Облік у зарубіжних країнах - Губачова О.М. - 5.3. Системи обліку товарно-матеріальних запасів

У зарубіжній практиці для обліку товарно-матеріальних запасів застосовуються дві системи:

o постійного обліку;

o періодичного обліку.

Система постійного обліку запасів забезпечує даними про стан кожного виду запасів на кожний день облікового періоду. Вона передбачає ведення спеціального рахунка "Товарно-матеріальні запаси" (табл. 5.3), а також рахунків для кожного виду товарів, що знаходяться у запасах (табл. 5.4).

Таблиця 5.3

На цих рахунках у спеціальних реєстрах (табл. 5.4.) постійно протягом періоду відображається:

o кількість і вартість кожного придбання;

o кількість і вартість кожної реалізації;

o кількість і вартість запасів у наявності на будь-який момент часу.

Система постійного обліку запасів дає можливість визначити собівартість реалізованої продукції та кінцеве сальдо без прове-

Таблиця 5.4

дення фізичної інвентаризації цінностей. Згідно з цією системою, кінцеве сальдо визначається за формулою:

З1+Н-Срт = З2

де З1- залишки товарів на початок звітного періоду,

Н - надходження товарів упродовж звітного періоду,

Срт - собівартість реалізованих товарів,

З2 - залишки товарів на кінець звітного періоду.

Перевагою цієї системи с забезпечення постійного контролю за:

1) наявністю товарно-матеріальних цінностей;

2) собівартістю реалізованих товарів.

Система постійного обліку запасів забезпечує відображення на рахунку "Товарно-матеріальні запаси" реального стану запасів відповідно до проведених операцій. Рахунки "Повернення та уцінка придбаних товарів", а також "Придбання товарів" (або "Витрати на придбання запасів") за цією системою не використовуються, оскільки весь рух цінностей відбивається на рахунку "Товарно-матеріальні запаси". Собівартість реалізованих товарів визначається в момент продажу, а не по закінченню місяця.

Разом з тим, ведення постійного обліку запасів за їх видами потребує чималої бухгалтерської роботи. Впоратися з нею допомагають комп'ютери.

Система періодичного обліку запасів знайшла визнання завдяки своїй невеликій трудомісткості та зручності. За цією системою записи руху запасів протягом звітного періоду не ведуться. Для обліку надходження запасів застосовуються рахунки "Придбання товарів" або "Витрати на придбання запасів".

Вартість запасів на кінець періоду визначається за допомогою інвентаризації, а собівартість реалізованих товарів розраховується за відомою вже формулою:

З1 + Н-З2 = Срт

При застосуванні методики періодичного обліку запасів у системі бухгалтерського обліку не використовується спеціальний рахунок "Собівартість реалізованих товарів". Цей показник визначається лише в кінці місяця при складанні Звіту про прибутки та збитки (на цей час, завдяки проведеній інвентаризації, вже будуть відомі залишки запасів на кінець періоду).

Недоліками цієї системи є необхідність проведення інвентаризації кожного звітного періоду, а також те, що протягом періоду невідомими залишаються залишки запасів і собівартість реалізованих товарів, що звужує контрольні та управлінські можливості обліку.

Порівняння організації обліку товарно-матеріальних запасів за постійною та періодичною системами, а також відображення їх у фінансовій звітності представлено у табл. 5.5. і на рис. 5.1; 5.2.

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку руху товарно-матеріальних запасів за системою постійного обліку представлено на рис. 5.1; а за системою періодичного обліку - на рис. 5.2.

Рис. 5.1 Відображення на рахунках бухгалтерського обліку руху товарно-матеріальних запасів за системою постійного обліку

Рис. 5.2. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку руху товарно-матеріальних запасів за системою періодичного обліку

Таблиця 5.5

ПОРІВНЯННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ($)

За системою постійного обліку

За системою періодичного обліку

1. Залишок запасів на початок звітного періоду по рахунку "ТМЗ" - 600

2. Надходження товарно-матеріальних запасів за звітний період 2000

Товарно-матеріальні запаси 2000

Розрахунки до сплати 2000

Витрати на придбання запасів 2000 Розрахунки до сплати 2000

3. Реалізація товарно-матеріальних запасів за звітний період 3300

Розрахунки до отримання 3300 Виручка від реалізації 3300

Розрахунки до отримання 3300 Виручка від реалізації 3300

одночасно здійснюється запис

Собівартість реалізованих товарів 2200 Товарно-матеріальні запаси 2200

-

4. Залишок запасів на кінець звітного періоду

Відображається на рахунку

"Товарно-матеріальні запаси" 400

Визначається шляхом проведення інвентаризації і відображається:

Товарно-матеріальні запаси 400 Прибутки та збитки 400

5. Заключні проводки

а) перенесення початкового залишку запасів на рахунок "Прибутки та збитки"

Прибутки та збитки 600 Товарно-матеріальні запаси 600

б) закриття рахунків:

1) "Витрати на придбання запасів"

-

Прибутки та збитки 2000 Витрати на придбання запасів 2000

2) "Собівартість реалізованих товарів"

Прибутки та збитки 2200 Собівартість реалізованих товарів 2200

-

3) "Виручка від реалізації"

Виручка від реалізації 3300 Прибутки та збитки 3300

Виручка від реалізації 3300 Прибутки та збитки 3300

6. Відображення ТМЗ у фінансовій звітності

а) у Балансі:

Товарно-матеріальні запаси 400

б) у Звіті про прибутки та збитки:

Виручка від реалізації 3300 Собівартість реалізованої продукції 2200 Валовий прибуток від реалізації 1100

Виручка від реалізації 3300 мінус: собівартість реалізованих товарів: ТМЗ на початок періоду 600 Придбання 2000 Товари для реалізації 2600 мінус: ТМЗ на кінець періоду 400 Собівартість реалізованих товарів 2200 Валовий прибуток від реалізації 1100

5.4. Методи оцінки вибуття запасів
5.5. Відображення товарно-матеріальних запасів у фінансовій звітності
РОЗДІЛ 6. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ
6.1. Характеристика довгострокових активів, їх класифікація та оцінка
6.2. Облік надходження основних засобів
6.3. Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів
6.4. Облік модернізації та ремонту основних засобів
6.5. Облік списання й реалізації основних засобів
6.6. Облік природних ресурсів та їх виснаження
6.7. Облік нематеріальних активів та їх амортизації
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru