Цивільний процес України - Харитонов Є.О. - Передмова

Формування самостійної і незалежної судової гілки влади є важливим чинником становлення України як незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, розвитку цивілізованого громадянського суспільства, досягнення громадянського миру. Впливаючи на приватноправові відносини властивими їм засобами, захищаючи інтереси фізичних і юридичних осіб у цій сфері, суди повинні сприяти стабільності економіки країни. Довіра людей до суду і всієї держави великою мірою залежить від уявлень про справедливість судового захисту прав людини. Саме крізь призму справедливості судових рішень сприймаються як реальні інтереси конкретної особи, так і цінності громадянського суспільства в цілому.

З метою реалізації основних напрямів державної політики у сфері правосуддя постановою Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. № 2296-ХІІ була схвалена Концепція судово-правової реформи в Україні, яка окреслила основні напрями її здійснення в Україні. Серед основних завдань було визначено гарантування самостійності і незалежності судових органів від впливу законодавчої і виконавчої влади, реалізація демократичних ідей правосуддя, вироблених світовою наукою і практикою, створення системи законодавства про судоустрій, яке б забезпечило поступове здійснення спеціалізації судів, гарантування права громадянина на розгляд його справи компетентним і неупередженим судом. Концепцією було закладено підвалини для здійснення судово-правової реформи в Україні, реалізація якої продовжується і досі.

З прийняттям Конституції України було окреслено нову систему судоустрою, закріплено гарантії права на судовий захист, визначено основні засади здійснення судочинства. Зокрема, у ст. 55 проголошено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом, і наголошується на праві кожної особи звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та законного інтересу.

Здійснення судово-правової реформи зумовило прийняття нових Кримінального, Цивільного, Господарського, Сімейного кодексів України, що передувало наступному етапу судово-правової реформи — оновленню процесуального законодавства.

18 березня 2004 р. Верховною Радою України було прийнято новий Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПК), який набув чинності з 1 вересня 2005 р.

Судова форма захисту приватноправових відносин є однією з гарантій прав осіб, передбачених у Конституції. Судовими органами, що мають завданням розв'язувати цивільні спори, які виникають між суб'єктами, є система загальних судів України. Здійснення цивільного судочинства відбувається за правилами цивільного процесуального права, яке є невід'ємною частиною національного законодавства.

Слід зазначити, що ЦПК містить значну кількість новел порівняно із попереднім цивільним процесуальним законодавством, що і стало наслідком реформування судової системи в Україні. Значних змін зазнали матеріальні норми цивільного права.

Значні зміни у ЦПК були внесені Законом України від 7 липня 2010 р. "Про судоустрій і статус суддів", що визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні.

Цивільне процесуальне законодавство зазнало значних змін та доповнень. Це стосується також і відповідного курсу "Цивільне процесуальне право", яке викладається у вищих юридичних навчальних закладах України.

Автори підручника "Цивільний процес України", враховуючи наявність у цивільному процесуальному законодавстві значної кількості нових положень концептуального характеру, необхідність їхнього тлумачення, визначення суті та особливостей змісту в нових умовах, мали на меті у невеликій за обсягом книзі розглянути основні питання цивільного процесу та проблеми, що виникають у зв'язку із застосуванням цивільного процесуального законодавства на практиці.

Призначенням цього підручника є надання допомоги в ознайомленні з новими положеннями цивільного судового процесу як практичним працівникам, так і усім, хто стикається з необхідністю захисту своїх прав, а також зосередження уваги на проблемних питаннях правозастосовної практики у сфері приватноправових відносин.

Підручник містить навчальний матеріал у обсязі, передбаченому програмою відповідної навчальної дисципліни, поєднує розгляд найважливіших питань цивільного процесуального права з аналізом існуючої судової практики. Його було підготовлено професорсько-викладацьким складом Національного університету "Одеська юридична академія" за участю суддів та практичних працівників.

Переконаний, що цей підручник стане у нагоді студентам, викладачам вищих юридичних навчальних закладів, юристам, практичним працівникам, науковцям, а також всім, кого цікавлять питання судового захисту прав у порядку цивільного судочинства, а також уособить собою ще один крок до наукового обґрунтування та вивчення здійснення та реалізації процесуальної складової судово-правової реформи в Україні.

Розділ І. Теоретичні основи цивільного процесуального права
Глава 1. Цивільне процесуальне право України як галузь права
1. Предмет і система цивільного процесуального права
2. Метод цивільного процесуального права
3. Джерела цивільного процесуального права
4. Дія цивільних процесуальних норм
5. Цивільне процесуальне право як наука і навчальна дисципліна. Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права
Глава 2. Принципи цивільного процесуального права
1. Поняття та система принципів цивільного процесуального права
2. Застосування загальноправових принципів у цивільному процесі
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru