Загальна психологія - Скрипченко О.В. - Соціометричний і референтметричний метод

Застосовується для з'ясування референтності членів групи для кожної людини, яка входить в цю групу. В цих методах використовується низка методичних прийомів, спрямованих на з'ясування думок, оцінок, ставлень кожного з членів групи до окремого члена, яких входить до складу цієї групи тощо. Ці методи дають змогу з'ясувати мотиви міжособистісних виборів у групі, міжособистісні відношення у малих групах тощо.

Метод соматичного радикала

Розроблений О.Р. Лурія і О.С. Виноградовою, цей метод є одним з методів експериментальної семантики. Він базується на процесі утворення і перенесення умовних рефлексів при вивченні семантично близьких об'єктів. На думку авторів цього методу, він застосовується для дослідження неусвідомлених процесів при категоризації, при вивчені динаміки формування понять. Цей метод використовується у загальній психології, нейропсихології і патопсихології.

Проективний метод

Ґрунтується на з'ясуванні проекцій через одержані дані з їхньою дальшою інтерпретацією. Творцем цього методу був дослідник експериментальних ситуацій Л. Франк (1939). На його думку, в експериментально створених ситуаціях з'являються великі можливості для інтерпретації неусвідомлених або молоусвідомлених форм мотивації піддослідних особистостей. Цим методом користуються у психоаналізі, а також у психології, де психологи базують свої дослідження, виходячи з думки, що ядро особистості складається із суб'єктивного світу бажань, думок тощо, а взаємовідношення особистості і її соціального оточення є структурованим.

Метод лонгітюдний - належить до організаційних, полягає в роботі з однією і тією самою групою людей, або з однією людиною регулярно і протягом тривалого часу. Цей метод дає змогу об'єктивніше (порівняно, наприклад, із порівняльним методом і "продольних зрізів") зафіксувати мікровікові та індивідуальні відмінності у певному чи певних психічних явищах. Лонгітюдним методом користувався Р. Уайт (1975) при вивченні трьох відносно нормальних індивідів. О.В. Скрипченко досліджував розумовий розвиток одних і тих самих учнів 1-3 класів упродовж трьох років, а разом з H.A. Побірченко - впродовж шести років (з 1960 по 1967). Проте такі дослідження в психології є рідкісними, оскільки потребують тривалого часу.

Порівняльний метод

Пов'язаний із зіставленням психічних особливостей людини на різних етапах її еволюції. Цей метод використовують у різних галузях психології і особливо у віковій психології, хоча тут він вже є методом зрізів. Використовується в етнопсихології при вивченні психологічних особливостей різних народів і народностей. Деякі психологи протиставляють порівняльний метод лонгітюдному, хоча в цих методах є багато спільного. Так, в обох методах використовується порівняння, в порівняльному методі на різних об'єктах, а в лонгітюдному - на одному об'єкті на протязі тривалого часу.

Метод зрізів використовується до організаційних методів. Він пов'язаний з дослідженням людей різних вікових груп. Оскільки дослідження за цим методом проводять на різних об'єктах, то для одержання надійних результатів необхідно проводити дослідження з достатньою кількістю піддослідних. (їхню кількість визначають за допомогою математичних методів).

Комплексний метод, як і два попередніх, належить до організаційних. Він може простежуватись у багатьох інших розглянутих методах, коли дослідження набуває комплексу міждисциплінарних досліджень.

У психології використовують багато інших методів: метод аналізу життя використовувала К. Хорні (1885-1952) та ін. при розробленні проблем психологічної корекції в терапії. Асоціативний метод - використовують у лінгвістиці та інших галузях і напрямах психології. Біографічний метод - при дослідженні корекції і проектуванні життєвого шляху особистості тощо. Метод уявлюваного активного використовувався К.Г. Юнгом та ін. у психотерапії. Генетичний метод - при дослідженні психічних явищ у розвитку. З цим методом пов'язаний історичний метод, який використовують для дослідження впливу історичних умов життя людей на їхню психіку. Описовий метод, у якому дослідник виконує роль спостерігача, обмежується об'єктивним описом психічного явища, дії людини тощо. Метод проб і помилок використовують при дослідженні способів формування нових форм поведінки у проблемних ситуаціях. Порівняльно-генетичний метод застосовують для вивчення закономірностей психічної діяльності шляхом порівняння якісних особливостей її розвитку при з'ясуванні проблем філогенезу психіки, її історичного розвитку, онтогенезу психіки тощо.

Метод соматичного радикала
Проективний метод
Порівняльний метод
3.4. Статистичний метод у психології
3.4.1. Упорядкування й рангування психологічних дослідних даних
3.4.2. Визначення середніх при опрацюванні дослідних даних
3.4.3. Використання міри дисперсії у психологічних дослідженнях
3.4.4. Надійність і валідність
3.5. Психологічні методики
4. Розвиток психіки та свідомості
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru