Фінансове право України - Воронова Л.К. - 16.4. Відповідальність за порушення валютного законодавства

Порушення встановлених правил проведення валютних операцій є підставою притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства. Санкції за порушення валютного законодавства передбачені:

- п. 2 ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю";

- ст. 2 Указу Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства";

- розділом 2 Положення про валютний контроль.

За особливостями порушень валютного законодавства їх суб’єктів умовно поділяють на дві групи: 1) банки й інші фінансові установи, 2) резиденти і нерезиденти, що здійснюють валютні операції.

Банки та інші фінансові установи несуть відповідальність у таких випадках порушення валютного законодавства:

- у разі порушення встановленого порядку ліцензування валютних операцій до банків та інших фінансових установ застосовуються санкції у вигляді: а) штрафу в сумі, еквівалентній сумі (вартості) валютних цінностей, що були предметом незаконних валютних операцій; б) виключенням банку з Реєстру банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансових установ;

— у разі невиконання уповноваженими банками зобов’язань щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів з метою забезпечення виконання зобов’язань резидентів до банків застосовуються санкції у вигляді позбавлення генеральної ліцензії Національного банку України або штрафу;

— у разі нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного контролю до банків застосовуються санкції у вигляді позбавлення генеральної ліцензії Національного банку України або штрафу.

Відповідальність резидентів і нерезидентів за порушення правил проведення валютних операцій настає у таких випадках:

— при здійсненні резидентами і нерезидентами валютних операцій без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України до них застосовується штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) валютних цінностей, що були предметом незаконних валютних операцій;

— при здійсненні розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту без участі уповноваженого банку або здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України на резидента накладається штраф у розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках;

— у разі невиконання резидентами вимог щодо порядку та строків декларування валютних цінностей та іншого майна вони несуть відповідальність у вигляді штрафу в розмірі: а) 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний звітний період; б) 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за порушення порядку декларування;

— за несвоєчасного подання, приховування або перекручення встановленої Національним банком України звітності про валютні операції накладається штраф в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— у разі одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів без реєстрації в Національному банку договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за запозиченими в них кредитами, позиками в іноземній валюті, за винятком тих випадків, за яких законодавство України дозволяє здійснення таких операцій без реєстрації договорів, накладається штраф в сумі, еквівалентній 1% від суми одержаного кредиту чи позики в іноземній валюті, що перерахована в національну валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком на день одержання кредиту, позики, з подальшою обов’язковою реєстрацією зазначених договорів. Зазначені санкції застосовуються Національним банком України до банків та інших фінансових установ, органами державної податкової служби — до інших резидентів і нерезидентів.

Порядок застосування Національним банком України санкцій до банків та інших фінансово-кредитних установ регламентується розділом 3 Положення про валютний контроль.

Відповідно до п. 3.2 цього Положення у разі виявлення порушень валютного законодавства з боку банків, інших фінансових установ або національного оператора поштового зв’язку складають протокол, який вручається керівникові (посадовій особі, яка виконує Його обов’язки) банку, іншої фінансової установи або національного оператора поштового зв’язку чи їх відокремленого структурного підрозділу, що перевірявся (перевірялася). На кожний випадок порушення складають окремий протокол, до якого можуть додаватись інші документи, які свідчать про факти порушень. Допускається складання одного протоколу за умови, що загальна сума штрафу від цього не зміниться, якщо під час реалізації одного договору було здійснено кілька однотипних порушень валютного законодавства. Уповноважені працівники Національного банку після складання протоколу зобов’язані запропонувати особі, якій вручено цей протокол, надати пояснення за кожним фактом порушення.

Підставою для застосування санкцій Національним банком України та його територіальними управліннями можуть бути:

- матеріали перевірок, здійснених уповноваженими працівниками центрального апарату і територіальних управлінь Національного банку України;

- матеріали перевірок, здійснених уповноваженими працівниками державних органів валютного контролю;

- матеріали перевірок, здійснених уповноваженими працівниками державних контрольних і правоохоронних органів, які не належать до органів валютного контролю;

- інші матеріали, які свідчать про факти порушення банками, іншими фінансовими установами або національним оператором поштового зв’язку валютного законодавства і щодо яких здійснюється перевірка цих фактів.

У разі виявлення державними органами валютного контролю та державними контрольними і правоохоронними органами порушення банками, іншими фінансовими установами або національним оператором поштового зв’язку валютного законодавства складають акт чи довідку про перевірку, які разом з копіями документів, що підтверджують факт порушення, надсилають до територіальних управлінь Національного банку за місцем проведення зазначених перевірок. Уповноважені працівники територіальних управлінь Національного банку здійснюють аналіз отриманих матеріалів і в разі наявності складу правопорушення здійснюють необхідні дії.

Матеріали про порушення валютного законодавства залежно від суми штрафу розглядають і приймають рішення про застосування санкцій:

- до 10 тис. доларів США - начальники територіальних управлінь Національного банку України;

- до 50 тис. доларів США - директор Департаменту валютного контролю та ліцензування Національного банку України;

- до 100 тис. доларів США - Голова Національного банку України та його заступники.

Санкції у вигляді позбавлення ліцензії, виключення з Реєстру банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ, застосування штрафу, що перевищує суму, еквівалентну 100 тис. доларів США, застосовуються виключно на підставі постанови Правління Національного банку України. Така постанова надсилається поштою з повідомленням про вручення порушнику, який протягом п’яти робочих днів після її отримання повинен перерахувати суму штрафу до Державного бюджету України.

Органи державної податкової служби застосовують штрафні санкції до резидентів і нерезидентів відповідно до процедури, визначеної в

Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства, затвердженому наказом Державної податкової адміністрації України від 04.10.1999 р. №542.

Факти порушень валютного законодавства службова особа Державної податкової служби оформляє актом документальної перевірки. Керівники та головні бухгалтери юридичних осіб, фізичні особи під час перевірки, що проводиться органами Державної податкової служби, зобов’язані давати письмові роз’яснення з усіх питань, що виникають, підписати акт про проведення перевірки Й виконувати вимоги органів Державної податкової служби щодо усунення виявлених порушень податкового законодавства. У разі відмови керівника чи головного бухгалтера юридичної особи або фізичної особи від підписання акта перевірки службові особи органи Державної податкової служби складають акт довільної форми, що засвідчує факт такої відмови.

Рішення про застосування штрафних санкцій за наслідками розгляду матеріалів перевірки приймає керівник органу Державної податкової служби не пізніше десяти днів від дня складання акта перевірки. Якщо сума штрафу перевищує 100 тис. доларів США, рішення приймається за згодою:

— від 100 тис. доларів США до 1 млн. доларів США - голови (заступника) державної податкової адміністрації України в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Севастополі;

— від 1 млн. доларів США — голови (заступника) Державної податкової адміністрації України.

Нараховані за результатами документальних перевірок штрафні санкції підлягають зарахуванню до Державного бюджету України не пізніше п’яти днів від вручення резиденту або нерезиденту рішення про накладення штрафу.

Контрольні питання

1. Що таке валютні цінності? їх поняття та елементи.

2. Поняття та особливості статусу валюти.

3. Поняття та зміст валютних операцій.

4. У чому полягає валютне регулювання?

5. Які існують валютні обмеження?

6. Яким є правове регулювання валютного контролю?

7. Яка відповідальність установлена за порушення валютного законодавства?

Завдання

1. Підприємство "Аякс" уклало договір із компанією "Siemens" на поставку медичного обладнання на суму 80 тис. євро. За дорученням підприємства "Аякс" комерційний банк "Синтез" придбав вказану суму на міжбанківському валютному ринку і зарахував її на валютний рахунок підприємства "Аякс", але протягом двох тижнів до комерційного банку "Синтез" не надійшло платіжне доручення про перерахування коштів на рахунок компанії "Siemens".

Якими в цій ситуації мають бути дії комерційного банку "Синтез"?

2. Під час проведення документальної податкової перевірки акціонерного товариства "Барс" було встановлено, що в березні 2001 р. воно уклало кредитний договір з іноземним банком на суму 50 тис. доларів США. Кошти за договором вчасно одержав та зарахував уповноважений банк "Омега" на рахунок акціонерного товариства "Барс", але документи, що свідчать про правомірність одержання кредитних коштів акціонерним товариством "Барс" до банку не надійшли.

Якими мають бути дії комерційного банку "Омега" за таких обставин? Які наслідки передбачені чинним законодавством у разі, якщо уповноважений банк не повідомляє органу Державної податкової служби про одержання кредиту резидентом від банка-нерезидента?

3. Під час попереднього розслідування кримінальної справи слідчий, відповідно до ст. 154і Кримінально-процесуального кодексу України, обрав запобіжний захід щодо підозрюваного у вигляді застави. Як заставу слідчий прийняв від підозрюваного 20 тис. доларів США, про що було складено "Протокол прийняття застави".

Чи правомірними є дії слідчого?

Нормативні акти і література

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. // Відомості

Верховної Ради України. - 1999. - №29. - Сг. 238. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від

23.09.1994 р. //Там само. -1994. -№40. - Сг. 364. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та

державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 р. // Там

само. - 2001. - №10. - Сг. 44. Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній

валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення

валютного законодавства: Указ Президента України від 27.06. 1999 р //

Офіц. вісн. України. -1999. -№27. - Ст. 1310. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету

Міністрів України від 19.02.1993 р. // Відомості Верховної Ради України

-1993.-№17.-Ст. 184. Класифікатор іноземних валют: затв. постановою Правління Національного

банку України від 04.02.1998 р. №34 // Офіц. вісн. України. - 1998. - №7

-Ст. 274.

Положення про валютний контроль: затв. постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 р. №49 // Там само. - 2000. -№14.-Ст. 573.

Порядок застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства: затв. наказом Державної податкової адміністрації України від 04.10. 1999 р. №542 // Там само. -1999. - №42. - Сг. 2114.

Правила торгівлі іноземною валютою: затв. постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. №281 // Там само. - 2005. -№.35.-Сг. 2133.

Фінансове право України: Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик, І. Є. Криниць-кий; За ред. М. П. Кучерявенка. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 320с.

Воронова Л. К Фінансове право України: Підручник. - К.: Прецедент; Моя книга, 2006.-448 с.

Алисов Е. А. Правовое регулирование валютних отношений в Украине. - X.: Консум, 1998.-142 с.

ТЕМА 17. ПУБЛІЧНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ЦІНОУТВОРЕННЯ
17.1. Поняття ціни
17.2. Система цін
17.3. Органи ціноутворення
ПІДСУМКОВИЙ РОЗДІЛ
1. Питання для підсумкового контролю знань із курсу фінансового права
2. Короткий тлумачний словник фінансово-правових категорій
3. Література
4. Поточний (модульний) контроль знань студентів
Вступ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru