Політична економія - Ніколенко Ю.В. - Підприємство є основною організаційно-правовою ланкою господарської діяльності

Виробництво продукції, надання послуг передбачає з'єднання економічних факторів виробництва: робочої сили, засобів виробництва та підприємницьких здібностей. Це з'єднання відбувається на підприємстві. Підприємство виступає особливим інститутом, в якому завдяки відповідній організаційно-правовій формі взаємодіють підприємці, менеджери, робітники і здійснюється на постійній основі виробничий процес - процес перетворення економічних ресурсів у продукцію, а також її реалізація та надання різноманітних послуг.

Підприємство виступає основною, первинною ланкою економічної системи. Це зумовлене наступним:

- на підприємстві відбувається з'єднання факторів виробництва;

- воно вступає в економічні відносини з іншими підприємствами, державними установами та працівниками;

- тут формуються витрати і доходи, закладаються основи ефективності функціонування економіки країни в цілому;

- на підприємстві закладаються передумови добробуту народу, екологічної безпеки, місце та роль країни у світовому співтоваристві;

- на підприємстві переплітаються загальнодержавні, групові та особисті інтереси найманих працівників та власників.

Підприємство є первинною ланкою економічної системи. Воно є господарюючим суб'єктом, якому властиві економічна, технологічна, юридична відособленість, воно виступає відособленим товаровиробником.

Економічна відособленість проявляється: а) у майновій відособленості, тобто воно має власне майно його власників, яке може доповнюватися майном інших власників на основі оренди, кредиту; б) воно є носієм відповідного інтересу, що матеріалізується в доході, який воно отримує внаслідок виробництва та реалізації потрібної споживачеві продукції чи послуги; в) має завершений відтворювальний цикл (мобілізує ресурси, перетворює їх у продукцію чи послуги, отримує від їх реалізації дохід, який знову використовує на придбання ресурсів і продовження процесу виробництва.

Технологічна і територіальна відособленість підприємства проявляється в тому, що кожне підприємство має різні фактори виробництва і по-різному комбінує їх. На різних підприємствах застосовуються різні технології виробництва, які забезпечують завершений технологічний цикл виробництва. Це означає, що його технічна, технологічна структура є такою, яка дає можливість виробляти саме цей, а не інший продукт. Швейна фабрика має такі засоби праці, предмети праці, працівників, технологію тощо, які роблять її відмінною від автомобільного заводу, а його від металургійного підприємства, вугільної шахти і т.д.

Юридична відособленість підприємства проявляється в наявності статуту, розрахункового рахунка у комерційному банку, має відповідну адресу, печатку, штемпель та інші юридичні атрибути, які вказують на майнову відповідальність у взаємовідносинах з іншими підприємствами, своїми працівниками та державними органами.

Підприємство як товаровиробник є учасником суспільного поділу праці і виступає як виробник, що спеціалізується на виготовленні певного товару чи послуги, конкурує з іншими, такими ж як воно підприємствами, посідає відповідне місце і відіграє відповідну роль у розвитку економічної системи як цілого, у формуванні і забезпеченні відповідного рівня добробуту народу.

Таким чином, підприємство - це самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою отримання прибутку (доходу).

Діяльність кожного підприємства підпорядкована створенню максимуму товарів, послуг з найменшими витратами виробництва для задоволення різноманітних зростаючих потреб суспільства. Кожне підприємство виконує такі функції:

- виробничо-технологічні - створення необхідної продукції (послуг) на основі з'єднання робочої сили і засобів виробництва, впровадження новітніх технологій, раціоналізації виробничого процесу;

- економічні функції - управління процесом виробництва та збутом продукції, укладання контрактів, наймання працівників, організація їхньої праці та матеріальної винагороди, визначення способів підвищення економічної ефективності, дослідження ринку, розподіл доходу тощо;

- соціальні функції - створення належних умов праці та їх поліпшення, формування відповідного психологічного клімату серед працівників, сприяння зростанню кваліфікації працівників та їх просуванню по службі, організація раціонального відпочинку працівників, надання допомоги та пільг працівникам і їхнім сім'ям, благодійна діяльність тощо.

Крім зазначених функцій, підприємство в межах національної економіки виконує також зовнішньоекономічні функції. Підприємство на конкурентних засадах бере участь у міжнародному обміні товарів, спільному з іноземними партнерами виробництві, будівництві, науково-технічному співробітництві.

Ефективна реалізація підприємством своїх функцій здійснюється при наявності у нього таких умов:

- самостійності здійснення відтворювального процесу за рахунок власних або прирівняних до них коштів;

- повної економічної відповідальності за результати своєї діяльності;

- прибуткової діяльності - основи його розвитку та технологічного удосконалення;

- конкуренції з іншими такими ж підприємствами;

- рівноправності, тобто функціонування в ідентичному з іншими підприємствами правовому полі, яке не визнає пільг, привілеїв та втручання держави в їх оперативно-господарську діяльність.

§ 4. ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ
§ 5. МАТЕРІАЛЬНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Функції стадій кругообігу капіталу
Глава 10 ВИТРАТИ ТА ДОХОДИ ФІРМ
§ 1. ВИТРАТИ ФІРМ ТА ЇХ ВИДИ
§ 2. ДОХОДИ І ПРИБУТКИ ФІРМИ
Глава 11. КАПІТАЛ СФЕРИ ОБІГУ
§ 1. ПОЗИЧКОВИЙ КАПІТАЛ І ПОЗИЧКОВИЙ ПРОЦЕНТ
§ 2. ТОРГОВЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ І ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПРИБУТОК
§ 3. ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ФІКТИВНИЙ КАПІТАЛ СФЕРИ ОБІГУ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru