Рекреаційна географія - Масляк П.О. - 5.3. Рекреаційні ресурси України і світу

Україна має всі необхідні рекреаційні умови і ресурси для розвитку рекреаційно-туристичного господарства та перетворення його на провідну галузь економіки і важливу частину європейського туристичного ринку. Практично вся територія держави, включаючи Чорнобильську зону, може стати важливим міжнародним санаторно-курортним і туристським районом. До найважливіших рекреаційних ресурсів України в наш час належать бальнеологічні (мінеральні води, грязі, озокерит), кліматичні, ландшафтні, пляжні, пізнавальні.

В Україні наявні мінеральні води всіх основних бальнеологічних груп. Деякі з них, зокрема "Миргородська", "Куяльник", "Поляна квасова", "Березівські мінеральні води", "Нафтуся" і радонові води, мають світове значення та є унікальними на нашій планеті. Попереду інтенсивне освоєння сульфідних, залізистих, миш'яковистих та інших мінеральних лікувальних вод. Україна належить до найбагатших на бальнеологічні ресурси країн світу.

Україна володіє практично невичерпними і найбільшими у світі запасами лікувальних грязей, які складаються з різних за природним утворенням і лікувальною дією відкладів морських заток, боліт і озер. Ці грязі містять воду, мінеральні та органічні речовини. За нинішньою класифікацією лікувальні грязі України поділяються на мулисті (сульфідні, мінеральні, глини, глинистий мул, сапропелі), торфові (прісноводні, мінералізовані), псевдовулканічні (сопкові та гідротермальні).

Кліматичні ресурси України з погляду їх рекреаційного використання належать до найкращих і хороптах. За світовою класифікацією найкращими для рекреаційної діяльності е кліматичні умови, сприятливі для цього виду господарства протягом 9,5—10,5 місяців. Умовами, найсприятливішими для рекреації, є тепле літо і не дуже холодна зима зі стійким сніговим покривом. До найсприятливіших кліматичних умов належать також жарке тривале літо і нетривала зима без стійкого снігового покриву. Ще однією особливістю клімату України є його велика різноманітність. Так, середня річна температура на полонинах Карпат така, як у приполяр'ї (0 °С), а на Південному узбережжі Криму (+12,50 °С) вона відповідає температурі середземноморського узбережжя Франції.

Ландшафтні рекреаційні ресурси України теж доволі багаті та різноманітні. Велику роль тут відіграють рельєф і рослинність. Для нашої держави характерна доволі розчленована поверхня з безліччю мальовничих височин, плато, піднять, останців тощо. Особливо в цьому сенсі виділяється Правобережжя. Тут рельєф у поєднанні з місцевими кліматичними і рослинними ресурсами в цілому є унікальним не лише для Європи, а й для світу (Словечансько-Овруцький, Мізоцький кряжі, Канівські гори, Товтри, Галогори, Розточчя тощо).

Близько 14 % території країни вкрито лісами. Цей показник дуже диференційований по території. У Степу лісистість не перевищує 4 %, у Криму — 10 %, на Поліссі — близько ЗО, у Карпатах — понад 60 %. Серед деревних порід переважає сосна (34 % всієї лісовкритої площі).

Це дуже добре для рекреації. Сосна — єдина з хвойних рослин, яка виділяє фітонциди не лише влітку, а й узимку. Особливо цінна характеристика, притаманна для України — поєднання в лісах сосни з дубом, що займає близько 22 % залісненої частини країни. Величезне рекреаційне значення мають лісопаркові зони великих міст, які, на жаль, нині по-варварському знищуються під забудову.

Світове значення мають в Україні рекреаційні ресурси пляжів, природно-заповідного фонду, спелеоресурси. Майже неосвоєні історико-культурні (пізнавальні) рекреаційно-туристичні ресурси. Держава охороняє понад 70 тис. пам'яток історії і культури. Більш як 12 тис. з них однозначно є цікавими для туристів усього світу. Українські замки, фортеці і монастирі є унікальним історико-архітектурним явищем Європи і всієї планети. Українські національні храми з їх грушоподібними куполами дещо різняться від "цибулястих" російських церков. Не має аналогів українське бароко і в Європі. Попереду відбудова сотень замків і фортець, які нині зруйновані. За правильної інвестиційної політики вся Правобережна Україна може перетворитися на найбільше у світі зосередження замків і фортець.

Найщільніша територіальна концентрація рекреаційно-туристичних ресурсів світу характерна для Європи. Справді, тут на порівняно невеликій території зосереджене небувале розмаїття ландшафтів, історичних подій, архітектурних пам'яток народів, культур тощо. Від 60 до 65 % іноземних туристів відвідує якраз Європу. Традиційно за сукупністю рекреаційно-туристичних ресурсів виділяються в ієрархічній послідовності Франція, Італія та Іспанія.

Друге місце за цим показником належить Азії. І хоча вона все ще поступається за кількістю іноземних туристів Північній Америці, це тимчасове явище. У цілому всі види рекреаційних ресурсів в Азії є більш різноманітнішими, ніж у Європі, але просторово вони дуже розкидані, що зменшує можливості для їх освоєння.

Нині Латинська Америка, яка посідає третє місце у світі за обсягом рекреаційних ресурсів, разом з Африкою, Австралією та Океанією приймає лише 10 % іноземних туристів. Однак ситуація поступово змінюється. Європа невпинно втрачає туристичні ресурси внаслідок їх неадекватного (надмірного) використання. У зв'язку з великим скупченням людей відбувається не лише деградація відповідних ресурсів, а й своєрідний популяційний стрес. Все це призводить до перерозподілу іноземних туристів у бік районів світу, де рекреаційні ресурси все ще недостатньо освоєні.

Запитання та завдання

1. Назвіть найважливіші рекреаційні ресурси України.

2. Які мінеральні води України мають світове значення?

3. Де знаходяться ресурси лікувальних грязей?

4. Чим зумовлена рекреаційна цінність українських кліматичних ресурсів?

5. В яких частинах України найбільше ландшафтне розмаїття?

6. Яка деревна порода переважає в Україні?

7. Яка кількість пам'яток історії і культури охороняється у нас державою?

8. В якій частині світу найбільша територіальна концентрація рекреаційно-туристичних ресурсів?

9. Як і чому нині відбувається перерозподіл іноземних туристів між регіонами світу?

Висновки

Будь-яка територія, регіон, країна мають ті чи інші умови для життя і господарювання людей та володіють тими чи іншими ресурсами для життєдіяльності суспільства.

Умови території можна розглядати як кількісні та якісні характеристики природного і соціально-економічного довкілля. Ресурси є матеріальними і нематеріальними засобами, коштами, цінностями, запасами, які в разі потреби можна використати для вирішення певних проблем.

Рекреаційні ресурси — це об'єкти, явища і процеси природного та антропогенного походження, що використовуються або можуть бути використані для розвитку рекреації і туризму. Вони є матеріальною і духовною основою формування ТРС різного типу і таксономічного рангу.

Головною властивістю рекреаційних ресурсів є те, що вони володіють здатністю відновлювати та розвивати духовні і фізичні сили людини. При цьому вони придатні як для прямого, так і для опосередкованого споживання, надання різноманітних послуг курортно-лікувального і рекреаційно-туристського характеру. Рекреаційні ресурси поділяються на дві основні групи: природні й історико-культурні.

Україна має всі необхідні рекреаційні умови і володіє відповідними ресурсами для розвитку рекреаційно-туристського господарства та перетворення його на провідну галузь економіки і важливу частину європейського туристичного ринку.

Найбільша територіальна концентрація рекреаційно-туристичних ресурсів світу характерна для Європи, її відвідує від 60 до 65 % іноземних туристів. Друге місце належить Азії. У наш час все більше освоюються рекреаційні ресурси Латинської Америки, Африки, Австралії та Океанії.

Тестовий контроль

1. Кількісними і якісними характеристиками довкілля е:

а) умови;

б) ресурси;

в) запаси.

2. Матеріальні і нематеріальні засоби, які в разі потреби можна використати для вирішення певних проблем, е:

а) умовами;

б) стихійними силами;

в) ресурсами.

3. Позначте правильні твердження:

а) все більша кількість держав відчувають потребу в ресурсах власного розвитку;

б) географічне положення не е ресурсом розвитку території;

в) рекреаційну географію цікавлять не лише природні, а й антропогенні об'єкти та явища.

4. Головною властивістю рекреаційних ресурсів е:

а) здатність відновлюватися;

б) можливість їх накопичення;

в) здатність відновлювати і розвивати духовні та фізичні сили людини.

5. Поняття "рекреаційні ресурси": а) тільки географічне;

б) географічне й історичне;

в) тільки історичне.

6. За бальної оцінки рекреаційних ресурсів найуживанішою є така шкала:

а) двоступенева;

б) десятиспупенева;

в) п'ятиступенева.

7. Світове значення має така мінеральна вода України:

а) Боржомі;

б) Нафтуся;

в) Нарзан.

8. Позначте правильні твердження:

а) Україна володіє практично невичерпними запасами лікувальних грязей;

б) близько 40 % території України вкрито лісами;

в) в Україні серед деревних порід переважає сосна.

9. Найбільша територіальна концентрація рекреаційно-туристичних ресурсів світу характерна для:

а) Північної Америки;

б) Азії;

в) Європи.

Розділ 6 РЕКРЕАЦІЙНІ ПОТРЕБИ
6.1. Загальні потреби суспільства
6.2. Рекреаційні потреби
6.3. Рекреаційні потреби в Україні і світі
Розділ 7 РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
7.1. Діяльність людини
7.2. Рекреаційна діяльність
7.3. Рекреаційна діяльність в Україні і світі
Частина II РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
Розділ 8 ГАЛУЗЕВА РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru