Регіональна економіка - Манів З.О. - 11.5.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону

Мінерально-сировинні ресурси

Подільський економічний регіон достатньо багатий на паливно-енергетичні, рудні і нерудні корисні копалини. Серед паливно-енергетичного ресурсного потенціалу головне місце посідають: кам'яне вугілля Львівсько-Волинською кам'яновугільного басейну, газ та нафта Дніпровсько-Донецького нафтогазоносного басейну (Чернігівська область), газ Волинської області. Промислове значення мають поклади бурого вугілля Дніпровського басейну (Житомирська область), поклади торфу, які розташовані на всій території Поліського економічного регіону.

Мінерально-рудні ресурси представлені запасами поліметалічних руд, які становлять 9,4 % загальноукраїнських запасів. У Волинській області є розвідані великі запаси мідних руд, які створюють перспективу їх розробки і видобутку, забезпечуючи власні потреби, та різкого зменшення імпорту цього дефіцитного кольорового металу. Дослідження підтверджують наявність і можливість промислового видобутку золота.

Нерудні корисні копалини представлені сировиною, яка використовується в різних галузях народного господарства. Найбільшу частку в потенціалі нерудних копалин займає сировина для виготовлення конструктивних матеріалів, у тому числі - для скляної, фарфорової, цементної, силікатної промисловості, різноманітні будівельні матеріали та сировина для будівельної промисловості: будівельне та декоративно-облицювальне каміння, крейда, мертель, вапно, гіпс, глина та ін. Найбільший потенціал цих ресурсів -у Житомирській та Рівненській областях.

У структурі потенціалу мінеральних ресурсів Полісся переважає потенціал паливно-енергетичних ресурсів Чернігівської області. Важливе промислове значення мають нафтові та нафтогазові родовища півдня Чернігівської області: Прилуцьке, Леляківське, Богданівське, Малодівицьке та ін. Запаси поліської нафти становлять понад 10 % від загальноукраїнських.

Регіон не забезпечує себе повністю енергоресурсами. Джерелами поповнення енергетичного балансу економічного регіону можуть стати гідроенергія малих річок (Чернігівська область), вітрова енергія, біогаз тощо.

Основними споживачами електроенергії Полісся є житло-комунальне господарство, галузі спеціалізації: електроенергетична, хімічна і нафтохімічна промисловості, транспорт, сільське господарство, харчова промисловість, машинобудування та металообробка, промисловість будівельних матеріалів і будіндустрії.

Земельні ресурси

Полісся характеризується більш низьким рівнем сільськогосподарського освоєння земель. У регіоні досить високою є питома вага пасовищ та природних кормових угідь. Найвища освоєність сільськогосподарських угідь у Чернігівській та Житомирській областях. Найнижча - у Рівненській обл. Порівняно з Україною нижчу бальну оцінку за середньоукраїнською шкалою мають землі Волинської та Чернігівської обл., близькими до середніх в Україні є сільськогосподарські угіддя Житомирської та Рівненської обл.

56 % земель регіону належать до сільськогосподарських угідь, з них 72 % забруднено радіонуклідами, 43 % грунтів мають підвищену кислотність, 8 - засолені, 18 - ушкоджені вітровою і 5 % - водною ерозією. Заболоченість становить 13 %, перезволожені 18 % загальної площі сільгоспугідь регіону.

Водні ресурси

Регіон забезпечений водоресурсами. На одного жителя регіону припадає у два рази більше води ніж в середньому по Україні і цей показник становить 1,5 - 2,0 тис. м

Основною складовою водних ресурсів Полісся є ресурси річкового стоку. Є вагома частка запасів підземних вод та озер і боліт, цінних гідромінеральних ресурсів. З метою ефективного регулювання сезонного режиму річок та раціонального використання водних ресурсів, стік річок у Поліссі певною мірою зарегульований водосховищами, особливо в Житомирській і Рівненській областях. У регіоні є багато штучних водоймищ (ставків), боліт та озер, серед яких виділяються як розмірами водних запасів (301 млн. мл), так і за екологічними характеристиками Шацькі озера (Волинська обл.), а також Біле озеро Рівненщини.

Лісові ресурси

Економічний регіон достатньо заліснений. Середній показник лісистості території сягає 25-27%. Більш залісненими є території Поліської природно-географічної провінції на півночі регіону. В структурі лісів найбільшу питому вагу займають площі соснових лісів (більше 60 %), з домішками дубу, ялини, осики, тополі, берези, грабу.

Враховуючи техногенне та антропогенне навантаження на навколишнє середовище регіону, розподіл лісового фонду за групами на території Поліського регіону дещо розрізняється за областями. Найнижчою є частка лісів першої групи (з відтворювальними функціями) в областях із підвищеною лісистістю - у Волинській та Рівненській обл. У структурі лісів першої групи в регіоні переважають зелені зони, у лісах другої групи переважною є частка експлуатаційних лісів.

За віковим складом серед лісових ресурсів Поліського регіону переважають молоді насадження. Використання лісових ресурсів здійснюється за розрахунковою лісосікою, тобто приріст лісових ресурсів переважає експлуатаційну їх рубку.

Рекреаційні ресурси

Полісся має унікальні мальовничі ландшафти та значні місцевості культурно-оздоровчого типу, багатого лісового фонду, луків, численних озер та річок. Унікальні мінеральні води регіону, у тому числі мінеральні радонові води Житомирської та

Рівненської областей, лікувальні грязі дозволять розвивати на їх основі діяльність лікувально-оздоровчих закладів.

Наукові дослідження стверджують, що цим видом ресурсів регіон значно перевищує власні потреби. Так наприклад, у Волинській обл. потреби населення у рекреації він перевищує більше ніж у 7 разів, у Рівненській обл. -у 4 рази. У Житомирській та Чернігівській обл. відповідно 3,8 та 3,5 раза. В цілому площа потенційно рекреаційних територій регіону становить 1,5млн. га, що близько 15 % усієї території Полісся.

Демографічний потенціал

На стан і розвиток демографічного потенціалу Поліського регіону значною мірою вплинула аварія на ЧАЕС. Це спричинило посилення інтенсивності міграційних процесів і зміни динаміки чисельності населення. З другої половини 1990-х років почалося абсолютне скорочення населення Полісся. Тут помітно зменшилась народжуваність і зросла смертність, знизився життєвий рівень населення.

Щодо національного складу населення регіону, то відзначається фактично рівномірне співвідношення чисельності основних національностей - українців та росіян - в усіх областях регіону за більш помітною, ніж в країні в цілому, перевагою українців. Привертають увагу особливі етнічні групи українського народу - поліщуки (етнічні поселення, які відомі з XVII ст), литвини (їх самобутність сягає часів Давньої Русі). Серед населення окремих районів Чернігівщини (у минулому "севрюки") помітним є антропологічний вплив народів тюркського походження.

Для більшості областей регіону перевага міського населення над сільським визначилась переважно у другій половині 1980-х років (у Житомирській обл. зараз міське населення складає 56,5 %). У Волинській, Рівненській та Чернігівській обл. кількість міського і сільського населення приблизно до 50 %.

Розселення населення

Сучасна система розселення в Поліському регіоні характеризується відносно низьким рівнем економічних, виробничих, наукових та культурних зв'язків.

Саме вони визначають взаємопов'язаність розвитку міських та сільських поселенських мереж у системах розселення. На території

Поліського регіону розташовано 77 районів, 46 міст, з них 15 обласного підпорядкування, 113 селищ міського типу, 5182 села та 1820 сільських рад.

Поліські території регіону північної частини мають менш розвинуту систему розселення як територіально, так і за рівнем соціального розвитку, ніж регіони лісостепу.

Трудовий потенціал

Чисельність трудових ресурсів у загальній чисельності населення регіону становить близько 58 %. Кількість зайнятого населення в суспільно-корисній праці -42,5 %.

Питома вага трудових ресурсів, зайнятих у всіх сферах економічної діяльності, у загальній чисельності населення в регіоні є нижчою ніж по Україні. У структурі зайнятості населення більшу ніж в Україні частку становлять працюючі у сфері аграрного виробництва, а чисельність зайнятих у галузях суто сільського господарства перевищує 0,5 млн. чол.

Надлишок працездатного населення і відсутність можливості працевлаштування сприяє посиленню міграційних процесів у регіоні і зростанню безробіття. У цілому в регіоні рівень безробіття сягає 13 %, втому числі: у Волинській обл. - 12,1 %, Рівненській -13,2%, Житомирській - 13,4 %, Чернігівській -12,3 %. При цьому чисельність незайнятого працездатного населення перевищує 600 тис. осіб, а рівень безробіття в регіоні за всіма областями перевищує загальноукраїнський показник. Як уже зазначалось, на скорочення кількості зайнятих у матеріальному виробництві вплинула головним чином загальна економічна криза 90-х років, яка супроводжувалась падінням обсягів виробництва та скороченням попиту на робочу силу, зростанням безробіття як у відкритій, так і прихованій формі (неповний робочий день або тиждень, примусові неоплачувані відпустки). Поліський економічний регіон є традиційно трудодепресивним як у промисловому, так і в аграрному секторах економіки, тут домінують екстремальні умови відтворення робочої сили.

Виробничий потенціал

Для території регіону характерною € порівняно незначна концентрація основних фондів, переважна частина яких зосереджена в центральних та південних територіях.

Північна частина регіону, яка належить до Поліської природно-географічної зони, є порівняно малорозвинутою як в промисловому, так і сільськогосподарському відношенні.

У 90-і роки в промисловості, а особливо у сільському господарстві, катастрофічними темпами йшло накопичення застарілих та зношених основних фондів. У багатьох галузях фактично припинились нарощування та оновлення виробничих потужностей. Особливо це стосується легкої промисловості, машинобудування, сільськогосподарського виробництва. Цьому великою мірою сприяло забруднення території радіоактивними речовинами після аварії на Чорнобильській АЕС, в першу чергу це вплинуло на розвиток сільськогосподарського виробництва. Після аварії на ЧАЕС значно поглибились диспропорції у соціально-економічному розвитку регіону. У зоні примусового відселення виробнича діяльність припинена згідно із законодавством, а засоби виробництва повністю вилучені з господарського обсягу.

У Поліському регіоні переважає частка основних фондів агропромислового комплексу, це пов'язане з орієнтацією на розвиток сільськогосподарського виробництва.

Науково-технічний потенціал

За останні роки кількість постійно працюючих у наукових закладах регіону значно зменшилась (20-25 %). Найбільша кількість працівників, зайнятих у наукових установах, є у Чернігівській обл. - більше 30 %. В економічному регіоні функціонує 70 науково-дослідних та проектно-конструкторських організацій. Вони виконують наукові дослідження за обсягом 1 % від загального обсягу науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт України. Такий низький науково-дослідний потенціал Поліського регіону спричинений економічною кризою, яка охопила всю країну і, безперечно, наслідками аварії на Чорнобильський АЕС. Багато висококваліфікованих спеціалістів виїхало із регіону.

11.5.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону
11.5.4. Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону
11.6. Економіка Подільського регіону
11.6.1. Місце і роль Подільського економічного регіону в розвитку економіки країни
11.6.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону
11.6.3. Територіальна і галузева структура господарства регіону
11.6.4. Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону
11.7. Економіка Карпатського регіону
11.7.1. Місце і роль Карпатського економічного регіону в розвитку економіки країни
11.7.2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru