Регіональна економіка - Зінь Е.А. - 1.4. Сутність державної регіональної політики

Державна регіональна політика — це сукупність організаційних, правових та економічних заходів, які здійснюються державою у сфері регіонального розвитку країни з врахуванням поточного соціально-економічного стану регіонів та стратегічних завдань. Заходи спрямовуються на стимулювання ефективного розвитку продуктивних сил регіону, раціональне використання їх ресурсного потенціалу, створення нормальних умов життєдіяльності населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства. Впровадження регіональної політики пов'язане з необхідністю вдосконалення регіонального управління. Сучасна надмірна централізація управління, недосконала фінансово-економічна база місцевих органів влади призвели до виникнення значних диспропорцій у територіальній структурі економіки, накопичення на місцях господарських, економічних та соціальних проблем.

Державна регіональна політика являє собою складову частину загальнодержавної стратегії економічного та соціального розвитку України. Метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку територій, усунення основних регіональних диспропорцій на основі ефективного використання виробничого потенціалу кожного регіону для підвищення рівня життя населення, забезпечення соціальної захищеності кожного громадянина, удосконалення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування.

Державна регіональна політика ґрунтується на таких принципах:

• конституційність та законність — реалізація політики здійснюється відповідно до Конституції та законів України, актів Президента

України та Кабінету Міністрів України, впровадження чіткого розподілу повноважень та відповідальності між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; забезпечення унітарності України та цілісності ЇЇ території, включаючи єдність використання економічного механізму управління, єдиної для всіх регіонів України фінансово-кредитної, податкової та бюджетної систем;

поєднання процесів централізації та децентралізації влади з врахуванням загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів;

забезпечення тісного співробітництва органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування в реалізації заходів щодо регіонального розвитку.

Державна регіональна політика має забезпечити: формування оптимальної високоефективної структури господарства регіонів, яка б забезпечувала їх комплексний розвиток на основі використання природно-ресурсного, виробничо-економічного, науково-технічного та людського потенціалу, історико-культурних традицій;

удосконалення системи державного прогнозування та стратегічного планування регіонального економічного та соціального розвитку;

запровадження систем стратегічного бюджетного планування та фінансового забезпечення регіонального економічного та соціального розвитку з використанням науково обгрунтованих норм та нормативів, для визначення оптимального рівня фінансових ресурсів для реалізації цієї мети;

обґрунтування перспектив залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури на основі впровадження нових технологій, збільшення виробництва високоякісних товарів і послуг;

впровадження заходів, спрямованих на стимулювання розвитку депресивних територій;

• об'єднання фінансових ресурсів місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для вирішення спільних міжрегіональних економічних, соціальних та екологічних проблем;

• підвищення ролі регіонів у зовнішньоекономічному співробітництві, активне входження регіонів до міжнародних організацій та формувань, активізація міжрегіонального та транскордонного співробітництва;

• децентралізацію влади, розмежування повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з розширенням повноважень органів місцевого самоврядування.

Узагальнюючи сутність та зміст діяльності по впровадженню державної регіональної політики можна заключній, що ця діяльність повинна сприяти демократизації процесів управління кожним регіоном та місцевого самоврядування, вдосконалення інтеграційних зв'язків між органами державного управління та регіональними органами влади. При цьому правові та економічні відносини й регулятори між державою й регіональними органами влади повинні будуватися на конституційних засадах за принципом верховенства загальнодержавного права та законів.

Впровадження регіональної політики буде сприяти поглибленню територіального поділу праці, спеціалізації виробництва, створенню виробничих структур, які б відповідали географічним та економічним умовам кожного регіону. Ефективне використання науково-технічного потенціалу, розвиток підприємництва, впровадження різних форм господарювання має сприяти насиченості ринку товарами та послугами, задоволенню потреб людей, позитивно вплинути на стан соціального забезпечення людей.

Раціональне використання природних ресурсів та їх охорона в результаті широкого застосування маловідходних та безвідходних ресурсозберігаючих технологій сприятимуть вирішенню екологічних проблем, забезпечить збереження та своєчасне відтворення природи, створення гідних умов для життя людей.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

1. Що розуміють під поняттям "регіон"?

2. На яких засадах грунтується територіальний устрій України?

3. Назвіть сім характерних регіонів, що входять до складу території України.

4. Назвіть характерні ознаки Поліського (Північного) регіону.

5. Назвіть характерні ознаки Подільського (Центрального) регіону.

6. Назвіть характерні ознаки Степового (Південного) регіону.

7. Яка особливість Карпатського (Західного) регіону?

8. Назвіть характерні ознаки Донбаського (Східного) регіону.

9. Розкрийте особливість Кримського регіону.

10. Чому м. Київ виділений в окремий регіон?

11. Дайте визначення предмету і завдань науки "Регіональна економіка*.

12. Назвіть складові частини регіональної економіки як науки.

13. Яких принципів дотримуються в регіональних дослідженнях?

14. Які методи використовують в регіональних дослідженнях?

15. Які показники використовують для економіко-географічної оцінки регіону?

16. В чому полягає сутність державної регіональної політики?

17. Назвіть основні завдання державної регіональної політики.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
Розділ 2. НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ
2.1. Загальна характеристика стану населення регіону
2.2. Трудові ресурси регіону, зайнятість населення
2.3. Міграція населення як складний соціальний процес
Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
Розділ 3. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА
3.1. Загальна характеристика природних ресурсів, їх роль у розвитку продуктивних сил
3.2. Земельні ресурси: стан та використання
3.3. Водні ресурси: стан та використання
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru