Страхування - Базилевич В.Д. - Висновки

1. Страховий маркетинг - це комплекс заходів, спрямованих на формування та постійне вдосконалення діяльності страхової компанії, а саме: розробка конкурентоспроможних страхових продуктів (послуг) для конкретних категорій споживачів (страхувальників); впровадження раціональних форм реалізації цих продуктів за належного сервісу та реклами; збирання та аналіз інформації щодо ефективності діяльності страховика.

2. Ефективність діяльності страховика в процесі виведення на ринок та подальшого продажу на ньому страхового продукту значною мірою залежить від ефективно побудованої маркетингової стратегії. Маркетингова стратегія зводиться до аналізу стану ринку, потенційної та наявної клієнтури страхової організації, сегментації ринку та розробки ефективного комплексу маркетингу.

3. Комплекс маркетингу на страховому ринку розглядається як набір контрольованих змінних маркетингу, сукупність яких може використовувати компанія для досягнення бажаної реакцій цільового ринку. Традиційно контрольовані змінні маркетингу описуються формулою "4Р", яка складається з товару, ціни, каналів розподілу та маркетингових комунікацій (product, price, place, promotion). Враховуючи особливості страхової послуги як товару, для впливу на поведінку споживача треба використовувати не чотири традиційні функціональні змінні маркетингу, а сім. Модель "4Р", доповнена ще трьома змінними - процес (спосіб надання послуги), матеріальне середовище та персонал (process, physical evidence, people) та має назву "7Р".

4. Страховий продукт - це виконання комплексу цивільно-правових зобов'язань договірних сторін із захисту майнових інтересів страхувальника в разі настання страхових випадків. Унікальність страхового продукту визначається цілою низкою обставин і притаманних йому специфічних рис.

б. Життєвий цикл страхового продукту має такі етапи: виведення страхового продукту на ринок, етап зростання, етап зрілості, спад.

6. Канал збуту на страховому ринку - спосіб доступу до страхової послуги. Основними каналами збуту страхових послуг є агенти, брокери, що працюють незалежно від страховиків; штатні працівники страхових організацій; туристичні агентства; комерційні банки; директ-маркетинг; страхові магазини.

7. Просування об'єднує багато видів діяльності, серед яких виокремлюють: рекламу в ЗМІ, заходи зі стимулювання продажу - sales promotion, діяльність із формування позитивної громадської думки - public relations, пошук та утримання клієнта, відновлення зв'язків між продавцем та покупцем продукту - direct marketing.

8. Продаж у страхуванні - це процес пошуку, підготовки та укладання договору страхування аквізитором від імені та за дорученням страхової компанії, в межах наданих лімітів за видами страхування і страхових сум, що можуть бути взяті на страхування, на підставі чинного законодавства, розроблених страховиком правил та типових договорів страхування (полісів).

9. Ефективна систематична діяльність аквізитора неможлива без дотримання певної технології продажу, якою є визначена послідовність дій з метою отримання максимального збору страхових платежів та відповідної мотивації аквізитора. Ця технологія для аквізитора-початківця передбачає низку конкретних заходів його підготовки, які здійснюються в період оволодіння ним професійними навичками.

Навчальний тренінг

Основні терміни і поняття

Страховий маркетинг; маркетингова стратегія; комплекс маркетингу на страховому ринку; сегментація ринку; позиціонування; страховий продукт; життєвий цикл товару; ціна страхового продукту; канал збуту; просування, реклама; аквізитор; аквізиція; продажі в страхуванні; заперечення; страховий агент; страховий брокер; перестраховий брокер.

Навчальний тренінг
Частина IX. АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ
Розділ 21. МОДЕЛІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОЗОВІВ
21.1. Дискретні моделі індивідуальних позовів
21.2. Структуровані моделі індивідуальних позовів
21.3. Неперервні моделі індивідуальних позовів
21.4. Рандомізація розподілів
21.5. Моделювання спеціальних умов угод страхування
Висновки
Навчальний тренінг
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru