісні характеристики; показники освітнього рівня людини; професійні та соціальні уміння й навички, якими вона володіє:

1) до зовнішніх ресурсів соціально-педагогічної роботи;

2) до матеріальних ресурсів соціально-педагогічної роботи;

3) до внутрішніх ресурсів соціально-педагогічної роботи?

2. До основних видів зовнішніх ресурсів належать:

1) матеріальні, людські, інформаційні, соціальні, технологічні;

2) соціальні, технологічні;

3) матеріальні, людські, інформаційні.

3. Основні людські ресурси — це:

1) соціальні педагоги, соціальні працівники, психологи, реабілітологи, інші працівники соціальних інститутів, волонтери;

2) соціальні працівники, психологи, реабілітологи;

3) соціальні педагоги, працівники соціальних інститутів, волонтери.

4. До яких видів ресурсів соціально-педагогічної роботи можна віднести: спеціальну літературу; буклети, листівки, брошури, прес-релізи; рекламну продукцію; інформацію в ЗМІ про благодійні заходи неурядових структур і соціальні програми органів влади та місцевого самоврядування; інформаційну мережу Інтернет; усну інформацію спеціалістів та волонтерів:

1) до основних видів інформаційних ресурсів соціально-педагогічної роботи;

2) до основних видів матеріальних ресурсів соціально-педагогічної роботи;

3) до основних видів зовнішніх ресурсів соціально-педагогічної роботи?

5. Кожна держава має систему соціальних інститутів, які безпосередньо чи опосередковано займаються вирішенням соціальних проблем і виступають як інституціальні ресурси. До них належать:

1) соціальні служби молоді, притулки, реабілітаційні центри; громадські організації; церкви;

2) соціальні інститути виховання; державні органи соціальної роботи з населенням; громадські організації; церкви;

3) соціальні інститути виховання.

6. Дайте узагальнену назву інституціальних ресурсів, до яких належать благодійні фонди, громадські об'єднання, товариства:

1) державні органи соціальної роботи з населенням;

2) соціальні інститути виховання;

3) громадські організації.

7. Дайте узагальнену назву інституціальних ресурсів, до яких належать загальноосвітні школи, школи-інтернати, вищі навчальні заклади, позанавчальні заклади:

1) державні органи соціальної роботи з населенням;

2) соціальні інститути виховання;

3) громадські організації.

8. Дайте узагальнену назву інституціальних ресурсів, до яких належать територіальні центри з роботи з населенням, соціальні служби молоді, притулки, реабілітаційні центри:

1) державні органи соціальної роботи з населенням;

2) соціальні інститути виховання;

3) громадські організації.

9. Серед найпоширеніших технологічних ресурсів соціально-педагогічної діяльності можна виокремити:

1) індивідуальне консультування, тренінги;

2) діагностичні техніки, психотерапевтичні методи;

3) організаційні форми, діагностичні техніки, психотерапевтичні методи, індивідуальне консультування, тренінги.

10. Соціальні молодіжні проблеми — це:

1) визначення ролі та місця молоді у сучасному суспільстві; формування ціннісних орієнтацій молодих людей та їх моральних пріоритетів; становище на ринку праці; забезпечення молоді певного освітнього рівня; політичні орієнтації та електоральна поведінка молоді;

2) становище на ринку праці; забезпечення молоді певного освітнього рівня; політичні орієнтації та електоральна поведінка молоді;

3) визначення ролі та місця молоді у сучасному суспільстві; формування ціннісних орієнтацій молодих людей та їх моральних пріоритетів.

11. Особистісні проблеми молоді — це:

1) кохання, створення власної сім'ї, взаємостосунки з однолітками та дорослими;

2) пошуки сенсу життя, професійне самовизначення;

3) пошуки сенсу життя, професійне самовизначення, кохання, створення власної сім'ї, взаємостосунки з однолітками та дорослими, здоров'я молодих людей.

12. Дайте визначення соціальному інституту, що характеризується спільною формою взаємовідносин між людьми, в межах якого здійснюється основна частина їх життєдіяльності:

1) сім'я;

2) неблагополучна сім'я;

3) благополучна сім'я.

13. Дайте визначення соціальному інституту, що характеризується високим рівнем внутрішньосімейної моральності, духовності, задоволення емоційних потреб усіх членів сім'ї:

1) сім'я;

2) неблагополучна сім'я;

3) благополучна сім'я.

14. До сучасних орієнтирів сімейної політики в Україні належать:

1) забезпечення розумово і фізично здорового потомства, орієнтації на середньодітну сім'ю; підвищення виховного потенціалу сім'ї; адаптація сім'ї до ринкових умов життя;

2) підвищення престижу сім'ї та сімейних цінностей у масовій свідомості; забезпечення розумово і фізично здорового потомства, орієнтації на середньодітну сім'ю;

3) стабілізація сім'ї, зниження рівня розлучень; підвищення престижу сім'ї та сімейних цінностей у масовій свідомості; забезпечення розумово і фізично здорового потомства, орієнтації на середньодітну сім'ю; підвищення виховного потенціалу сім'ї; адаптація сім'ї до ринкових умов життя.

16. Дайте визначення стану дитини, що тимчасово або постійно перебуває поза сімейним оточенням унаслідок втрати батьків, а також дитини, яка не може з певних причин чи з власних інтересів залишатися у сімейному оточенні та потребує захисту і допомоги з боку держави:

1) сирота;

2) бездоглядна дитина;

3) безпритульна дитина.

16. Дайте визначення соціальному стану дітей, які не мають постійного місця проживання у зв'язку з втратою батьків, асоціальними формами поведінки дорослих у сім'ї, та дітей, яких вигнали з дому батьки:

1) безпритульні діти;

2) бездоглядні діти;

3) сироти.

17. Дайте визначення соціальному стану дітей, які мають певне місце проживання, але вимушені перебувати на вулиці у результаті матеріальної неспроможності опікунів (родичів, бабусь, дідусів); психічних розладів батьків; байдужого ставлення останніх до виховання дітей:

1) безпритульні діти;

2) бездоглядні діти;

3) сироти.

18. Дайте визначення соціальному стану дітей, що зазнали психологічного, фізичного та сексуального насильства у закладах інтернатного типу та притулках:

1) діти-втікачі із виховних установ;

2) діти-втікачі із зовні благополучних сімей;

3) "діти вулиці".

19. Дайте визначення соціальному стану дітей з високим рівнем конфліктності, патохарактерологічими особливостями, відхиленнями у психічному та особистісному розвитку:

1) діти-втікачі із виховних установ;

2) діти-втікачі із зовні благополучних сімей;

3) "діти вулиці".

20. Дайте визначення соціальному стану дітей, що за своїми психологічними ознаками схильні до постійного перебування на вулиці — діти, позбавлені систематичного батьківського піклування; аутсайдери шкільних колективів; діти з яскраво вираженими ознаками важковиховуваності, схильні до безцільного проведення часу:

1) діти-втікачі із виховних установ;

2) діти-втікачі із зовні благополучних сімей;

3) "діти вулиці".

Підсумкова оцінка:

низька — від 0 до 5 балів; задовільна — від 6 до 10 балів; добра — від 11 до 16 балів; висока — від 16 до 20 балів.

Орієнтовна сумарна модульно-рейтингова оцінка

Навчальний модуль II
Змістовий модуль 1Змістовий модуль 2
Завдання доБалиДодаткові балиЗавдання доБалиДодаткові бали
першої теми11четвертої теми11
другої теми11п'ятої теми11
третьої теми1шостої теми1
Підсумковий тест20
Всього32Всього232
Сумарна кількість балів — 30

Навчальний модуль 2.ОБ'ЄКТИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Змістовий модуль 1 Специфічні сфери соціально-педагогічної роботи

Змістовий модуль 2 Особливості соціальної дезадаптації, дітей і молоді

Структура навчального модуля III. Об'єкти соціально-педагогічної діяльності

Змістовий модуль 1 Специфічні сфери соціально-педагогічної роботиЗмістовий модуль 2 Особливості соціальної дезадаптації дітей і молоді
Теоретичний матеріал для аудиторного вивченняТеоретичний матеріал для аудиторного вивчення
1. Особливості соціальної підтримки дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями.

2. Соціально-педагогічна діяльність у загальноосвітніх закладах
4. Девіантна поведінка дітей і молоді як форма соціальної дезадаптації.

5. Характеристика різних форм девіації неповнолітніх
Теоретичний матеріал для самостійного опрацюванняТеоретичний матеріал для самостійного опрацювання
3. Волонтерський рух в Україні. Завдання для самостійної роботи студентів до практичних (семінарських) занять. Індивідуальні навчально-дослідні завдання6. Становлення та розвиток соціальної педагогіки за кордоном.

Завдання для самостійної роботи студентів до практичних (семінарських) занять. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань

Завдання до теми 5. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без піклування батьків
ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
Завдання до теми 6. Соціально-виховні інститути в Україні
Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань
Змістовий модуль 1. СПЕЦИФІЧНІ СФЕРИ СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ
ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ВИВЧЕННЯ
Тема 1. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
Тема 2. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Тема 3. Волонтерський рух в Україні
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru