Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення

Розгляд справи про адміністративне правопорушення здійснюється на засадах рівності перед законом і органом (посадовою особою), який розглядає справу, всіх громадян незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови та інших обставин.

(Із змінами, внесеними згідно а Законом України від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ)

(1) Згідно статті 24 Конституції України не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного й соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Громадяни мають однакові права та є рівними перед законом. Відтак розгляд справи про адміністративне правопорушення здійснюється на засадах рівності перед законом і органом (посадовою особою), який розглядає справу, всіх громадян незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови та інших обставин.

Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення

Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито, крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.

З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в справах про адміністративні правопорушення такі справи можуть розглядатися безпосередньо в трудових колективах, за місцем навчання або проживання порушника.

(Із доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 11.05.2004 р. № 1703-ІУ)

(1) Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито, крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.

(2) 3 метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в справах про адміністративні правопорушення такі справи можуть розглядатися безпосередньо в трудових колективах, за місцем навчання або проживання порушника. Рішення про розгляд справ безпосередньо в трудових колективах, за місцем навчання або проживання порушника ухвалюється органом (посадовою особою), уповноваженою, згідно статті 213 цього Кодексу, розглядати справу про адмінправопорушення та накладати адміністративне стягнення за результатами такого розгляду.

Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення

Прокурор, заступник прокурора, здійснюючи нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів при провадженні в справах про адміністративне правопорушення мас право: порушувати провадження в справі про адміністративне правопорушення: знайомитися з матеріалами справи; перевіряти законність лій органів (посадових осіб) при провадженні в справі; брати участь у розгляді справи; заявляти клопотання; давати висновки з питань, що виникають під час розгляду справи; перевіряти правильність застосування відповідними органами (посадовими особами) заходів впливу за адміністративні правопорушення; опротестувати постанову і рішення по скарзі справі про адміністративне правопорушення; зупиниш виконання постанови, а також вчиняти інші передбачені законом дії.

При провадженні у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172 -1729 цього Кодексу, участь прокурора у розгляді справи судом с обов'язковою.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 15.12.92 р. № 2857-ХІІ, від 07.04.2011 р. № 3207-УІ)

(1) Відповідно до статті І Закону України "Про прокуратуру" прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами державного і господарського управління та контролю. Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими Радами, їх виконавчими органами, військовими частинами, громадськими організаціями, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами. Згідно статті 19 цього ж Закону, предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів є, зокрема:

1) відповідність актів, які вилаються всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України та чинним законам;

2) додержання законів про недоторканність особи, соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав;

3) додержання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності.

Перевірка виконання законів проводиться за заявами та іншими повідомленнями про порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а за наявності приводів - також з власної ініціативи прокурора. Прокуратура не підміняє органи відомчого управління та контролю і не втручається у господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить чинному законодавству.

Відповідно до статті 20 Закону "Про прокуратуру", при виявленні порушень закону прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право порушувати у встановленому ним Кодексом порядку провадження про адміністративне правопорушення, передавати матеріали на розгляд громадських організацій.

(2) Відповідно до статті 250 КУАП прокурор, заступник прокурора, здійснюючи нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів при провадженні в справах про адміністративне правопорушення має право: порушувати провадження в справі про адміністративне правопорушення; знайомитися з матеріалами справи; перевіряти законність дій органів (посадових осіб) при провадженні в справі; брати участь у розгляді справи; заявляти клопотання; давати висновки з питань, що виникають під час розгляду справи; перевіряти правильність застосування відповідними органами (посадовими особами) заходів впливу за адміністративні правопорушення; опротестувати постанову і рішення по скарзі в справі про адміністративне правопорушення; зупиняти виконання постанови, а також вчиняти інші передбачені законом дії.

При провадженні у справах про адміністративні корупційні правопорушення участь прокурора у розгляді справи судом є обов'язковою.

Стаття 251. Докази
Стаття 252. Оцінка доказів
Стаття 253. Передача матеріалів прокурору, органу досудового слідства або дізнання
Глава 19. Протокол про адміністративне правопорушення
Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення
Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення
Стаття 257. Надіслання протоколу
Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається
Стаття 259. Доставляння порушника
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru