Національна безпека України - Ліпкан В.А. - 8. Концепція національної безпеки Республіки Білорусь

Як і в Молдові, Білорусь має власну Концепцію національної безпеки.

Концепція національної безпеки Республіки Білорусь становить собою систему поглядів щодо напрямів, засобів і способів захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства й держави. Вона містить методологічну основу побудови системи забезпечення національної безпеки Республіки Білорусь і призначена для використання при плануванні і здійсненні діяльності державних органів по забезпеченню національної безпеки.

Національна безпека — стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Життєво важливі інтереси — сукупність потреб, задоволення яких забезпечує існування і можливості розвитку особи, суспільства і держави.

Загроза національній безпеці — дії, явища і процеси (або їх сукупність), що перешкоджають реалізації життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави.

Забезпечення національної безпеки — діяльність державних органів, організацій, зокрема суспільних об'єднань, а також окремих громадян по захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави.

Забезпечення національної безпеки включає:

• визначення життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави;

• виявлення чинників, що створюють загрозу національної безпеки;

• формування системи протидії негативним чинникам і виникаючим погрозам.

Принципи забезпечення національної безпеки:

• законність — полягає у дотриманні норм міжнародного права і національного законодавства;

• "загальної безпеки", що припускає взаємне врахування і дотримання інтересів всіх суб'єктів відносин у сфері безпеки як усередині країни, так і на міжнародному рівні;

• дотримання балансу життєво важливих інтересів і взаємної відповідальності особи, суспільства і держави з питань забезпечення національної безпеки;

• постійне інформування громадян республіки з питань стану національної безпеки.,

На відміну від КНБ Республіки Молдова і КНБ Республіки Білорусь виділяються не складові національної безпеки, а сфери життєдіяльності, при чому не національної безпеки, безпеки Республіки Білорусь.

До сфер безпеки Республіки Білорусь належать: 1) політична, 2) економічна, військова, 3) екологічна, 4) інформаційна, 5) гуманітарна.

При чому структурно, розглядаючи кожну сферу безпеки Республіки Білорусь, в концепції визначаються:

1) життєво важливі інтереси Республіки Білорусь (РБ) саме в цій сфері;

2) чинники, що створюють загрозу безпеці РБ в цій сфері;

3) пріоритетні напрями забезпечення безпеки Республіки Білорусь в конкретній сфері.

Система забезпечення національної безпеки становить собою сукупність суб'єктів забезпечення національної безпеки, об'єднаних цілями і завданнями по захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави, які здійснюють узгоджену діяльність в рамках законодавства.

Суб'єктами системи забезпечення національної безпеки є державні органи, організації, суспільні об'єднання, а також громадяни.

Новими у порівнянні з багатьма концепціями національної безпеки є вимоги, які висуваються до системи забезпечення національної безпеки. До них належать:

1. Здатність системи до своєчасного реагування на зміни зовнішньої і внутрішньої обстановки і самоудосконалення в міру накопичення інформації про загрози і досвід їх попередження і нейтралізації.

2. Повнота і достовірність інформації про реальні і потенційні загрози, здатність створення організаційних механізмів забезпечення національної безпеки, наявність сил і засобів.

3. Здатність виконання системою заданих функцій в умовах неповної, суперечливої і такої, що нерегулярно поступає, інформації про загрози.

4. Поєднання централізації управління системою забезпечення національної безпеки з самостійністю її окремих елементів.

5. Оперативність вироблення і ухвалення рішень, їх адекватність загрозам національної безпеки.

6. Здатність ефективного використання сил і засобів системи забезпечення національної безпеки і координації зусиль всіх її елементів.

До функцій системи забезпечення національної безпеки належать:

1) аналіз і оцінка поточного стану національної безпеки;

2) визначення пріоритетних напрямів зміцнення національної безпеки в основних сферах життєдіяльності особи, суспільства і держави;

3) розробка і здійснення оперативних і довготривалих заходів по попередженню, виявленню і прогнозуванню внутрішніх і зовнішніх загроз, а також ухвалення заходів по їх нейтралізації або локалізації;

4) підтримка сил і засобів системи забезпечення національної безпеки в готовності, розробка і здійснення заходів по їх ефективній взаємодії і використанні в повсякденних умовах і при надзвичайних ситуаціях;

5) контроль за діяльністю державних органів, організацій, зокрема суспільних об'єднань, а також громадян, зайнятих у сфері забезпечення національної безпеки;

6) інформування громадян республіки з питань забезпечення національної безпеки.

В пункті 5 чітко простежується недемократичність концепції безпеки РБ, оскільки держава залишає за собою право на здійснення контролю за громадськими об'єднаннями, а також громадянами, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки. Відтак фактично, дана концепція є не стільки знаряддям забезпечення національної безпеки, тобто безпеки не лише держави, а й суспільства і окремих громадян, скільки інструментом контролю за ними, відтак тоталітарною машиною поневолення громадян держави. Роль останньої має зводитись не до контролю, а до організації діяльності, виробленні механізмів взаємодії, наданні допомоги, включенні громадян у процес забезпеченні безпеки. Лише такі форми участі громадян можуть розглядатися як демократичні. Ті ж форми, які будуються на контролі, не відповідають гуманістичним прагненням європейської цивілізації до свободи і демократії, які сповідує Україна.

Застарілість багатьох положень даної Концепції обумовлена тим, що вона була прийнята ще 27 березня 1995і.р., і тоді в цілому достатньо повно визначала напрями політики у області забезпечення безпеки держави.

Разом з тим, за останні роки відбулися значні зміни в республіці і в світі в області внутрішньої і зовнішньої політики. Що зумовило необхідність в розробленні нової Концепції національної безпеки.

У проекті конкретизовано визначення концепції національної безпеки як системи сучасних поглядів щодо напрямів, засобів і способів захисту життєво важливих інтересів суспільства.

При розробленні даної концепції враховувалися передусім сучасні геополітнчні тенденції.

Зокрема, враховувався той факт, що Німеччина, Франція й інші країни упевнені в своїй економічній, у тому числі і військовій потужності, вважають, що вони можуть вирішувати питання власної безпеки самостійно. Більш того, заяви адміністрації президента СИТА про необхідність підтримки демократії в Білорусі, фактично створили в найближчій перспективі умови для впливу на реалізацію Республікою Білорусь стратегічних національних інтересів.

Як резюме можна зазначити, що характерною ознакою Концепції національної безпеки Республіки Білорусь є те, що фактично вона становить собою не стільки концепцію національної безпеки, скільки концепцію державної безпеки, тобто концепцію безпеки держави Білорусь. Це потрібно для розуміння джерел формування як загроз безпеці, так і пріоритетних напрямів забезпечення безпеки держави, а також органів, що беруть в ній участь.

Громадська участь у забезпеченні національної безпеки фактично лише декларується, жодного механізму, окрім можливості здійснення контрою державою над ними, не передбачено. Саме це надає можливість зробити висновок, що у методологічному плані в Республіці Білорусь відсутня концепція національної безпеки, у дійсному розумінні цього слова.

9. Концепція національної безпеки Російської Федерації
Висновки
Список рекомендованої літератури
Розділ 9. НЕДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ
Вступ
1. Поняття та зміст недержавної системи безпеки України
1.1. Національні інтереси та їх забезпечення недержавною системою національної безпеки України
1.2. Види загроз національній безпеці України
1.3. Джерела загроз національній безпеці України
1.4. Стан національної безпеки України та основні завдання недержавних суб'єктів по її забезпеченню
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru