Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В.В. - Додаток 3. Договір про призначення аудитора

КОНТРАКТ

М.Одесса "_"_200_р.

ВАТ "ОМЕГА" в особі Генерального директора чинного на підставі Статуту, назване в подальшому "Адміністрація", з однієї сторони, і громадянин _________________, названий (на) в подальшому "Аудитор", з іншої сторони уклали цій контракт про нижчевикладене:

1. Загальні положення

1.1. Громадянин _____________ призначається на посаду Аудитора товариства на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства з "___" ___ 200_ р.

1.2. Цей контракт регулює трудові та інші, пов'язані з ним, відношення між Аудитором і Адміністрацією.

1.3. Робота за даним контрактом є основним місцем роботи Аудитора, за згодою Адміністрації Аудитор може займати інші оплачувані посади на інших підприємствах, державних і громадських органах.

1.4. Аудитор підлеглий безпосередньо Генеральному директору. В оперативній підлеглості Аудитор знаходяться працівника товариства, призначені наказом Генерального директора для участі в перевірках і інвентаризаціях.

2. Права та обов'язки Аудитора

2.1. Аудитор зобов'язаний забезпечити перевірки та ревізії наступними напрямками:

- збереженість власності акціонерів і фірми;

- виявлення і мобілізація резервів і економії;

- перевірка відповідальності системи організаційних регламентів чинними нормативним актам і засновницьким документам;

- забезпечити послідовну та ефективну діяльність фірми;

- перевірка організації роботи по укладанню договорів і контролю за їх виконанням;

- контроль за розрахунково-платіжною дисципліною, своєчасністю розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами;

- експертиза достовірності оперативного, статистичного і бухгалтерського обліку;

- перевірка обліку затрат на виробництво та повноти відображення виручки від продаж, формування фінансових результатів;

- перевірка порядку використання прибутку, що залишається у розпорядженні ВАТ;

- своєчасне та повне відображення операцій в обліку;

- усунення факторів, які негативно впливають на ефективність роботи фірми.

2.2. Аудитор планує та організовує документальні і комплексні перевірки, інвентаризації, експертизи ті інші способи контролю.

2.3. На Аудитора не можуть бути покладені обов'язки, пов'язані і іншими завданнями, ніж передбачені п. 1.5.

2.4. Аудитор не вправі погоджуватися з діями працівників товариства та Адміністрації, що суперечать законодавству, установчим документам товариства, які порушують фінансову або договірну дисципліну; про всі виявлені порушення він зобов'язаний повідомити акціонерів товариства і Адміністрацію у письмовій формі.

3. Права та обов'язки роботодавця

3.1. Роботодавець має право:

o вимагати від Аудитора добросовісного виконання обов'язків, передбачених чинним трудовим договором (контрактом);

o заохочувати Аудитора за добросовісну працю;

o притягувати Аудитора до дисциплінарної відповідальності у випадках його дисциплінарних провин.

3.2. Роботодавець зобов'язаний:

o дотримуватися умов чинного трудового договору (контракту);

o забезпечити Аудитора коштами та іншими матеріальними, трудовими і фінансовими засобами для виконання роботи за чинним договором (контрактом);

o створити умови для ефективної праці Аудитора, обладнати його робоче місце, забезпечити інформаційною та електронною технікою, транспортом та іншими умовами тат засобами, що випливають із діяльності Аудитора;

o своєчасно виплачувати обумовлену чинним трудовим договором (контрактом) заробітну плату та інші винагороди.

4. Термін дії контракту

4.1. Дійсний контракт укладений на строк з

"____"_____200_р. по "____"____ 200_ р.

4.2. Після закінчення строку дії контракту за згодою сторін він може бути продовжений або укладений на новий строк шляхом оформлення у встановленому порядку нового контракту.

5. Оплата праці

5.1. Адміністрація зобов'язується виплачувати Аудитору посадовий оклад розміром_ грн. в місяць. Не пізніше 5-го числа по закінченні відпрацьованого місяця.

5.2. Адміністрація зобов'язується виплачувати Аудитору _% економії, отриманої в результаті усунення, виявлених аудитором, невиробничих витрат фінансових засобів, збереженні грошових засобів та майна, резервів підвищення рентабельності товариства.

5.3. Адміністрація зобов'язується виплачувати Аудитору винагорода за результатами роботи товариства щоквартально.

5.4. За згодою сторін розміри системи оплати праці можуть бути переглянуті. Після перегляду нові умови контракту оформляються письмово, підписуються сторонами і є невід'ємною частиною чинного контракту.

5.5. Із суми заробітної плати та з інших установлених законодавством, доходів Аудитор виплачує податки у розмірах та порядку, визначених податковим законодавством.

6. Робочий час та час відпочинку

6.1. Для виконання Аудитором своїх, службових обов'язків йому встановлюють ненормований робочий день.

6.2. Аудитору надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю календарних днів з виплатою компенсації___грн. Відпустка може бути надана в будь-який час протягом робочого року за згодою сторін.

6.3. За згодою Адміністрації Аудитору може бути надана відпустка без збереження заробітної плати, якщо це не впливає на нормальну роботу товариства, у випадках встановлених законодавством.

7. Гарантії та компенсації

7.1. Для забезпечення нормальної роботи аудитору надається робочий кабінет, засоби оргтехніки, телефон, автотранспорт та інші необхідні умови для якісної роботи; для участі в аудиторських перевірках та інвентаризації виділяються спеціалісти відповідної кваліфікації.

7.2. Аудитору також надаються житло та компенсації, медичне обслуговування, створюються умови для підвищення кваліфікації і т.д.

7.3. На Аудитора повністю розповсюджуються пільги та гарантії, встановлені для працівників товариства законодавством, засновницькими документами, Положенням про персонал, іншими рішеннями акціонерів або Адміністрації.

7.4. На період дії контракту Аудитор підлягає всім видам державного соціального страхування,

7.5. Збитки, котрі нанесені Аудитору в результаті понівечень чи інших ушкоджень здоров'я, пов'язані з виконанням ним своїх робочих обов'язків, піддягають відшкодуванню у відповідності з трудовим законодавством.

8. Відповідальність аудитора

8.1. Аудитор несе дисциплінарну та іншу, встановлену законодавством відповідальність, у випадках:

o навмисного покриття фактів порушення законодавства, що можуть призвести до матеріальних збитків товариства;

o розголошення відомостей, що можуть нанести товариству збитки та підірвати його імідж.

8.2. Дисциплінарні стягнення на Аудитора накладаються за рішенням загальних зборів акціонерів. Суперечність між Аудитором і Адміністрацією товариства вирішуються акціонерами.

9. Звільнення від посади

9.1. Звільнення аудитора з посади, яку він обіймає, здійснюється Адміністрацією на підставі рішення засновників в порядку, передбаченому трудовим законодавством України.

9.2. При звільненні Аудитора з посади здійснюється здача справ за відповідним актом, знову призначеному Аудитору, або іншому співробітнику, призначеному наказом Генерального директора. До затвердження цього акту Генеральним директором умови цього контракту вважаються чинним, а наказ про звільнення не видається.

9.3. Звільнений Аудитор зобов'язується протягом 5 років не розголошувати свідчень економічного та технологічного характеру, які стали йому відомі в період роботи в товаристві.

10. Підсумкові положення

10.1. У випадку виникнення між сторонами суперечки він підлягає урегулюванню шляхом безпосередніх переговорів Аудитора та Адміністрації. Якщо суперечка між сторонами не урегульована в результаті переговорів, вона вирішується в порядку, передбаченому установчими документами Товариства, Положенням про персонал та трудовим законодавством.

10.2.Умови контракту можуть бути змінені за взаємним узгодженням сторін. У випадках:

o зміни чинного законодавства;

o зміни Статуту організації;

o ініціативи будь-якої зі сторін чинного трудового договору. Будь-які зміни контракту оформлюються у вигляді

підписаної сторонами додаткової угоди, є невід'ємною частиною цього контракту.

10.3. Цей контракт, складений у двох примірниках, один з яких зберігається у справах товариства, а інший знаходиться в Аудитора. Кожна зі сторін має право виготовити у встановленому порядку необхідну їй кількість копій контракту.

Адміністрація Аудитор

_____________ ____________

(підпис) (підпис) паспортні дані та адреса


Додаток 4. Положення про відділ внутрішнього аудиту

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru