Еристика - Хоменко І.В. - Модуль 2. АНАЛІЗ АРГУМЕНТАЦІЇ

2.1. Поняття про аргументацію

Аргументація - це діяльність учасника суперечки, мета якої - захистити свою точку зору, переконавши співрозмовника в її прийнятності.

Аргументація є частиною суперечки, яка націлена на вирішення розходження в думках сперечальників.

Аргументація може здійснюватися різними способами.

По-перше, захищати точку зору можна безпосередньо звернувшись до дійсності (експеримент, спостереження тощо). Таку аргументацію називають емпіричною.

По-друге, захищати точку зору можна за допомогою вже відомих положень (аргументів), побудувавши певні міркування. У цьому випадку людина також звертається до дійсності, але вже не безпосередньо, а опосередковано. Таку аргументацію називають теоретичною.

Аргументація завжди пов'язана з точкою зору. Пропонент, починаючи дискусію, захищає свою точку зору в спорі з опонентом, який має сумнів щодо неї або висловлює власну точку зору на проблему, що обговорюється.

Якщо точка зору позитивна, то захист полягає в обґрунтуванні твердження, яке вона містить.

Окремим прикладом обґрунтування є доведення - встановлення істинності твердження, яке містить точка зору.

Якщо точка зору негативна, то захист полягає в критиці твердження, яке вона містить.

Окремим прикладом критики є спростування - встановлення хибності твердження, яке містить точка зору.

Як правило, характерними ознаками доведення та спростування є використання дедукції та положень, істинність яких не викликає сумнівів у співрозмовника.

Таким чином, аргументація в суперечці завжди є спробою або щось обґрунтувати, або щось розкритикувати.

2.2. Складники аргументації

Складники аргументації:

o точка зору;

o аргументи.

Точка зору Точка зору є об'єктом аргументації. Висловлювання, які разом утворюють аргументацію, завжди відносять до певної точки зору.

До неї в суперечці висувають такі вимоги.

1. Точка зору репрезентує вербально виражену позицію учасника суперечки. Тому вона повинна бути висловлена усно або письмово у вигляді певного висловлювання.

2. Точка зору передбачає наявність розходження в думках. Це публічне висловлювання, спрямоване на те, щоб з ним погодився інший учасник суперечки, який його не розділяє.

3. Той, хто висуває точку зору, бере на себе відповідальність її захищати. Залежно від того, чи є точка зору позитивною, чи негативною, він повинен обґрунтувати або розкритикувати її.

4. Прийняття точки зору вважають виправданим лише тоді, коли вона успішно витримала критику з боку опонента в процесі суперечки.

Установлення точки зору сперечальника є першим кроком аналізу будь-якої аргументації.

Враховуючи те, що точка зору є думкою, яка фіксує відношення людини до твердження, змістом якого є певна пропозиція, можна виділити такі її складники:

o твердження, яке містить певну пропозицію;

o вираз, який фіксує відношення людини до цього твердження.

Приклад Точка зору: "Я переконаний, що без вищої освіти сучасна людина не зможе зробити кар'єру".

Твердження, яке містить пропозицію: "Без вищої освіти сучасна людина не зможе зробити кар'єру". Вираз, який фіксує відношення людини до цього твердження: "Я переконаний, що...".

Для того щоб визначити точку зору, треба звертати увагу на вирази, які називають індикаторами точки зору. Прикладами таких виразів можуть бути фрази:

Моя точка зору полягає в тому, що...; ми підтримуємо точку зору...; я думаю, що...; мій погляд на проблему такий...; на мій погляд...; якщо вас цікавить моя думка, то...; я вважаю, що...; я зробив висновок, що...; неправильно було б думати, що...; я переконаний, що...; я знаю, що...; важко не погодитися з тим, що...; вважаю за свій обов'язок підтримати...; мені здається, що...; я тієї думки, що...; і думки не допускаю, що...; я підтримую протилежну думку...; я жодною мірою не погоджуюся з...; дозволю собі не погодитися з позицією...; хоча, на мою думку, все не так, як...

Приклад Я знаю, що найкращим видом відпочинку є відпочинок на морі.

Якщо вас цікавить моя думка, то, ймовірно, життя на Місяці існує.

Я тої думки, що не може бути творцем людина, яка не відчула музики слова (К. Гордієнко).

Проте не завжди в аргументації точка зору репрезентована чітко та ясно. У цьому випадку треба звертати увагу на такі вирази-індикатори:

Саме тому...; таким чином...; внаслідок того, що...; через те, що..; завдяки тому, що...; оскільки..; звідси випливає...; з цього виливає, що...; звідси ясно, що..; отже...; тому..; звичайно...; з цієї причини...; на мою думку..; підсумовуючи.; ось чому.

Іноді індикатори відносяться до точки зору, яку висловили раніше (наприклад: тому що., бо.., оскільки.).

Приклад Лазерна корекція зору не має ніякого відношення до лікування (точка зору), тому що в процесі "випаровування" око не стає здоровим - просто змінюють його форму (аргументи).

Такий порядок подання аргументації називають регресивним.

Інші індикатори показують, що за ними йде точка зору (наприклад: таким чином. ; тому. ; з цієї причини. ; в цілому. ).

Приклад Перед проведенням лазерної корекції зору пацієнти проходять серйозне обстеження, якщо це потрібно, їм призначають комплексне лікування (аргументи), таким чином, індивідуальний підхід до кожного пацієнта усуває будь-які ризики (точка зору).

Такий порядок подання аргументації називають прогресивним.

Зверніть увагу на те, що існують вирази-індикатори і для тих ситуацій, коли опонент неявно висловлює сумнів щодо точки зору пропонента. Серед них:

Я не зовсім розумію, чому.; я не зовсім впевнений.; я ще остаточно не переконався.; чи не може бути так, що...; мені треба подумати з приводу...; сумніваюся, що це так...; припускаю, що можу помилятися, але...; проте виникає побоювання, що...; все ж деякі моменти дискусійні...; однак виникає питання...

Аргументи. Аргументи - це висловлювання, за допомогою яких обґрунтовують або критикують точку зору.

Другим кроком аналізу аргументації є знаходження аргументів, які підтримують або заперечують точку зору.

В аргументації вони можуть бути виражені такими індикаторами:

По-перше..., по-друге...; з одного боку..., з іншого боку...; на підставі...; зокрема...; до речі...; з цього питання...; спершу...; далі...; після цього...; крім того...; також...; не тільки..., а й...; нарешті...

Приклад Розглянемо аргументацію: "По-перше, усі сини спадкоємця є його нащадками; по-друге, усі нащадки спадкоємця є спадкоємцями, які не можуть бути позбавлені спадку; отже, всі сини спадкоємця є його спадкоємцями, які не можуть бути позбавлені спадку".

Проведемо її аналіз, тобто з'ясуємо точку зору та аргументи. У цій аргументації точка зору базується на твердженні: "Усі сини спадкоємця є його спадкоємцями, які не можуть бути позбавлені спадку".

Аргументами цієї точки зору є твердження: "Усі сини спадкоємця є його нащадками" і "Усі нащадки спадкоємця є його спадкоємцями, які не можуть бути позбавлені спадку".

Виражати відношення автора до точки зору та аргументів (впевненість, передбачення, сумнів, доповнення тощо) в тексті допомагають різноманітні вступні слова та словосполучення. Серед них:

Звичайно, безсумнівно, безперечно, без усякого сумніву, очевидно, природно, ймовірно, у всякому випадку, насправді, може бути, повинно бути, правда, чи не правда, у сутності, мабуть, скоріше за все, припустимо, скажемо, сподіваюся, дійсно, можливо, як видно, тільки так здається.

2.1. Поняття про аргументацію
2.2. Складники аргументації
2.3. Контекст аргументації
2.4. Алгоритм аналізу аргументації
Словник термінів
Література
Модуль 3. ФОРМА АРГУМЕНТАЦІЇ
3.1. Поняття про форму аргументації
3.2. Поняття про дедуктивне міркування. Дедуктивна аргументація
3.3. Форми дедуктивних міркувань
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru