Фінансове право України - Воронова Л.К. - 15.4. Правове регулювання безготівкових розрахунків

Принциповою особливістю безготівкових розрахунків (на відміну від готівкових) є те, що обов’язковим учасником цих розрахункових відносин виступає банк (або кілька банківських установ). Безготівкові розрахункові відносини є самостійними грошовими відносинами за двома підставами: по-перше, до розрахунків залучається банк, внаслідок чого не збігаються суб’єкти основних економічних відносин і суб’єкти, що беруть участь у розрахунках; по-друге, грошові відносини як допоміжна і складова функція основних економічних відносин відокремлюються від нього за допомогою спеціальної правової регламентації1.

Відповідно до ст. 40 Закону "Про Національний банк України" Національний банк встановлює правила, форми і стандарти розрахунків банків та інших юридичних і фізичних осіб в економічному обігу України із застосуванням як паперових, так і електронних документів та готівки, координує організацію розрахунків, дає дозволи на здійснення клірингових операцій та розрахунків за допомогою електронних документів. Національний банк забезпечує здійснення міжбанківських розрахунків через свої установи, дає дозвіл на проведення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини комерційних банків та через їх власні розрахункові системи.

Учасники безготівкових розрахунків відкривають у будь-яких банках України за власним вибором і за згодою цих банків рахунки, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, що затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. №492.

Для відкриття поточного рахунку юридичні особи надають установам банків такі документи: 1) заяву на відкриття рахунку встановленого зразка, яку підписує керівник або інша уповноважена на це особа; 2) копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію. У разі відкриття поточних рахунків юридичним особам, які утримуються за рахунок бюджетів, цей документ не вимагають; 3) копію належним чином зареєстрованого установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально; 4) копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; 5) копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; 6) картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.

Юридичні особи, які використовують найману працю і відповідно до законодавства України є платниками страхових внесків, додатково до зазначеного вище переліку документів мають подати: копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що видав його, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті встановлює, що для здійснення розрахункових операцій можуть застосовуватись такі види платіжних інструментів: меморіальний ордер, платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, платіжна вимога, розрахунковий чек, акредитив. Крім того, документи можуть надаватися на паперових носіях та в електронному вигляді.

Як уже зазначалося вище, грошовий оборот мас певну структуру, залежно від юридичних особливостей відповідних правовідносин, а також сфери їх реалізації. Слід звернути увагу на особливості участі банківських установ у відносинах, пов’язаних із рухом грошових коштів у процесі формування державних грошових фондів.

При сплаті податків і зборів у безготівковому порядку платник податків надсилає до установи банку платіжну вимогу на суму відповідного обов’язкового платежу. При цьому за своєчасного виконання платником податків податкового обов’язку може виникнути ситуація, коли фактичне надходження сплачених коштів до відповідного бюджету або державного цільового фонду відбувається після закінчення встановленого законодавством терміну сплати цих платежів.

Відповідно до п.16.5.1 ст. 16 Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", за порушення строків перерахування податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" банк сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати у встановлених законом розмірах, та штрафні санкції, а також несе іншу відповідальність, установлену Законом "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" за порушення порядку своєчасного та повного внесення податку, збору (обов’язкового платежу) до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неповне зарахування таких платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню та штрафні санкції.

Контрольні запитання

1. Поняття та структура грошової системи України.

2. Якою є правова природа грошового обороту?

3. Які особливості розрахункових правовідносин ?

4. Як здійснюється правове регулювання готівкового обігу?

5. Якими є публічно-правові характеристики грошових знаків?

6. Як відбувається правове регулювання безготівкових розрахунків?

7. Який порядок відкриття рахунків в установах банків?

8. У чому полягає специфіка участі банків у відносинах, пов’язаних з рухом коштів при мобілізації грошових фондів.

Завдання

1. Підприємство "Каштан", яке має поточний рахунок у комерційному банку "Фактор", надіслало до установи банку платіжне доручення з метою перерахування 200 тис. грн. на рахунок будівельної компанії "Інвестбуд". У реквізиті "Призначення платежу" цього платіжного доручення було вказано: "безоплатна фінансова допомога".

Якими мають бути дії комерційного банку "Фактор" в цьому випадку?

2. Відділ державної виконавчої служби Московського району м. Харкова надіслав запит до комерційного банку "Вектор" з проханням надати інформацію про наявність коштів на поточному рахунку та здійснені операції протягом останнього місяця клієнтом банку — акціонерним товариством "Імпекс", яке є боржником у відкритому виконавчому провадженні.

Чи повинен комерційний банк "Вектор" надати відповідну інформацію відділу державної виконавчої служби?

3. Під час проведення виїзної перевірки акціонерного товариства "Завод Автоагрегат" співробітники державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова встановили, що 15 жовтня 2007 р. приватне підприємство "Прапор" придбало технологічне обладнання на суму 7 тис. грн., виробником якого є акціонерне товариство "Завод Автоагрегат". Оплата за договором купівлі-продажу технологічного обладнання між приватним підприємством "Прапор" і акціонерним товариством "Завод Автоагрегат" була здійснена у готівковій формі. Про це свідчить прибутковий касовий ордер від 15 жовтня 2007 р. на 7 тис. грн., підписаний головним бухгалтером і касиром акціонерного товариства "Завод Автоагрегат".

Які правові наслідки цієї розрахункової операції?

Нормативні акти і література

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. // Відомості

Верховної Ради України. - 2001. - №5-6. - Ст. 30. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. // Там само.

-1999.-№29.-Сг. 238. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від

05.04.2001 р. // Там само. - 2001. - №29. - Сг. 137.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг:

Закон України від 12.07.2001 р. // Там само. - 2001. - №32. - Ст. 1457. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у

національній та іноземних валютах: затв. постановою Правління

Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 // Офіц. вісн

України. - 2003. - №51. - Сг. 2077. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затв.

постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р.

№22 // Там само. - 2004. - №13. - Ст. 908. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні:

затв. постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р.

№ 637 // Там само. - 2005. - № 3. - Ст. 155. Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного

банку України: затв. постановою Правління Національного банку України

від 17.11.2004 р. №547 // Там само. - 2004. - № 49. - Сг. 3221. Фінансове право України: Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М. П. Кучерявенка. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 320 с. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. - К.: Прецедент; Моя

книга, 2006. -448 с. Алісов Є. О. Теоретичні проблеми правового регулювання грошового обігу

в Україні. - X.: Фоліо, 2004. - 288 с.

ТЕМА 16. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ
16.1. Поняття валюти і валютних цінностей
16.2. Зміст валютного регулювання
16.3. Валютний контроль
16.4. Відповідальність за порушення валютного законодавства
ТЕМА 17. ПУБЛІЧНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ЦІНОУТВОРЕННЯ
17.1. Поняття ціни
17.2. Система цін
17.3. Органи ціноутворення
ПІДСУМКОВИЙ РОЗДІЛ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru