Соціологія - Кузьменко Т.М. - ТЕМА 13. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, МЕТОДИ ЗБИРАННЯ ТА АНАЛІЗУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Соціологічне дослідження: види, етапи.

2. Програма соціологічного дослідження, її структура та функції.

3. Методи збирання та аналізу соціологічної інформації: опитування (анкетування та інтерв'ю); аналіз документів; спостереження; експеримент; соціометрія.

Соціологічне дослідження: види, етапи

Розвиток емпіричних соціальних обслідувань

Емпіричні дослідження мають глибоке коріння, яке сягає в прадавні часи. Практичні потреби: облік худоби, заміри кількості зерна, об'ємів і площ, будівництва споруд викликали появу математичних знань*308.

*308: {Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.). - К., 1993.}

Уже в 2000 р. до н.е. у Вавилоні та Стародавньому Єгипті застосовувалися математичні знання. У папірусі Рінда (2000 р. до н. е.), складеним єгипетським писцем Ахмесом, є задачі на визначення співвідношення між кількістю зерна та хліба, одержаного з нього.

За свідченням Геродота, скіфський цар Арінатас, для підрахунку своїх підданих, повелів кожному зі своїх підданих під ризиком смерті, принести по наконечнику стріли*309.

*309: {Сикевич З. В. Социологическое исследование: Практическое руководство. - СПб., 2005. - С. 86-87.}

Стародавні індійські трактати-дхармашасти, зокрема "Закони Ману" розповідають про організацію збору різноманітних даних, необхідних для політичної та економічної діяльності.

Згадка про перший перепис населення у стародавніх євреїв пов'язана з іменем Мойсея (ХІІІ ст. до н.е.). Сучасна наука підтверджує факт перепису населення царем Давидом близько 973 р. до н.е.

Соціологічне дослідження - система послідовних методологічних, методичних та організаційних процедур, спрямованих на вирішення єдиної мети: одержати дані про явище або процес, що вивчається для вирішення конкретних теоретичних і соціальних проблем.

Особливість соціологічного дослідження:

o в тому, що вивчення соціальних процесів здійснюється через аналіз людської діяльності (або її результатів);

o з гносеологічної точки зору (тобто з точки зору пізнавального процесу) - особливий тип суб'єктно-об'єктних відносин (людини до людини).


Основні функції соціологічного дослідження:

Пізнавальна

відкриває нові знання про функціонування і розвиток суспільства та його окремих сфер, про сутність соціальних явищ і процесів, роль людини в них, дає змогу побудувати цілісну картину реального життя соціуму, спрогнозувати його розвиток;

Методологічна

забезпечує реалізацію міждисциплінарного зв'язку

соціології з іншими науками про людину і суспільство, що зумовлює нові підходи у вивченні соціальної дійсності, важливі відкриття на межі різних наукових напрямів;

Практична

полягає у виробленні практичних заходів із вдосконалення соціальної реальності, ефективного соціального контролю за соціальними процесами;

Інформаційна

сприяє отриманню соціальної інформації щодо стану і тенденції розвитку явищ і процесів суспільного життя, функціонування соціальних спільнот, груп, окремих індивідів, їхніх потреб, мотивів, реальної та вербальної поведінки, громадської думки, що формує інформаційну базу пізнання соціальної реальності;

Управлінська

забезпечує соціальне управління на всіх рівнях функціонування соціуму, зворотний зв'язок між суб'єктами (владними, адміністративними структурами, керівниками підприємств, організацій) та об'єктами (населенням, окремими соціальними групами, працівниками) управління, вироблення науково обґрунтованих управлінських рішень.

За витратами часу розрізняють

o довгострокові (терміни проведення - від 3 років і більше);

o середньострокові (від 6 місяців до 3 років);

o короткострокові (від 2 до 6 місяців);

o експрес-дослідження (від 1-2 тижнів до 1-2 місяців).

За типом відносин між замовником і виконавцем:

o держбюджетні;

o госпрозрахункові.

Залежно від способу дослідження об'єкта (у статиці чи динаміці):

o разове "моментальний зріз";

o повторне:

панельні (досліджують зміни одного й того самого об'єкта упродовж певного часу, при цьому обов'язковим є збереження однакової вибірки),

трендові (досліджують зміни протягом певного часу на тому самому об'єкті без дотримання вибірки),

когортні (досліджують специфічні соціальні сукупності - когорти - впродовж певного часу)).

Щодо об'єкта пізнання

o у сфері управління;

o промисловості;

o сільського господарства;

o науки;

o освіти;

o політики;

o культури;

o охорони здоров'я тощо.

ВИДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

(ЗА СИСТЕМОЮ ВИБОРУ ОДИНИЦЬ ОБ'ЄКТА)

Монографічні

спрямовані на вивчення певного соціального явища або процесу на одному об'єкті, який є представником цілого класу подібних об'єктів.

Суцільні

обстежують усі, без винятку, одиниці об'єкта.

Вибіркові

обстежують не всі одиниці, що є об' єктом дослідження, а лише їх частину. Мета - на підставі певної кількості обстежених одиниць об'єкта (кількість і характеристику їх визначають за допомогою спеціальних правил, математичних прийомів) скласти висновки щодо досліджуваного явища як цілого.


ЕТАПИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Розробка програми та робочого плану

Визначення предмета та завдань дослідження, робочих гіпотез, методів, виконавців та терміни виконання.

2. Підготовка до збору інформації

Розробка документів програмованого збору інформації, пілотажне дослідження.

3. Збір інформації

Спостереження, вивчення документів, опитування, експеримент.

4. Обробка інформації

Перевірка, групування, обчислення відносних величин, побудова статистичних рядів, складання таблиць.

5. Оцінка результатів

Інтерпретація даних, формулювання висновків, оформлення звіту, розробка пропозицій.

6. Реалізація результатів дослідження

ЕТАПИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

(ЗА А. ЗДРАВОМИСЛОВИМ)

1.

Розробка програми

2.

Здійснення вибірки

3.

Розробка методики СД

4.

Збір інформації

5.

Аналіз матеріалу та його узагальнення

ЕТАПИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (НІМЕЦЬКІ ВЧЕНІ)

1.

Підготовка

2.

Проведення

3.

Опрацювання та узагальнення емпіричних даних. Розробка рекомендацій

Соціологічне дослідження: види, етапи
Розвиток емпіричних соціальних обслідувань
Програма соціологічного дослідження, її структура та функції
Мета і завдання соціологічного дослідження
Вибірка
Методи аналізу документів
Неформалізований (якісний, традиційний) метод аналізу документів
Види спостережень
ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ПЕРЕДМОВА
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru