Основи аудиту - Ільіна С.Б. - 5.5.2. Графічний диктант

1. Наведіть визначення внутрішньогосподарського контролю.

2. Назвіть об'єкти, прийоми внутрішньогосподарського контролю.

3. Назвіть переваги і недоліки документування знань про систему внутрішнього контролю замовника.

4. На якому етапі аудиторської перевірки проводиться оцінка ефективності системи внутрішнього контролю?

5. Що потрібно встановити аудиторові при перевірці системи внутрішнього контролю?

6. За яких умов система внутрішнього контролю вважається ефективною?

7. Назвіть два рівні та суть оцінки системи внутрішнього контролю, прийняті у міжнародній практиці.

8. Якої послідовності вивчення системи внутрішнього контролю дотримуються у міжнародній практиці?

9. В яких формах представляються результати досліджень системи внутрішнього контролю?

10. За якими напрямами розробляються анкети?

11. Які основні запитання включаються в анкету "Вивчення середовища контролю"?

12. Які основні запитання включаються в анкету "Вивчення системи бухгалтерського обліку"?

13. Які основні запитання включаються в анкету "Процедури внутрішнього контролю"?

14. Що являють собою наскрізні тести?

15. Що являють собою тести на узгодженість?

5.5. Контрольний блок

5.5.1. Тести

1. Які з перерахованих факторів обмежують ефективність системи внутрішнього контролю:

а) ефективність контрольних процедур залежить від розподілу функціональних обов'язків;

б) процедури контролю визначаються згідно з вказівками керівництва;

в) значний вплив зовнішніх факторів;

^співвідношення витрат на організацію контролю з перевагами, які він гарантує.

2. Вивчаючи систему внутрішнього контролю, аудитор отримує достатні докази для:

а) створення належних умов збереження активів підприємства;

б) обґрунтування конструктивних пропозицій замовнику щодо покращення структури контролю;

в) визначення мети, обсягу і термінів здійснення аудиторських тестів;

г) висловлення думки про систему внутрішнього контролю.

3. На підставі вивчення системи внутрішнього контролю аудитор може оцінити ризик контролю як максимальний, бо:

а) вважає політику і структуру контролю неефективними;

б) здійснивши тести контролю, щоб знизити ризик невиявлення помилок;

в) вважаючи політику і процедури контролю здатними запобігти, виявити і виправити можливі відхилення;

г) виявивши, що елементи внутрішнього контролю не закріплені у положеннях, посадових інструкціях, наказах.

4. Які з перерахованих тестів можна вважати тестами контролю?

а) перевірка специфічних статей звітності;

б) порівняння оцінки виробничих запасів у обліку із супроводжувальними документами постачальника;

в) перевірка наявності підписів керівника на видаткових касових ордерах;

г) огляд нового обладнання, придбаного у звітному періоді.

5. Яким чином можуть бути отримані достатні докази про дотримання посадовими особами їх повноважень?

а) перевіркою зовнішніх документів про наявність необхідних розпоряджень;

б) спостереженням за посадовими особами, які застосовують контрольні процедури;

в) підготовкою блок-схем внутрішнього контролю;

г) опитуванням посадових осіб.

6.3 якою метою МНА вимагають обов'язково документувати результати вивчення і оцінки системи внутрішнього контролю?

а) для отримання документальних свідчень про здійснені процедури аудиту;

б) для кращого розуміння системи контролю;

в) для підготовки звіту про недоліки системи внутрішнього контролю;

г) для визначення потенційних слабких місць контролю.

7. Які переваги блок-схеми внутрішнього контролю над іншими формами його документування?

а) простота складання;

б) можливість використання у системах контролю будь-якої складності;

в) представлення хронологічного здійснення і зв'язку між учасниками господарських операцій;

г) ніяких.

8. Яке значення для аудитора має інформація про кваліфікацію облікового персоналу замовника?

а) забезпечує своєчасне здійснення тестів;

б) визначає економічну ефективність контролю;

в) вказує на можливість змови з метою зловживань;

г) сприяє забезпеченню збереження активів підприємства.

9. Які з наведених елементів не належать до структури внутрішнього контролю:

а) ризик контролю;

б) контрольні процедури;

в) система бухгалтерського обліку;

г) контрольне середовище.

10. Які прийоми вивчення системи внутрішнього контролю використовує аудитор?

а) документування;

б)тести узгодженості (відповідності);

в) опис, анкетування, складання блок-схем, комбінований;

г) вивчення блок-схем, опитування, спостереження;

11. Яке рішення щодо оцінки ризику контролю та здійснення тестів узгодженості на малих підприємствах приймає зазвичай аудитор?

а) оцінює ризик як середній і проводить тести контролю;

б) вважає ризик максимальним і переходить до тестів підтвердження;

в) оцінює ризик як низький і проводить тести контролю;

г) оцінює ризик як низький і переходить до тестів підтвердження.

12. Який прийом ви використаєте для перевірки своєчасності оприбуткування готівки, отриманої з поточного рахунку у касі?

а) звірення записів у касовій книзі і виписці банку;

б) спостереження;

в) інвентаризація;

г) звірення записів у реєстрах синтетичного обліку з первинними документами.

13. Який прийом застосує аудитор, аби пересвідчитись у забезпеченні умов зберігання коштів у касі?

а) інвентаризація;

б) опитування;

в) огляд приміщення каси;

г) ознайомлення з договором про матеріальну відповідальність касира. 14.3 якою метою аудитор проводить тести узгодженості?

а) щоб переконатись, що здійснюються певні процедури контролю;

б) для оцінки ефективності контролю;

в) аби знизити аудиторський ризик;

г) для вивчення системи контролю.

15. У чому полягає призначення прослідковування господарської операції під час вивчення системи внутрішнього контролю?

а) аби переконатись, що здійснюються певні процедури контролю;

б) для оцінки ефективності контролю;

в) щоб знизити аудиторський ризик;

г)для вивчення обсягу тестів підтвердження.

5.5.2. Графічний диктант

Відповідайте на запитання, проставляючи у рядок (графічно) відповіді, відповідно: Так — "+" Ні — "-"

1. Система внутрішнього контролю забезпечує достовірність інформації підприємства, збереження грошових та матеріальних цінностей, підвищення ефективності господарювання, відповідність системи внутрішнього аудиту вимогам законодавчих та нормативних актів і норм, зменшення витрат на проведення зовнішнього аудиту.

2. Внутрішніми чинниками середовища контролю підприємства є стиль управління та організаційна його структура.

3. У міжнародній практиці використовуються три рівні оцінки системи внутрішнього аудиту.

4. Узагальнюючий рівень оцінки визначає завдання вивчення внутрішнього аудиту за допомогою тестів, підтвердження їх через недовіру до системи внутрішнього аудиту.

5. Другий рівень (розширеної оцінки) СВК проводиться за допомогою тестування ефективності процедур внутрішнього аудиту і обмежується застосуванням тестів підтвердження.

6. Документування результатів вивчення СВК включає: описи, анкетування, блок-схеми, перевірку попередніх документів.

7. Ефективна система внутрішнього аудиту знижує суттєво аудиторський ризик і зменшує обсяг незалежної аудиторської перевірки.

8. На малих підприємствах ризик неефективності СВК значно нижчий, ніж на великих.

9. Опис контрольних процедур для виявлення можливих порушень або зловживань проводиться за кожним розділом обліку.

10. Система внутрішнього контролю складається з таких елементів: середовища контролю, системи бухгалтерського обліку, процедур контролю.

Таблиця 5.11. Визначення правильних відповідей на поставлені запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

РОЗДІЛ 6 АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ
6.1. Аудиторські докази,їх класифікація
6.2. Джерела аудиторських доказів, процедури їх отримання
6.3. Методи і прийоми аудиту
6.4. Питання для обговорення та самоперевірки
6.5. Практичний блок
6.5.1. Завдання
6.5.2. Завдання
6.6. Контрольний блок
6.6.1. Тест
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru