Страхування - Базилевич В.Д. - Навчальний тренінг

Комплексність діяльності страхової компанії та різноманітність страхових послуг істотно ускладнюють визначення фінансових результатів її діяльності. З цією метою для страхування, відмінного від страхування життя, у Франції використовують такі показники.

Відношення збитків до внесків показує відповідність страхових тарифів частоті настання страхових випадків та середнім виплатам за страховими випадками. Впливає на політику формування страхових резервів та страхового портфеля. З 1995 р. під час розрахунку внесків у навантаження включають витрати з управління ризиками, оскільки у портфелі може бути велика кількість страхових договорів, укладених на тривалий термін. Тому цей показник не дає змогу побачити чисту картину співвідношення збитків та внесків.

Технічний прибуток (Cash-flow technique) розраховується як прийняті внески за мінусом виплаченого страхового відшкодування або загальних витрат. Цей показник можна розраховувати і для страхування життя (коли угоди містять можливість викупу або розірвання). Від'ємне значення показника свідчить про втрату контрактів, не компенсованих новими угодами та, відповідно, зменшення активів страхової компанії.

Комбінований показник (ratio combine) - співвідношення загальних витрат страхової компанії і прийнятих внесків (у тому числіу резерви). Дає змогу визначити ефективність управління страховою компанією. Якщо показник більше 100 %, то становище складне, страхова діяльність є збитковою, а прибуток страхової компанії створюється лише її інвестиційною діяльністю. Це не завжди справедливо для галузей напівнако-пичень, таких як страхування будівництва та цивільної відповідальності.

Для страхування життя базовим показником є річний технічний результат у глобальному портфелі. Це прибуток, який більше використовується у технічних розрахунках і не є дуже показовим, оскільки змішує прибутки, зафіксовані у поточному році, з прибутками від попередніх поколінь контрактів. Він показує лише фінансові досягнення, а не розподіл участі у прибутках . Актуарні розрахунки зі страхування життя дають перспективне бачення прибутків від контрактів, що вже є у портфелі та нових контрактів, проданих протягом фінансового року.

Висновки

1. Французький страховий ринок є одним із лідерів серед страхових ринків країн ЄС. Серед чинників, що дають йому можливість тривалий час утримувати такі позиції, треба назвати високий рівень страхової культури, трансформацію організаційно-правових форм страхових організацій відповідно до потреб ринку, історично сформовану систему галузей, налагоджені способи поширення страхових послуг та ефективні методи державного регулювання.

2. У Франції страховою діяльністю займаються три види структур: страхові компанії, генеральні агенти та брокери. Генеральні агенти та брокери здійснюють на місцях формально самостійну діяльність, що дає змогу страховим компаніям економити на утриманні філій у регіонах. Страховим бізнесом у Франції також активно займаються банки та поштові відділення. Гостра конкурентна боротьба привела до того, що страхування стало одним із найвигідніших розміщень власних фінансових коштів громадян та організацій.

3. Еволюція організаційних структур страхових компаній у Франції відбувалася у декілька етапів. Французькі страхові компанії пройшли шлях від традиційних функціональних організаційних структур до сучасних, орієнтованих на споживачів. Дуже важливою під час побудови організаційних структур страхових компаній сьогодні у Франції є інформатизація. Використання мережі Інтернет дає можливість підтримувати постійний зв'язок не лише між страховою компанією та її посередниками, а й з іншими учасниками процесу врегулювання страхових випадків. Наступним кроком є розвиток системи укладання страхових договорів "он-лайн". Цей напрям багато французьких страхових компаній обрали для себе як пріоритетний.

4. Сьогодні більшість європейських страхових ринків і французький ринок зокрема прямують до точки насиченості. Особливо це стосується страхування, відмінного від страхування життя. Жорстка конкуренція, зумовлена впровадженням директив ЄС щодо створення та функціонування вільного ринку послуг, спричинила масштабні процеси злиття і поглинання, що відбувалися та відбуваються на французькому страховому ринку. Перевагами великих страхових компаній сьогодні є можливість отримання ефекту від масштабу, утримання більш збалансованого страхового портфеля, економія на перестрахуванні, економія на управлінні активами, можливість залучення більш привабливих учасників ринку (канали ди-стриб'юції, медичні заклади, мережі автосервісу тощо), можливість впливати на ринкову ціну страховки, залучення більш кваліфікованих кадрів.

5. Для оцінки результатів діяльності у Франції використовують такі основні показники, як відношення збитків до внесків, технічний прибуток та комбінований показник. Для страхування життя базовим показником є річний технічний результат у глобальному портфелі. При цьому слід зазначити, що складність діяльності та організаційних структур, а також різноманітність страхових послуг французьких страхових компаній значно утруднюють визначення фінансових результатів їх діяльності.

Навчальний тренінг

Основні терміни і поняття

Національна каса взаємодопомоги (CNP); страхове товариство взаємодопомоги; страхове товариство взаємодопомоги "без посередників"; товариства взаємодопомоги з класичними мережами збуту; товариства взаємодопомоги М45; front et back office; французька федерація страхових товариств (FFSA); показник відношення збитків до внесків страхової компанії; технічний прибуток страхової компанії; комбінований показник; річний технічний результат у глобальному портфелі страхової компанії.

Розділ 33. СТРАХУВАННЯ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГОВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
33.1. Зміст та роль страхування у міжнародній торговельній діяльності
33.2. Страхування міжнародних товароперевезень
33.2.1. Особливості організації страхування міжнародних товароперевезень
33.2.2. Страхування морських товароперевезень
33.2.3. Страхування перевезень авіаційним транспортом у міжнародній торгівлі
33.3. Роль держави в організації страхування міжнародних торговельних операцій
Страхування експортних кредитів
Торгове страхування для виробників
Страхування експортних кредитів для малого та середнього бізнесу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru