Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Глава 18. Основні положення

Глава 18. Основні положення

Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення

Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення с: своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ)

(1) Стаття 245 КУАП визначає завдання провадження в справах про адмінправопорушення. Загалом, норми цієї статті мають суто декларативний характер, оскільки наводять лише формальні засади, яким має відповідати провадження в справах про адмінправопорушення, причому незалежно від індивідуального суб'єктного складу конкретного адміністративного провадження.

(2) Завданнями провадження в справах про адмінправопорушення коментована стаття називає:

а) своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, що забезпечується, з одного боку, встановленням чітких строків розгляду справ органами, визначеними статтею 213 цього Кодексу, а, з другого боку, закріпленням вичерпного порядку провадження у справах щодо конкретних складів адмінправопорушень, визначених статтями цього Кодексу, що виражається, зокрема, у закріпленні порядку такого провадження у Інструкціях/Положеннях/Порядках оформлення матеріалів та розгляду справ про адміністративні правопорушення, що діють стосовно до кожного суб'єкта розгляду справи про адмінправопорушення, визначеного розділом ІІІ цього Кодексу (див. ДОДАТКИ), та встановленням у них чітких та однозначних вимог щодо повноти та об'єктивності розгляду справи;

б) вирішення кожної справи про адміністративне правопорушення в точній відповідності з законом, що означає обов'язок органів та посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адмінправопорушення та накладати за результатами такого розгляду відповідні адміністративні стягнення, неухильно додержуватися, по-перше, вимог цього Кодексу щодо порядку провадження в справах про адмінправопорушення та санкцій відповідальності за конкретні склади правопорушень, а, по-друге, здійснювати провадження у справах про адмінправопорушення лише стосовно тих фактів порушень, кваліфікація яких прямо вказує на юридичний факт порушення тих чи інших вимог спеціального закону, який регламентує відповідну сферу правовідносин, на яку посягає дане порушення. Згідно статті 7 цього Кодексу, ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом. Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, прокурорським наглядом, правом оскарження, іншими встановленими законом способами;

в) забезпечення виконання винесеної постанови, що обумовлює необхідність застосування усіх передбачених цим Кодексом заходів забезпечення виконання рішення уповноважених органів/посадових осіб про притягнення до адміністративної відповідальності та застосування накладеного адміністративного стягнення;

г) виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності, чому, зокрема, покликаний сприяти обов'язок кожного суб'єкта розгляду справи про адміністративне правопорушення, визначеного статтею 213 цього Кодексу, готувати звіт з відомостями статистичного спостереження щодо кількості зафіксованих адмінправопорушень та санкцій відповідальності, застосованих в результаті накладення адміністративних стягнень, а також характер окремих з передбачених цим Кодексом адміністративних стягнень, спрямованих не лише на створення для порушника невідворотної необхідності зазнати несприятливих наслідків скоєного проступку, але й сформувати адекватний ступінь правової свідомості та правової культури учасників правовідносин, регламентованих нормами, порушеними цим проступком. Крім того, згідно статті 6 цього Кодексу, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, громадські організації, трудові колективи розробляють і здійснюють заходи, спрямовані на запобігання адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню, на виховання громадян у дусі високої свідомості і дисципліни, суворого додержання законів України.

Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, забезпечуючи відповідно до Конституції України додержання законів, охорону державного і громадського порядку, прав громадян, координують на своїй території роботу всіх державних і громадських органів по запобіганню адміністративним правопорушенням, керують діяльністю, адміністративних комісій та інших підзвітних їм органів, покликаних вести боротьбу з адміністративними правопорушеннями.

Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 246. Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення
Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне правопорушення на засадах рівності громадян
Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення
Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 251. Докази
Стаття 252. Оцінка доказів
Стаття 253. Передача матеріалів прокурору, органу досудового слідства або дізнання
Глава 19. Протокол про адміністративне правопорушення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru