Регіональна економіка - Качан Є.П. - 15.3. Види екологічного моніторингу довкілля

Залежно від призначення за спеціальними програмами здійснюються загальний, кризовий та фоновий екологічний моніторинги довкілля.

Загальний екомоніторинг довкілля — це оптимальні за кількістю та розміщенням місця, параметри і періодичність спостережень за довкіллям, які дають змогу на основі оцінювання і прогнозування стану довкілля підтримувати прийняття відповідних рішень на всіх рівнях відомчої і загальнодержавної екологічної діяльності.

Кризовий екомоніторинг довкілля — це інтенсивні спостереження за природними об'єктами, джерелами техногенного впливу, розташованими в районах екологічної напруженості, у зонах аварій та небезпечних природних явищ із шкідливими екологічними наслідками, з метою забезпечення своєчасного реагування на кризові та надзвичайні екологічні ситуації і прийняття рішень щодо їх ліквідації, створення нормальних умов для життєдіяльності населення і господарювання.

Фоновий екомоніторинг довкілля — це багаторічні комплексні дослідження спеціально визначених об'єктів природоохоронних зон з метою оцінювання і прогнозування зміни стану екосистем, віддалених від об'єктів промислової і господарської діяльності, або одержання інформації для визначення середньостатистичного (фонового) рівня забруднення довкілля в антропогенних умовах [11].

На сьогодні моніторингові спостереження проводяться за такими складовими навколишнього природного середовища:

— повітряне середовище;

— водне середовище;

— тваринний і рослинний світ;

— ґрунт;

— клімат.

Державна система моніторингу довкілля, складовими якої є відомчі системи моніторингу довкілля, функціонує на трьох рівнях: загальнодержавному (національному), регіональному та локальному.

Загальнодержавна програма моніторингу довкілля — це сукупність завдань державного значення, що ґрунтуються на законодавчій та нормативно-правовій базі і дають змогу реалізувати основні задачі моніторингу із залученням засобів та систем у масштабах країни в цілому.

Регіональна програма моніторингу довкілля становить сукупність завдань, спрямованих на реалізацію задач моніторингу в межах адміністративно-територіального району, на територіях економічних і природних регіонів (область, АР Крим), з урахуванням географічних, соціально-економічних та адміністративних особливостей. Регіональна програма моніторингу довкілля входить як складова до загальнодержавної програми.

Локальна система моніторингу — система, що належить окремим суб'єктам системи моніторингу довкілля, вирішує специфічні для даного відомства задачі моніторингу і входить як складова до державної системи моніторингу довкілля. Здійснюється на території окремих об'єктів (підприємствах, діяльність яких пов'язана з негативним впливом на довкілля, окремих ділянках ландшафтів, містах).

15.4. Перспективи розвитку екологічного моніторингу довкілля в Україні

Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації процесів екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації, що забезпечує регулярне оцінювання і прогнозування стану середовища життєдіяльності суспільства та умов функціонування екосистем для прийняття управлінських рішень щодо екологічної безпеки, збереження природного середовища та раціонального природокористування.

Створення і функціонування Державної системи екологічного моніторингу довкілля має сприяти здійсненню державної екологічної політики, яка передбачає:

— екологічно раціональне використання природного та соціально-економічного потенціалу держави, збереження сприятливого середовища життєдіяльності суспільства;

— соціально-екологічне та економічно раціональне вирішення проблем, які виникають в результаті забруднення довкілля, небезпечних природних явищ, техногенних аварій та катастроф;

— розвиток міжнародного співробітництва щодо збереження біорізноманіття природи, охорони озонового шару атмосфери, запобігання антропогенній зміні клімату, захисту лісів і лісовідновлення, транскордонного забруднення довкілля, відновлення природного стану Дніпра, Дунаю, Чорного й Азовського морів.

Державна система екомоніторингу довкілля е інтегрованою інформаційною системою, що здійснює збирання, збереження та оброблення екологічної інформації з метою відомчого та комплексного оцінювання і прогнозу стану природних середовищ, біоти та умов життєдіяльності, вироблення обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних соціальних, економічних та екологічних рішень на всіх рівнях державної виконавчої влади, удосконалення відповідних законодавчих актів, а також виконання зобов'язань України з міжнародних екологічних угод, програм, проектів і заходів.

Екологічний моніторинг довкілля здійснюється за довгостроковою державною програмою, яка визначає спільні, узгоджені за цілями, завданнями, територіями та об'єктами, часом (періодичністю) і засобами виконання дії відомчих органів державної виконавчої влади, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності.

Створення Державної системи екомоніторингу довкілля має забезпечити досягнення таких основних цілей [101:

підвищення рівня адекватності дійсному екологічному стану довкілля його інформаційної моделі, яка формується на основі даних систематичних спостережень, здійснюваних спеціальними службами міністерств і відомств, підприємствами, організаціями та установами в порядку виробничо-інформаційної діяльності, дослідних робіт і наукових досліджень;

— підвищення оперативності одержання та достовірності первинних даних за рахунок використання досконалих методик, сучасних контрольно-вимірювальних приладів і засобів комп'ютеризації процесів збирання, накопичення та оброблення екоінформації на всіх рівнях державного управління і місцевого самоврядування;

— підвищення рівня та якості інформаційного обслуговування споживачів екоінформації на всіх рівнях функціонування системи на основі мережного доступу до розподілених відомчих та інтегрованих банків даних; комплексного оброблення і використання інформації для прийняття відповідних рішень.

Суб'єктами Державної системи екологічного моніторингу довкілля, відповідальними за обов'язкове здійснення Державної програми екомоніторингу довкілля, є міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які згідно зі своєю компетенцією отримують і обробляють дані про стан довкілля і виробляють відповідні рішення щодо нормалізації або поліпшення екологічної обстановки, раціонального використання і забезпечення якості природних ресурсів.

Об'єктами інформатизації в Державній системі екомоніторингу довкілля України є процеси відомчої екологічної діяльності та їх інтеграція на локальному, адміністративно-територіальному і державному рівнях, які відповідно охоплюють:

— території промислово-міських агломерацій, санітарно-захисних зон великих підприємств, в тому числі АЕС, великих водоймищ, природоохоронних зон та інших спеціально визначених просторових одиниць;

— територію Автономної Республіки Крим і території областей України;

— території промислово-економічних регіонів, басейнів великих річок та України в цілому.

Територія країни за ступенем екологічної небезпеки поділяється на зони, для яких встановлюються нормативи на виробничу, господарську та інші види діяльності, які враховують екологічні, соціальні й економічні умови.

Принципи зонування територій, перелік заборон і обмежень на господарську та іншу діяльність для відповідних категорій територій визначаються компетентними органами виконавчої влади України.

Рекомендована і використана література

1. Белов Г.В. Экологический менеджмент предприятия / Г.В. Белов. — М.: Логос, 2006. — 240 с.

2. Екологічний менеджмент : навч. посіб. / за ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михаилюк. — К.: Центр навч. л-ри, 2004. — С. 136— 147.

3. Запольський АЖ. Основи екології : підручник / А.К. За-польський, АЛ. Салюк. — К.: Вищашк., 2004. — С. 320—353.

4. Калыгин В.Г. Промышленная экология. Курс лекций / В.Г. Калыгин. — М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. — 240 с.

5. Ковальчук ПІ. Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища : навч. посіб. / П.І. Ковальчук. — К. : Ли-бідь, 2003. — 208 с.

6. Корсак КЛ. Основи екології : навч. посіб. / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік. — К.: МАУП, 2002. — 296 с.

7. Мельник ЛТ. Екологічна економіка : підручник / Л.Г. Мельник. — Суми : ВТД "Університетська книга", 2002. -346 с.

8. Митчелл Пол 101 ключевая идея: Экология / Пол Митчелл. — М.: ФАИР-Пресс, 2001. — 224 с.

9. Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля // Постанова КМУ від ЗО березня 1998 р. № 391 //

10. Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки //Відом. Верх. Ради (ВВР). — 1998. — № 38—39.

11. Про охорону природного навколишнього середовища : Закон України. — № 1264-ХІІ від 25.06.1991 р.

12. Сухарев СМ. Техноеколоіія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. / СМ. Сухарев, С.Ю. Чудак, О.Ю. Сухарева. — Л.: Новий Світ-2000, 2004. — 266 с.

15.4. Перспективи розвитку екологічного моніторингу довкілля в Україні
Розділ 16. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
16.1. Економічні засади природокористування та охорони довкілля
16.2. Економічне оцінювання природних ресурсів
16.3. Платежі і збори за використання природних ресурсів, забруднення навколишнього природного середовища та інші шкідливі впливи на довкілля
Платежі за використання природних ресурсів
Платежі за забруднення навколишнього природного середовища
16.4. Податкова екологічна політика та екологічні інструменти митної політики держави
16.5. Система штрафних санкцій за порушення вимог екологічного законодавства
16.6. Надання субсидій, дотацій, грандів і премій на природоохоронні цілі
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru