Філософія - Осічнюк Ю.В. - Рекомендована література

1. Чим є суспільне виробництво і яка його структура?

2. Яку роль у житті суспільства відіграє виробництво матеріальних благ?

3. Що таке спосіб виробництва?

4. Що таке суспільний лад? Його роль у життєдіяльності суспільства?

5. Розкрийте діалектику матеріального і духовного виробництва.

6. Розкрийте зміст поняття людської дійсності.

7. Які форми людської дійсності Ви знаєте?

8. Що таке суспільно-економічна формація?

9. Розкрийте структуру економічних відносин.

10. Що таке цивілізація?

11.Як співвідносяться формаційний і цивілізаційний підходи в сучасному історичному процесі?

12.Як співвідносяться категорії "культура" і "цивілізація"?

13.Який зміст категорій "об'єктивні умови" і "суб'єктивний фактор" суспільного розвитку?

14.Співвідношення понять "диференціація" і "інтеграція" у суспільному розвитку.

15. Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що розвиток суспільства - це природничоісторичний процес зміни суспільно-економічних формацій?

16. Що таке культура?

17.Яку роль відіграє культура в житті суспільства?

18. Що таке людство?

19. Глобальні проблеми сучасності і їх роль у життєдіяльності суспільства.


Рекомендована література

1. Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. — К., 1996.

2. Бабич В. П. На пороге цивилизации. — К., 1996.

3. Барановский В. Ф. Духовность личности в системе современных общественных отношений. — К., 1998.

4. Бердяев Н. А. Смысл истории. — М., 1990.

5. Бойченко I. В., Бойченко М. І. Філософія історії: предмет, напрямки, детерміністські та ігрові концепції. — К.., 1996.

6. Вазюлин В. А. Логика истории. — М., 1988.

7. Воловик В. И. Философия истории: Курс лекций. — Запорожье, 1995.

8. Горак Г. І., Ящук Т. I. Проблема спрямованості людської історії. - К., 1993.

9. Вундт В. Введение в философию. - М., 1998.

10. Воецкая Т. В. Социальная философия. — Одесса, 1997.

11.Гошовський М. М., Кучерявий І.Т. Ідея прогресу в соціальній

філософії. — К., 1993.

12.Гуревич П. С. Философия культуры. — М., 1995.

13. Гутман В. Л. Смысл истории: очерки современных западных концепций. — М., 1991. И.Давидович В. Е., Жданов Ю. А. Сущность культуры. — Жданов. 1979.

15. Ивин А. А. Введение в философию истории. — К., 1997.

16.Иноземцев В. Л. Очерки истории экономической общественной

формации. — М., 1996.

17. Каган М. С. Философская теория ценности. — СПб., 1997. 18.Китаев П. С. Культура: Человеческое измерение. - М., 1996. 19.Клягин Н. В. Происхождение цивилизации. - М, 1996.

20. Крапивенский С. Э. Социальная философия. - Волгоград, 1996.

21.Красников Б. И. Пути развития общества. — К., 1994.

22.Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: альтернативи

поступу. Критика історичного досвіду. - К., 1996.

23.Культура и цивилизация. — Харьков, 1993.

24.Лазарев Ф. В., Тїшофонова М.К. Философия. - Симферополь,

1999.

25.Маркарян Э. С. Очерки теории культуры. — Ереван, 1969. 26.Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука. — М., 1983.

27. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие /

Маркс К, Энгельс Ф. Соч. Т. 13.

28.Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. - Соч. Т. 3.

29.Межуев В. М. Культура и история. - М., 1977.

30. Моисеев Н. Н. Современный антропогенез и цивилизаиионные

разломы. — М., 1994.

31.Общественно-экономические формации. Проблемы теории. -

М., 1978.

32.Сластенко Е. Ф., Синяков С. В. Культура. Мировоззрение. Познание. - К., 1998.

33.Попова Л. М. Основы философского анализа. — Харьков, 1993.

34.Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992.

35.Синяков С. В., Сластенко Е. Ф. Социальное познание, мировоззрение, идеология // Философская и социологическая мысль. - 1994.-№ 11-12.

36. Мир философии. Книга для чтения. В 2-х ч. Человек. Общество. Культура. — М., 1991. Ч. 2.

37.Социальная философия // Под ред. В. Н. Лавриненко. - М., 1995.

38.Теория современного цивилизационного процесса / Отв. ред.

В. Милецкий. - СПб., 1997.

39.Тихонов В. Будущее человеческой цивилизации и России:

Закономерности развития человеческого общества. - М., 1996. 40.Тойнби А. Постижение истории. — М., 1991.

41.Философия: Учебное пособие / Под ред. Е. В. Осичнюка. - К.,

1997.

42. Філософія: Підручник/За ред. Г. А. Заїченка. — К., 1995.

43.Філософія: Навчальний посібник / За ред. І. Ф. Надольного. -К., 1998.

44.Формация или цивилизация? Материалы "круглого стола" // Вопросы философии. - 1989. — № 10.

45.Черняк Е. Б. Цивилиография: Наука о цивилизации. - М., 1994.

46.Шинкарук В. І. Філософія і сучасні історичні реалії // Філософська і соціологічна думка. - 1992. — № 4.

47.Шпенглер О. Закат Европы. - М., 1993. - Т. 1.

48.Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М., 1994.

5. СУСПІЛЬНА СВІДОМІСТЬ І її СТРУКТУРА. ДУХОВНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА І ДУХОВНИЙ СВІТ ОСОБИ
Структура суспільної свідомості
Духовний світ особи і його структура
Контрольні питання
Рекомендована література
6. ПРАКТИЧНО-ДІЯЛЬНА ПРИРОДА І СУТНІСТЬ ПІЗНАВАЛЬНОГО ВІДНОШЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ДІЙСНОСТІ
Суспільна обумовленість процесу пізнання
Основні ступені процесу пізнання
Проблема істини в пізнанні, її критерії
Контрольні питання
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru