Фінансове право України - Воронова Л.К. - 14.3. Банківське регулювання і банківський нагляд

Специфічними формами управління банківською системою є банківське регулювання і банківський нагляд. Згідно із Законом про НБУ (п. 8 ст. 7), однією з функцій Національного банку України є здійснення банківського регулювання та нагляду Порядок здійснення банківського регулювання та нагляду установлений розділом X Закону про НБУ, розділом IV Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також іншими нормативно-правовими актами Національного банку України.

Відповідно до ст. 1 Закону про НБУ банківське регулювання - одна з функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства. Зміст поняття "банківське регулювання" включає в себе більш вузьке за змістом поняття "банківський нагляд".

Головною метою банківського регулювання і нагляду є безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів. Цілями банківського регулювання є:

- забезпечення дотримання державних, суспільних та приватних інтересів у процесі підприємницької діяльності кредитних організацій;

- забезпечення безперервного грошового обігу, ефективності платежів та міжбанківських розрахунків між суб’єктами економічного обороту, безперебійного функціонування платіжно-розрахункової системи у межах банківської системи1.

Банківське регулювання в Україні здійснюється Національним банком України, адже саме цей державний орган наділений спеціальною компетенцією у сфері управління банківською системою. Законодавство визначає форми банківського регулювання. Відповідно до ст. 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України у таких формах:

I. Адміністративне регулювання:

1) реєстрація банків і ліцензування їх діяльності;

2) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків;

3) застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру;

4) нагляд за діяльністю банків;

5) надання рекомендацій щодо діяльності банків.

II. Індикативне регулювання:

1) установлення обов’язкових економічних нормативів;

2) визначення норм обов’язкових резервів для банків;

3) установлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних банківських операцій;

4) визначення відсоткової політики;

5) рефінансування банків;

6) кореспондентські відносини;

7) управління золотовалютними резервами, включаючи валютні інтервенції;

8) операції з цінними паперами на відкритому ринку;

9) імпорт та експорт капіталу.

У сукупності форми банківського регулювання спрямовані на створення єдиних державних стандартів банківської діяльності в Україні, що дає змогу забезпечувати рівні умови при здійсненні діяльності банків та інших фінансово-кредитних установ і стабільність банківської системи України.

Банківський нагляд законодавець визначає (ст. 1 Закону про НБУ) як систему контролю та активних упорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення дотримання у процесі їх діяльності законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників.

Сферою наглядової діяльності Національного банку України фактично є нижній рівень банківської системи. Нагляд поширюється на всі банки, їх підрозділи, афілійованих та споріднених осіб на території України та за кордоном, установи іноземних банків в Україні, а також інших юридичних та фізичних осіб у частині дотримання Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо здійснення банківської діяльності.

При здійсненні банківського нагляду Національний банк України має право вимагати від банків та їх керівників усунення порушень банківського законодавства, виконання нормативно-правових актів Національного банку України для уникнення або подолання небажаних наслідків, що можуть поставити під загрозу безпеку коштів, довірених таким банкам, або завдати шкоди належному веденню банківської діяльності.

Національний банк України здійснює банківський нагляд на Індивідуальній та консолідованій основі і застосовує заходи впливу за порушення законодавства щодо банківської діяльності.

Відповідно до ст. 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у разі порушення банками або іншими особами, які можуть бути об’єктом перевірки Національного банку України відповідно до цього Закону, банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, Національний банк України адекватно вчиненому порушенню має право застосувати заходи впливу, до яких належать:

1) письмове застереження щодо припинення порушення та вжиття необхідних заходів для виправлення ситуації, зменшення невиправданих витрат банку, обмеження невиправдано високих відсоткових виплат за залученими коштами, зменшення чи відчуження неефективних інвестицій;

2) скликання загальних зборів учасників, спостережної ради банку, правління (ради директорів) банку для прийняття програми фінансового оздоровлення банку або плану реорганізації банку;

3) укладення письмової угоди з банком, за якою банк чи визначена угодою особа зобов’язується вжити заходів для усунення порушень, поліпшення фінансового стану банку тощо;

4) видання розпорядження щодо:

а) зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі;

б) установлення для банків підвищених економічних нормативів;

в) підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами;

г) обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику;

д) заборони надавати бланкові кредити;

е) накладення штрафів на:

- керівників банків у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- банки відповідно до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2001 р. №563, але в сумі не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду;

є) тимчасової, до усунення порушення, заборони власнику істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних акцій (паїв) у разі грубого порушення ним вимог Закону "Про банки і банківську діяльність*’ або нормативно-правових актів Національного банку України;

ж) тимчасового, до усунення порушення, відсторонення посадової особи банку у разі грубого порушення нею вимог Закону "Про банки і банківську діяльність" або нормативно-правових актів Національного банку України;

з) реорганізації банку;

и) призначення тимчасової адміністрації.

Виключним заходом впливу є відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку. Підставою застосування цього заходу впливу є порушення Закону "Про банки і банківську діяльність" чи нормативно-правових актів Національного банку України, що спричинило значну втрату активів або доходів, і настанні ознак неплатоспрможності.

Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. №369 (п. 1.3), передбачено, що для ведення щоденного контролю за діяльністю банків і виконанням ними вимог Національного банку України щодо усунення допущених порушень може встановлюватися особливий режим контролю за їх діяльністю, який є додатковим інструментом банківського нагляду, що використовується, як правило, одночасно із заходами впливу у разі виникнення в банку некерованої ситуації. Рішення про становлення особливого режиму контролю приймає Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків або заступник Голови Національного банку України (куратор служби банківського нагляду), або у виняткових випадках на строк до одного місяця для подальшого вирішення питання щодо діяльності банку - Комісія при територіальному управлінні Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків з повідомленням про це Генеральному департаменту банківського нагляду національного банку України протягом трьох робочих днів.

Заходи впливу застосовуються Національним банком України на підставі: а) результатів інспекційних (планових та позапланових) перевірок діяльності банків чи їх філій; б) результатів аналізу дотримання банками вимог банківського законодавства з використанням статистичної звітності, щомісячних і щоденних балансів тощо; в) результатів перевірок діяльності банків аудиторськими організаціями, уповноваженими відповідно до чинного законодавства на їх здійснення.

Вибір заходів впливу, які мають бути адекватними вчиненому порушенню банківського законодавства, має здійснюватись з урахуванням: характеру допущених банком порушень; причин, які зумовили виникнення виявлених порушень; загального фінансового стану банку та рівня достатності капіталу; розміру можливих негативних наслідків для кредиторів і вкладників.

У разі виконання банком прийнятих зобов’язань та поліпшення показників діяльності Національний банк України може достроково скасувати застосовані заходи впливу на визначений строк (частково або зовсім).

Контрольні запитання

1. Поняття та зміст банківської системи України.

2. Розкрийте правовий статус Національного банку України.

3. Поняття та види банків.

4. Які особливості державного банку?

5. Якою є специфіка кооперативного банку?

6. Банківське об’єднання: поняття і види.

7. Банківське регулювання в Україні: поняття і форми.

8. Як здійснюється правове регулювання банківського нагляду?

Завдання

1. У довідці про внесення Національного банку України до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 09.12.2007 р. № 64, виданої Головним міжрегіональним інформаційним центром Державного комітету статистики України, зазначено, що формою фінансування Національного банку України є бюджет.

Зробіть мотивований висновок щодо цієї довідки.

2. До комерційного банку "Агробанк" надійшла платіжна вимога з районної податкової інспекції про примусове списання коштів з рахунку клієнта банку - підприємства "Аріан" з метою погашення податкового боргу. В реквізиті "Призначення платежу*’ було вказано назву, номер і дату рішення податкового органу про списання суми податкового боргу. Комерційний банк "Агробанк" не прийняв цю платіжну вимогу. Начальник районної податкової інспекції надіслав листа до територіального управління Національного банку України у Харківській області, в якому вимагав вжити щодо комерційного банку "Агробанк" заходів впливу за порушення банківського законодавства

Чи є дії комерційного банку "Агробанк" такими, що порушують чинне законодавство? Яке рішення в цій ситуації має прийняти територіальне управління Національного банку України?

3. Громадяни України Кузьменко і Панасюк уклали договір позики на суму 50 тис. доларів США.

Чи є дійсною ця угода? Чи потрібно в такому випадку одержати індивідуальну ліцензію Національного банку України?

Нормативні акти і література

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради

України. - 2001. - №37-38. - Ст. 189. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. // Там

само. - 2001. - №5-6. - Ст. 30. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. // Там само.

- 1999.-№29.-Ст. 238. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг:

Закон України від 12.07.2001 р. // Там само. - 2001. - №32. - Ст. 1457. Положення про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженого

постановою Правління Національного банку України від 29.12.2001 р.

№563 // Офіц. вісн. України. - 2002. - №5. - Ст. 153 Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

за порушення банківського законодавства: затв. постановою Правління

Національного банку України від 28.08.2001 р. №369 //Там само. - 2001.

-№41.-Ст 1864

Фінансове право України: Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криниць-кий; За ред. М. П. Кучерявенка. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 320 с.

Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. - К.: Прецедент; Моя книга, 2006.-448 с.

Орлюк О. П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 104 с.

ТЕМА 15. ПРАВОВІ ОСНОВИ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ
15.1. Грошова система України
15.2. Поняття і зміст грошового обороту
15.3. Правове регулювання готівкового обігу
15.4. Правове регулювання безготівкових розрахунків
ТЕМА 16. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ
16.1. Поняття валюти і валютних цінностей
16.2. Зміст валютного регулювання
16.3. Валютний контроль
16.4. Відповідальність за порушення валютного законодавства
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru