Філософія - Осічнюк Ю.В. - Рекомендована література

1. Філософські уявлення про світ і його будову у Стародавньому Вавилоні і Єгипті.

2. Формування наукових знань і філософських уявлень у Стародавньому Єгипті.

3. Філософія ведичного періоду.

4. Дайте коротку характеристику ортодоксальним (веданта, мімансу, санкх'я, ньяя, вайшешика) і неортодоксальним (джайнізм, буддизм, чарвака-локаята) філософським школам Стародавній Індії.

5. Розкрийте характерні риси й особливості китайської філософії.

6. Філософські погляди засновника даосизму Лао-цзи.

7. Розкрийте основні положення філософії конфуціанства.

8. Особливості поглядів філософів Мілетської школи.

9. До якого філософського напряму можна віднести філософів елейської школи?

10.Хто з античних філософів став першим діалектиком?

11. У чому полягає суть вчення атомізму? Хто з мислителів заснував атомізм?

12. Розкрийте зміст поняття "ідея" у Платона.

13.Охарактеризуйте філософські погляди Аристотеля.

14.Чи існують елементи наступності між античною і середньовічною філософією?

15.Розкрийте характерні риси середньовічної філософії.

16. Розкрийте основні положення схоластичної філософії.

17. Дайте загальну характеристику філософії Нового часу. 18.Дайте загальну характеристику філософії Ф. Бекона.

19. Розкрийте дуалізм Р. Де карта і його ідею наукового методу.

20. Розкрийте філософські погляди Г. Лейбніца і його монадології.

21. Розкрийте вчення про субстанцію Б. Спінози.

22. Що Ви знаєте про французький матеріалізм XVIII ст.?

23. У чому полягає суб'єктивізм Д. Берклі та Д. Юма? Дайте критичний аналіз цих поглядів.

24. У чому новизна емпіризму Д. Локка?

25.Який вплив зробив І. Кант на філософію XIX ст.?

26. Що таке антиномії І. Канта? Який їхній зміст?

27. Що таке кантівський категоричний імператив?

28.Як Кант вирішує питання пізнаванності світу?

29. Розкрийте сутність діалектики Гегеля.

30. Розкрийте антропологізм філософії Л. Фейєрбаха.

31.Розкрийте соціальні умови, теоретичні і природно-наукові

передумови виникнення філософії марксизму.

32. Назвіть основні принципи і риси марксистської філософії.

33.У чому полягає сутність революційного перевороту, здійсненого

марксизмом у філософії?

34. У чому полягає суть матеріалістичного розуміння історії.

35. Чим відрізняється діалектика марксизму від діалектики Гегеля? 36.Яке Ваше ставлення до марксизму?

37. Назвіть основні тенденції філософії XX століття.

38.Які особливості сучасної світової Західної філософії.

39.Розкрийте традиції й особливості російської філософії XII-XIX ст.ст.

40. Розкрийте основні риси філософських поглядів мислителів Київської Русі.

41. Розкрийте особливості української філософії ХУ-ХУІІ ст.ст.

42. Розкрийте філософські погляди Г. С. Сковороди.

43.Дайте характеристику розвитку філософської думки в Україні

наприкінці XIX - початку XX ст.ст.

44.Особливості розвитку філософської думки в Україні на сучасному етапі.


Рекомендована література

1. Антология мировой философии. В 4-х т. — М., 1969.

2. Асмус В. Ф. Античная философия. - М., 1984.

3. Багалій Д. І. Український мандрівний філософ Г. Сковорода. -К., 1992.

4. Від істоків до середини XIX в. Короткий досвід з історії філософії / Під ред. Т. Д. Пікашової та В. Л. Чуйка. - К., 1997.

5. Виндельбанд В. История древней философии. — К., 1995.

6. Горський В. С. Історія української філософії. Курс лекцій. — К., 1996.

7. ГулыгаЛ. В. Немецкая классическая философия. — М., 1986.

8. Ерышев А. А., Сластенко Е. Ф. Философия Древнего Востока. - К., 1998.

9. История философии в кратком изложении / Пер. с чеш. Ч. И. Богута. -М, 1994.

10.История философии: Учебное пособие / Под ред. В. М. Мапель-мана. - М., 1997.

11. Історія філософії України. Підручник / М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, І. В. Бичко та ін. - К., 1995.

12. Історія філософії України. Хрестоматія. — К., 1993.

13. Кондзьолка В. В. Філософія і її історія. — Львів, 1996.

14. Краткий очерк истории философии / Под ред. М. Т. Иовчука. -М., 1971.

15. Кузнецов В. Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII - начала XIX века. - М., 1989.

16.Лосский Н. О. История русской философии. — М, 1991.

17. Майоров Г. Г Формирование средневековой философии. - М., 1979.

18.Мамардашвили М. Е. Лекции по античной философии. - М., 1997.

19. Мир философии. Книга для чтения. Часть 2. Человек. Общество. Культура. - М., 1991.

20. Нариси історії філософської думки на Україні. - К., 1991. 21.Немировская Л. 3. Философия. — М., 1996.

22. Ничик В. М. Феофан Прокопович. - М., 1977.

23.0йзерманТ. И. Научно-философские мировоззрения марксизма. -М., 1989.

24.Переверзнцев С. В. Практикум по истории западноевропейской философии. - М., 1977.

25. Рассел Б. История Западной философии. В 2-х т. — Новосибирск, 1994.

26.Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1, 2, 3. - С-Пб., 1995.

27.Современная Западная философия. Словарь / Сост.: В. С. Малахов, В. П. Филатов. — М., 1991.

28.Трубецкой С. Н. Курс истории Древней философии. — М., 1997.

29.Соколов В. В. Средневековая философия. - М., 1979.

30.Соколов В. В. Европейская философия XV-XVIII в. — М., 1985.

31.Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія у 2 ч. / Відп. ред. В. М. Нічик. - К., 1995.

32.Философский энциклопедический словарь. — М., 1989.

33.Философия XX века / Рук. авт. кол. В. И. Добрынина. — М., 1997.

34. Философия: Учебное пособие / Под ред. Е. В. Осичнюка. — К., 1997.

35.Філософія: Навчальний посібник / За ред. I. Ф. Надольного. -К., 1998.

36.Філософія: Підручник / За ред. Г. А. Заїченко. — К., 1995.

37.Філософія: Курс лекцій / Бичко I. В., Табачковський В. Г.,

Горак Г. І. та ін. - К., 1994.

38.Хижняк 3. И. Киево-Могилянская академия. — К., 1988. 39.Хрестоматия по истории философии / Отв. ред. Л. А. Микешина.

- М., 1977.

40.Хюбшер А. Мыслители нашего времени. Справочник по философии Запада XX в. - М., 1994.

41. Целлер Э. Очерк истории греческой философии. — СПб., 1996.

42. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. - М., 1991.

43.Чатгерджи С, Датта Д. Индийская философия. - М., 1994.

44.Человек. Мысли прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир - эпоха Просвещения / Отв. ред. И. Т. Фролов. - М., 1991.

45.Человек. Мысли прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. XIX в. / Отв. ред. И. Т. Фролов. М., 1995.

46.Чижевський Ю. Нариси з історії філософії на Україні. - К., 1992.

47. Читанка з історії філософії. У 6-й кн. / Кер. творч. кол. Г. І. Волинка. - К., 1993.

3. ВІДНОШЕННЯ "ЛЮДИНА - СВІТ" - ОСНОВНА ПРОБЛЕМА ФІЛОСОФІЇ
Людина, її соціально-діяльна сутність
Поняття світу. Буття і матерія, їх взаємозв'язок
Суспільство - безпосередній світ буття людини. Суспільство і особа
Контрольні питання
Рекомендована література
4. ОСНОВНІ ФОРМИ ЛЮДСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ
Суспільно-економічна формація
Цивілізація
Культура
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru