Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Розділ XVI. Перегляд постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи за нововиявленими обставинами

1. Постанова за справою може бути переглянута уповноваженою особою, якою вона винесена, у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Нововиявлені обставини - це істотні обставини, що не були і не могли бути відомі уповноваженій особі на час розгляду справи про правопорушення.

2. Постанова за справою може бути переглянута за заявою особи, до якої застосовано санкцію, за ініціативою уповноваженої особи, якою винесено постанову, за поданням структурного підрозділу центрального апарату Комісії (структурного підрозділу територіального органу Комісії).

3. Заява про перегляд справи за нововиявленими обставинами подається не пізніше двох місяців від дати встановлення обставин, що стали підставою для перегляду постанови.

Структурний підрозділ центрального апарату Комісії (структурний підрозділ територіального органу Комісії) надає подання про перегляд постанови за нововиявленими обставинами не пізніше ніж через 30 днів після встановлення нововиявлених обставин, але не пізніше ніж через рік після винесення постанови.

4. Уповноважена особа перевіряє обґрунтованість заяви чи подання. За наслідками перевірки виноситься постанова про перегляд справи за нововиявленими обставинами або про відхилення перегляду за нововиявленими обставинами. Перегляд здійснюється в порядку, установленому розділом VI цих Правил.

5. Перегляд постанови за нововиявленими обставинами не здійснюється, якщо є офіційні дані про те, що у провадженні суду є справа або є рішення суду за даним фактом.

(6) Розділ XVII. Санкції, які застосовуються за правопорушення на ринку цінних паперів

1. За правопорушення на ринку цінних паперів до юридичних осіб застосовуються такі фінансові та інші санкції:

1.1. розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку-

у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;

1.2. здійснення діяльності на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення такої діяльності, - у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

1.3. ненадання інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовірної інформації - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

1.4. несвоєчасне надання інформації інвесторам в цінні папери на їх письмовий запит - у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ] .5. неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

1.6. Нерозміщення розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів- у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

1.7. неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Комісії - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

1.8. невиконання або несвоєчасне виконання рішень Комісії або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Комісії щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

1.9. порушення емітентом чи професійним учасником ринку цінних паперів порядку ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів, що призвело до втрати системи реєстру (її частини), а також ухилення від внесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи реєстру або до системи депозитарного обліку - у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

1.10. порушення емітентом порядку прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів та/або порядку передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів - у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із зупиненням перереєстрації прав власності на цінні папери такого емітента;

1.11 умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку, визначені Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", - у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;

1.12 умисне незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законом), а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів. спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, - у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від п'ятдесяти до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків до прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;

1.13. попередження - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії;

1.14. зупинення на термін до одного року розміщення (продажу) та обігу цінних паперів того чи іншого емітента - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії;

1.15. зупинення на строк до одного року дії ліцензії, виданої Комісією, - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії;

1.16. анулювання дії ліцензії, виданої Комісією, - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії;

1.17. зупинення торгівлі на фондовій біржі - за порушення вимог законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі до усунення таких порушень;

1.18. зупинення або припинення допуску цінних паперів на фондовій біржі або торгівлі ними на будь-якій фондовій біржі, зупинення клірингу та укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів на певний термін - за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії, для захисту держави, інвесторів;

1.19. анулювання свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації фондового ринку, яке було видано такому об'єднанню, - за правопорушення, зазначені у статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

2. За адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства на ринку цінних паперів, адміністративні стягнення накладаються відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розділ XVIII. Виконання постанов про накладення санкцій за правопорушення па ринку цінних паперів

1. Фізичні особи сплачують штрафи відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Штраф має бути сплачений юридичною особою не пізніше як через 15 днів з дати отримання ним постанови.

3. Юридичні особи сплачують штрафи шляхом перерахування коштів до Державного бюджету.

4. Документ, який підтверджує сплату штрафу, протягом п'яти робочих днів надсилається до уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії (відповідного підрозділу територіального органу Комісії).

5. У разі несплати штрафу юридичною особою в строк, установлений пунктом 2 цього розділу, штраф стягується в судовому порядку.

Розділ XVIII. Виконання постанов про накладення санкцій за правопорушення па ринку цінних паперів
Стаття 244/18. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
Стаття 244/19. Органи ринкового нагляду
Розділ IV. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
Глава 18. Основні положення
Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 246. Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення
Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне правопорушення на засадах рівності громадян
Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru