Загальна психологія - Скрипченко О.В. - 3.4. Статистичний метод у психології

Статистичний метод належить до прикладної математичної статистики і використовується у більшості випадків для опрацювання експериментальних даних.

Проникнення математичних методів у будь-яку науку є прогресивним явищем, на що вказували І. Кант (1724-1804), В.І. Вернадський (1863-1945) та інші мислителі. Щодо математичної статистики у психології, то є два протилежні погляди. Перший - математичні методи дають змогу перебороти всі недоліки в дослідженнях з психології. Другий - математичні методи у психології неприйнятні з огляду на специфіку цієї науки. На нашу думку, обидва ці погляди є помилковими. Насправді математичні методи позитивно впливають на розв'язання психологічних проблем, але за умови, якщо експериментатор використовує якісний дослідний матеріал.

Статистичні методи у психології застосовуються з метою:

- опрацювання дослідних даних;

- математичного моделювання психологічних явищ. Що таке модель і моделювання?

Модель (від франц. modele - міра, зразок) - відображає не те, що насправді відбувається, коли розгортається певний психологічний процес, а те, що могло 6 відбуватися. Модель будує гіпотетичний, ідеальний об'єкт. Вона передбачає "очищення" психологічного явища від випадковостей. Модель пов'язана з дедуктивною логікою.

Моделювання - це відтворення характеристик певного об'єкта в іншому об'єкті, спеціально створеному для вивчення. Потреба в моделюванні виникає тоді, коли дослідження об'єкта в заданий момент є неможливим, коли дослідження вимагає тривалого часу. Такі умови часто виникають при вивченні багатьох психічних явищ.

Математичне опрацювання даних у психології базується на статистиці. Як і всі галузі знань, статистика оперує власними, специфічними поняттями. Розглянемо деякі з них.

Відбір - це виокремлення за допомогою методів психологічного, педагогічного чи іншого дослідження невеликої кількості елементів, які репрезентують певне явище, що є предметом вивчення. Наприклад, темп читання учнів певного конкретного класу чи переключення уваги учнів певної групи, відбір для дослідження групи обстежуваних, які входять у певну популяцію.

Дані - це той масив інформації, який дослідник має проаналізувати (кількісні результати, властивості, притаманні учням певної вікової групи, тощо).

Кількісні дані - це дані, одержані при вимірюваннях (час, кількість правильних чи помилкових відповідей при виконанні певних психологічних або педагогічних завдань тощо).

Якісні дані - це дані, які характеризують психологічні чи інші властивості елементів вибірки. Ці дані неможливо виміряти.

Гетерогенність - це властивість відбору, дані якого певною мірою розкидані на шкалі розподілу, що зумовлено великими стандартними відхиленнями.

Контрольна група - це група обстежуваних, на яких не поширюється експериментальний вплив.

Гомогенність - це властивість відбору, дані якого групуються навколо середньої арифметичної.

Подвійний сліпий метод - це метод проведення експерименту, коли ні обстежуваний, ні експериментатор не знають про введення незалежної змінної до завершення досліду.

Залежний відбір - це відбір, який складається з результатів обстеження одних і тих самих індивідів після двох чи кількох різних впливів.

Поняття діапазон індивідуальних відмінностей використовують у психології для опису динаміки процесів та явищ. Наприклад, у дослідженнях О.В. Скрипченка та його учнів це поняття застосовують для оцінки індивідуальних відмінностей у психічних функціях в одних і тих самих учнів протягом тривалого часу.

3.4.1. Упорядкування й рангування психологічних дослідних даних
3.4.2. Визначення середніх при опрацюванні дослідних даних
3.4.3. Використання міри дисперсії у психологічних дослідженнях
3.4.4. Надійність і валідність
3.5. Психологічні методики
4. Розвиток психіки та свідомості
4.1. Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин
4.2. Механізми відображу вальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки
4.3."Мова" і спілкування тварин
"Мова"запахів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru