Основи аудиту - Ільіна С.Б. - 6.5.1. Завдання

1. Що являє собою поняття об'єктивна істина?

2. Дайте визначення доказу та аудиторських доказів?

3. Що є джерелом аудиторських доказів?

4. Яким шляхом отримують застосування аудиторських доказів?

5. Як класифікуються докази в аудиті залежно від джерел їх отримання?

6. Як класифікуються аудиторські докази залежно від подачі інформації?

7. Як поділяються докази за характером їх одержання?

8. Які фактори впливають на достовірність доказів?

9. В яких бухгалтерських документах найчастіше підробляють реквізити?

10. Назвіть основні реквізити податкової накладної.

11. В чому полягає взаємозалежність між аудиторськими доказами, ризиком та суттєвістю?

12. Які об'єкти тестування?

13. Як класифікуються прийоми отримання аудиторських свідчень у міжнародній практиці?

14. Дайте визначення понять прийомів аудиту, "інспекція", "спостереження", "опитування", "вивчення", "аналіз", "підрахунок", "підтвердження".

15. Назвіть спеціальні прийоми контролю.

16. Що являє собою фактичний та документальний прийом контролю?

17. Які елементи включає зустрічний контроль?

18. Що являє собою експертна оцінка, з якою метою вона застосовується в аудиті?

6.5. Практичний блок

6.5.1. Завдання

З'ясуйте наведені ситуації та визначте:

1. Джерела інформації.

2. Докази дії чи події.

3. Охарактеризуйте ці докази щодо їх переконливості, релевантності, своєчасності.

4. Визначте методи, за допомогою яких отримані докази.

5. Доведіть підтвердження отриманих доказів щодо їх порушень чи спростувань.

6. З'ясуйте, як отримані докази вплинули на думку аудитора щодо написання аудиторського висновку.

Ситуація 1. За Головною книгою на фірмі "Текстиль ЛТД" аудитор встановив некоректну бухгалтерську проводку: Дг 662 Кт 312 на суму 300 грн. Згідно з платіжним дорученням №32 від 15.01.2005 р. касир фірми "Текстиль ЛТД" виплатила по видатковому касовому ордеру Івановій С. П, депоновану заробітну плату в сумі 89 грн. У касовій книзі видача депонованої заробітної плати значиться. Аудитор встановив, що у Книзі реєстрації видаткових касових ордерів запис про видачу грошових коштів Івановій С. П. відсутній.

Ситуація 2. У магазині "Ясень" аудитор Кім П. С. зробив перевірку діяльності підприємства за січень 2005 року. В Головній книзі він встановив некоректний запис по Дт 92 Кт 311 - 1500 грн. Запис зроблений на підставі платіжного доручення, у виписці банку ця сума не найшла відображення. Ніяких інших документів щодо цієї господарської операції не пред'явлено.

6.5.2. Завдання

Ситуація

1. З'ясуйте, якими письмовими доказами може бути підтверджена або спростована зібрана аудитором інформація по розрахункам з підзвітними особами (табл.6.4). Наведіть методи збору доказів.

Таблиця 6.4. Аналіз інформації, зібраної аудитором

з/п

Інформація зібрана аудитором

Письмові докази

Методи збору доказів

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Видача грошових коштів особам на господарські потреби згідно з наказом керівника. Наказ керівника підприємства на видачу коштів Івановій П. С. відсутній.

Видача грошових коштів з каси в підзвіт працівнику Петрову В. П., який не є працівником підприємства. Видача грошових коштів особам, які не звітували за попередній звіт. Відсутність в авансових звітах про відрядження відміток у місцях перебування.

Видача грошових коштів у підзвіт, що перевищують суми, зазначені в кошторисі.

Невідповідність підзвітних сум по авансовому звіту та прикладеними до нього документами.

Виплата грошових коштів згідно з авансовим звітом, де відсутня печатка у посвідчені за місцем перебування.

Некоректне складання бухгалтерських записів за операціями розрахунків з підзвітними особами.

9.

Неправильне виведення залишків по

підзвітним особам на кінець звітного року.

Невідповідність записів у авансових звітах та в

головній книзі по рахунку 372 "Розрахунки з

підзвітними особами".

10.

Ситуація 2. Аудитор підготовив висновок, у якому вказав на обмеження обсягу аудиту з вини замовника. Замовник відмовився прийняти такий висновок. Яким чином можна, на вашу думку, запобігти такій конфліктній ситуації на стадії підготовки договору на здійснення аудиту?

6.6. Контрольний блок

6.6.1. Тест

1. Визначте, які завдання стоять перед аудитором підчас перевірки розрахунків з постачальниками?

а) правильність розкриття об'єкта дослідження;

б) достовірність перерахованої суми заборгованості;

в) законність і повнота відображення в обліку;

г) достовірність складання договору купівлі-продажу.

2. Яким документом ви повинні надати перевагу під час аудиторського підтвердження залишків на валютному рахунку?

а) порушення законності господарської операції;

б) неповне відображення операцій в обліку;

в) неправильне представлення інформації;

г) отримання інформації від третіх осіб;

д) виписка банку.

3. Які прийоми отримання аудиторських доказів за класифікацією МНА ви застосуєте, щоб підтвердити залишки по розрахункам з банком?

а) підрахунок;

б) підтвердження;

в) спостереження;

г) аналіз;

д) зустрічна перевірка.

6.6.2. Контрольний блок.

На основі наведеної таблиці визначить відповіді, проставляючи їх графічно у рядок:

"Так" "Ні".

Чи правильно, що:

1. Кількість доказів визначається поняттям достатності обґрунтування висновку згідно з вибірковою перевіркою, яка залежить від оцінки властивого ризику та ризику контролю.

2. Міжнародний досвід доказує, що найбільш надійними є свідчення, отримані у результаті виконання тестів, отриманих аудитором при проведенні аудиту.

3. Якщо властивий ризик та ризик контролю високий — повинна бути більша кількість свідчень, до яких є вищи й рівень довіри.

4. Об'єктивне відображення господарських операцій не повинне підтверджуватися доказами.

5. При аудиторській перевірці аудитор спирається на аудиторські докази, які мають переконливий характер.

6. Прямі докази — це докази, що не підтверджуються первинними документами.

7. За характером одержання аудиторські докази поділяються на: візуальні, документальні та усні.

8. Одержання аудиторських доказів аудитором здійснюється шляхом застосування процедур.

9. Докази — це свідчення, які констатують будь-який факт і є незаперечними.

10. Об'єктивна істина має підтверджуватися доказами. Результати відповідей наведені в таблиці.

Таблиця 6.5. Визначення правильних відповідей на поставлені запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.5.2. Завдання
6.6. Контрольний блок
6.6.1. Тест
РОЗДІЛ 7 ЕТАПИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЛИШКІВ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
7.1. Методика послідовності здійснення тестів підтвердження
7.2. Підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку по процесам господарської діяльності підприємства
7.3. Основні заключні процедури підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку
7.4. Питання для обговорення та самоперевірки
РОЗДІЛ 8 АУДИТОРСЬКІ РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ
8.1. Суть робочої документації
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru