Географія промислових комплексів - Іщук С.І. - 2.1. Класифікація галузей промислових комплексів

2.1. Класифікація галузей промислових комплексів

Галузь промисловості - це сукупність підприємств, виокремлена за єдністю економічного призначення продукції, що виробляється, однорідністю споживаної сировини і матеріалів, спільністю виробничо-технічної бази, технологічних процесів, специфічним професійним складом кадрів та умовами праці. Економічною основою поділу промисловості на галузі є суспільний поділ праці, її спеціалізація, що зумовлено розвитком продуктивних сил. За своєю суттю галузь промислового комплексу - складова господарського комплексу" вона посідає певне місце в процесі виробництва і відтворення, виконує певні функції в системі народного господарства, перебуває у взаємозв'язку і взаємозалежності з іншими галузями.

Відповідно до прийнятої у статистичній звітності класифікації всі галузі промислового комплексу України об'єднано у так звані укрупнені (комплексні) галузі. До складу кожної з них входять прості галузі, які, у свою чергу, можуть поділятися на групи спеціалізованих підприємств, що не мають ознак галузі. Наприклад, укрупнена група галузей хімічної і нафтохімічної промисловостей охоплює такі самостійні галузі, як гірничохімічна, анілінофарбова, виробництво синтетичних смол і пластмас, хімічних волокон, стиснутих і скраплених газів, хімічних реактивів, синтетичного каучуку, сажі, гумових і азбестових виробів, хіміко-фармацевтичних виробництв та ін.

Для зручності складу і співвідношення класифікації галузей промислових комплексів їх розчленовують на декілька ступенів (згідно із класифікацією А.Т. Хрущова): основна група галузей промисловості, група галузей промисловості, галузь промисловості, група спеціалізованих підприємств. Ці ступені чітко виокремлюються на прикладі машинобудівного комплексу. Перший ступінь - основна група галузей машинобудування (весь машинобудівний комплекс); другий - виокремлення у складі машинобудування таких його груп окремих галузей, як енергетична, транспортна та ін.; третій - вичленування у складі кожної з груп галузей машинобудування (наприклад, у складі транспортного машинобудування - локомотивобудування, суднобудування, автомобілебудування та ін.); четвертий ступінь - визначення груп підприємств машинобудування, що не є окремими галузями. Це зокрема підприємства, які виробляють вантажні і пасажирські вагони, секції електропоїздів тощо.

У сучасних умовах на основі прискореного розвитку науково-технічного прогресу поглиблюється спеціалізація промислового виробництва, розширюються кооперування і комбінування, що веде до ускладнення внутрішньогалузевих і міжгалузевих виробничих зв'язків. Відбувається також просторовий поділ окремих галузей на стадії виробничого процесу. При цьому між підприємствами різних галузей виникають взаємозв'язки, що приводить до формування виробничо-територіальних утворень - промислових комплексів.

Галузі промисловості відрізняються структурою і масштабами виробництва, використанням природних ресурсів, характером виробничих зв'язків, рівнем комплексності, ефективністю територіальної організації виробництва, комплексоутворювальними властивостями, а також ступенем участі в міжрайонному обміні продукцією. Вони виконують різні функції у внутрішньо- і міжрайонному поділах праці та у формуванні районних територіально-виробничих комплексів. Враховуючи функціональні й територіальні особливості різних галузей промисловості, їх поділяють на дві великі групи: міжрайонні та внутрішньорайонні.

Галузі міжрайонного значення відіграють вирішальну роль у формуванні спеціалізації району, показують його місце в територіальному поділі праці. Вони мають велике комплексоутворювальне значення, становлять промисловий "каркас" району. Характерна особливість галузей міжрайонного значення - широка участь у міжрайонному обміні та формуванні вивозу і ввозу промислової продукції району. Варто зазначити, що одні галузі цієї групи можуть бути профілюючими в районі, інші - додатковими. Наприклад, на Уралі виробництво азбесту є унікальною галуззю міжрайонного значення, але воно має додаткове значення і за обсягом виробленої продукції не може порівнюватися з такими профілюючими галузями, як чорна і кольорова металургія та машинобудування, котрі чітко визначають виробничий профіль цього району.

Галузі внутрішньорайонного значення задовольняють потреби районного територіально-виробничого комплексу і забезпечують розвиток галузей спеціалізації, продукція яких надходить у міжрайонний обмін, створюючи при цьому умови для комплексного використання ресурсів. За виконуваними у процесі виробництва функціями галузі внутрішньорайонного значення, у свою чергу, поділяють на: обслуговуючі, суміжні та супутні.

Обслуговуючі галузі виконують функції обслуговування переважно виробництв міжрайонного значення, суміжні забезпечують профілюючі виробництва необхідними матеріалами та устаткуванням, а супутні здійснюють переробку всіх виробничих відходів, що утворюються в результаті профілюючих виробництв.

Класифікація галузей промислових комплексів передбачає їх поділ на добувні й обробні. Добувні видобувають мінеральну сировину (руди чорних і кольорових металів, калійні і кухонні солі, природну сірчану руду, мірабіліт, сировину для промисловості будівельних матеріалів, різні види мінерального палива). Ця сировина є "первинним продуктом", що залягає у природних територіальних комплексах. Обробні галузі обробляють усі види первинної сировини, видобуті з надр земної кори, а також сільськогосподарську і лісову сировину. Залежно від стадій виробничого циклу розрізняють галузі первинної та вторинної обробки.

У методиці класифікації галузей промисловості передбачено виокремлення групи галузей важкої індустрії, що займається виробництвом засобів виробництва (група А), та груп галузей легкої і харчової промисловостей, які виробляють предмети споживання (група Б). Співвідношення цих груп застосовують під час характеристики структури промислових комплексів державного і регіонального рівнів.

У промисловому комплексі України тривалий час застосовувалася схема поділу укрупнених галузей на такі групи: 1) електроенергетика; 2) паливна промисловість; 3) чорна металургія; 4) кольорова металургія; 5) машинобудування й металообробка; 6) хімічна і нафтохімічна промисловості (сюди ж належить і хіміко-фармацевтичне виробництво); 7) лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловості; 8) промисловість будівельних матеріалів; 9) промисловість будівельних конструкцій і деталей; 10) скляна і фарфоро-фаянсова промисловості; 11) легка промисловість; 12) харчова промисловість; 13) мікробіологічна промисловість; 14) борошномельно-круп'яна і комбікормова промисловості; 15) медична промисловість (виробництво медичної апаратури та інструментів); 16) інші галузі промисловості (виробництво музичних інструментів, художніх і ювелірних виробів, іграшок, хімчистка і пральня та ін.).

У кожній групі вирізняють підгалузі. Кількість підгалузей залежить від складності укрупненої групи. Наприклад, у машинобудуванні їх виокремлюють понад 200 (складна група), у чорній металургії - не більше 10.

Починаючи з 2000 р. для вирізнення окремих елементів діяльності людини в економіці України почала діяти класифікація видів економічної діяльності (КВБД). Згідно з нею усі види діяльності поділяються на певні групи, частина яких розмежовує окремі складові промислових видів діяльності, частина - агропромислових, частина - соціальних. Так, відповідно до КВЕД в Україні функціонують такі види економічної діяльності у промисловості:

1) добувна:

- добування паливно-енергетичних корисних копалин;

- добування корисних копалин, окрім паливно-енергетичних;

2) обробна:

- виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів;

- легка промисловість:

а) текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра;

б) виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;

- оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів;

- целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність;

- виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та ядерних матеріалів;

- хімічна та нафтохімічна промисловості: хімічне виробництво та виробництво гумових і пластмасових виробів;

- виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;

- металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів;

- машинобудування:

а) виробництво машин та устаткування;

б) виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування;

в) виробництво транспортних засобів та устаткування;

- інші галузі промисловості;

3) виробництво і розподілення електроенергії, газу та води:

- виробництво і розподілення електроенергії;

- виробництво і розподілення газу;

- виробництво і розподілення води.

Система КВЕД відповідає міжнародним стандартам класифікації економічної діяльності, однак створює певні труднощі під час порівняння показників минулих років, які розроблялись за старою класифікацією, із сучасними.

У результаті запровадження системи КВЕД деякі учені стверджують, що галузева класифікація промислових комплексів має перетворитись на класифікацію промислового виробництва за видами економічної діяльності. Отже, галузі промисловості як такі віджили своє і не можуть враховуватися під час класифікації промислового виробництва. На нашу думку, це не зовсім правильно, оскільки галузевий поділ промислового виробництва існує об'єктивно, а те, як називаються його елементи (галузь промисловості чи вид економічної діяльності), не має вирішального значення.

2.2. Методи економічного обґрунтування розміщення промислових комплексів
Ефективність виробництва
Фондовіддача, або віддача основних засобів
Індекс рівня районної спеціалізації галузі
2.3. Методика аналізу виробничих зв'язків промислових комплексів
2.4. Методичні засади структурного аналізу промислових комплексів економічних районів
2.5. Ринкові механізми вдосконалення функціональної структури промислових комплексів
Розділ 3. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗМІЩЕННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ
3.1. Економічні передумови
3.1.1. Трудові ресурси та їх кадровий склад
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru