Облік у зарубіжних країнах - Губачова О.М. - 6.2. Облік надходження основних засобів

Основні засоби можуть надходити на підприємства в результаті:

1) купівлі;

2) будівництва;

3) обміну;

4) дарування.

Купівля основних засобів може здійснюватися за грошові кошти або в кредит. У діловій практиці широко розповсюджені ситуації, коли одночасно придбавається декілька видів основних засобів, причому оплата проводиться не за окремі об'єкти, а їх комплекс. Якщо у документах не виділена вартість кожного окремого об'єкта, виникає необхідність розподілу загальної суми між об'єктами. Наприклад, компанія придбала ділянку землі, на якій знаходиться будівля з обладнанням. За все компанія розплатилася векселем номіналом $320 000. Пропорційний розподіл загальної суми можливий шляхом визначення ринкової піни кожного з цих об'єктів, за умови, що вони придбавалися окремо.

У разі виникнення кредиторської заборгованості, не підтвердженої векселем, кредитується рахунок "Рахунки до сплати", а при придбанні основних засобів за грошові кошти-рахунок "Грошові кошти".

Собівартість основних засобів, створених власними силами, визначається з використанням тих самих принципів, що й при їх придбанні. Якщо підприємство виготовляє аналогічні активи для продажу, собівартість такого об'єкта визначається відповідно до положень МСБО 2 "Запаси".

У випадку, коли фактичні витрати на будівництво перевищують ринкову вартість аналогічного об'єкта, об'єкт основних засобів оцінюється за ринковою вартістю, а сума перевищення відноситься на збитки. Якщо ж витрати на будівництво об'єкта власними силами виявилися менше ринкової вартості аналогічного об'єкта, об'єкт оцінюється за загальною сумою витрат на будівництво, а не за ринковою вартістю. Принцип консерватизму не дозволяє визнати дохід у даному випадку, оскільки актив має бути оцінений за найменшою з двох оцінок: собівартості і ринкової вартості.

Витрати на будівництво накопичуються на рахунку "Незавершене будівництво", а після введення об'єкта в експлуатацію переносяться на рахунок основних засобів.

Оцінка основних засобів придбаних в результаті обміну або часткового обміну на інші активи, залежить від того, здійснювався обмін подібними чи неподібними активами. Подібними вважаються об'єкти основних засобів, які:

1) виконують подібну функцію в такому самому виді діяльності;

2) мають подібну справедливу вартість.

При обміні основних засобів на подібний актив вважається, що операція не має комерційного характеру і процес отримання прибутку не завершено. У такому випадку собівартістю отриманого об'єкта стає балансова вартість відданого активу. Для такої операції не визнається ні прибуток, ні збиток.

Якщо об'єкт основних засобів придбаний в результаті обміну на неподібний актив- така господарська операція має комерційний характер і впливає на зміну грошових потоків, що генеруються активом. У такому випадку отриманий в результаті обміну актив оцінюється за його справедливою вартістю, яка дорівнює справедливій вартості відданого активу, скоригованій на суму переданих грошей або їх еквівалентів. Різниця між балансовою вартістю відданого об'єкта і справедливою вартістю отриманого визнається як доходи або витрати того періоду, в якому було здійснено обмін.

Основні засоби можуть надходити в дарування як:

o безумовна передача, якщо їх отримання не обмежується і не обумовлюється дарувальником;

o умовна передача, якщо дарування здійснюється за умови виконання певних вимог, висунутих дарувальником (наприклад, місцеві органи влади можуть передати компанії у дарування ділянку землі під будівництво підприємства за умови забезпечення певної кількості робочих місць для місцевого населення).

Актив, отриманий в результаті дарування, має бути оцінений за справедливою вартістю, визначеною експертним шляхом або на підставі документів на передачу.

Однією з форм безоплатної передачі активів є державна допомога у вигляді державних грантів (дотацій, субсидій, премій). Методологічні засади відображення в обліку і фінансовій звітності державних грантів викладено у МСБО 20. Цим стандартом передбачено два підходи щодо обліку державних грантів:

o метод капіталу - з віднесенням отриманих активів на збільшення власного капіталу;

o метод доходу - з відображення отриманих цінностей і водночас доходу майбутніх періодів.

Оскільки отримання основних засобів за державним фантом є формою їх безоплатної передачі (дарування), зазначені методи можуть бути застосовані і при відображенні аналогічних операцій з іншими юридичними чи фізичними особами.

6.3. Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів
6.4. Облік модернізації та ремонту основних засобів
6.5. Облік списання й реалізації основних засобів
6.6. Облік природних ресурсів та їх виснаження
6.7. Облік нематеріальних активів та їх амортизації
РОЗДІЛ 7. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ ТА КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ
7.1. Види інвестицій і порядок їх оцінки
7.2. Облік інвестицій в облігації і порядок амортизації премії та дисконту по придбаних облігаціях
7.3. Облік інвестицій в акції та порядок їх переоцінки
7.4. Облік інвестицій в асоційовані компанії
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru