Філософія - Осічнюк Ю.В. - Рекомендована література

1. Що таке діалектика?

2. Назвіть основні принципи діалектики.

3. Розкрийте суть альтернативних концепцій діалектики.

4. Яке співвідношення понять зв'язку і розвитку?

5. Які методологічні вимоги до пізнання і практики можна зробити з вчення діалектики про загальний зв'язок і розвиток?

6. У чому полягає логічний зв'язок між принципом розвитку і методологічною вимогою конкретно-історичного підходу до вирішення наукових і практичних проблем?

7. Які основні ознаки закону?

8. Що таке діалектичні суперечності?

9. У чому сутність закону єдності і взаємодії протилежностей?

10. У чому полягає сутність закону взаємного переходу кількісних і якісних змін?

11. Поняття діалектичного заперечення.

12. У чому полягає сутність закону заперечення заперечення?

13.Яке походження і загальні особливості категорій діалектики? 14.Яка різниця між сумативним цілим і цілісністю?

15.Чому розвиток виступає загальним, універсальним способом усякого буття?

16. У чому полягає методологічне значення законів діалектики для

науки і практики?

17.У чому особливості і значення для науки і практики основних

категорій діалектики?

18. Чому загальною основою розкриття логіки історичного процесу є розкриття сутності людини?

19. Що таке суспільний прогрес?

20. Назвіть критерії суспільного прогресу.

21.Чому питання про спрямованість розвитку сучасного суспільства тісно пов'язане із уявленням про цілісний світ як єдність різноманіття світового співтовариства?

22. У чому полягає єдність історичного процесу?

23. Яка роль передбачення в історичному розвитку суспільства?


Рекомендована література

1.Бородкин В. В. Проблема отрицания и развитие. - М., 1991.

2. ВундтВ. Введение в философию. - М., 1998.

3. Валентей С. Д. Развитие общества в теории социальных альтернатив. — М., 1994.

4. Волкогонова О. Д. Приоткрывая завесу времени: о социальном предвидении будущего. — М., 1989.

5. Волчек Е. 3. Философия: Учебное пособие. — Минск, 1998.

6. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. До ефективних суспільств: Доповідь Римському клубові: Пер. з англ. - К., 1990.

7. Гегель Г. В. Ф. Наука логики. - Соч. в 3-х т. - М., 1970. - Т. 1.

8. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности: Пер. с англ. и франц. - М., 1991.

9. Гошовський М. М., Кучерявий I. Т. Ідея прогресу в соціальній філософії. - К., 1993.

10.Горбачев В. Г. Основы философии: Курс лекций. - М., 1998. 11.Гулям Наби Саклеб. Будущее человечества. Исламский прогноз

// Свободная мысль. — 1992.

12. Д ідем ко В. Ф. Філософія: проблеми, категорії, теорії. - К., 1996. 13.Зелінський М. Ю. Людина майбутнього: прогнози і пророцтва.

- К., 1990.

14.Ивин А. А. Введение в философию истории. - М., 1997.

15. Крапивенский С. Э. Социальная философия. - Волгоград, 1996.

16.Красников Б. И. Пути развития общества. - К., 1994.

17.Кузьменко В. Л., Раманчук О. К. На порозі надцивілізації

(роздуми про майбутнє). — Львів. 1991.

18.Лазарев Ф. В., Трифонова М. К. Философия. - Симферополь,

1999.

19.Ленин В. И. К вопросу о диалектике / Философские тетради. -Полн. собр. соч. — Т. 29.

20. Научное предвидение общественных процессов. - К., 1990.

21. Момджян К. X. Введение в социальную философию. - М., 1997 22.Мир философии. Книга для чтения. В 2-хч. - М., 1991. Ч. 1, 2. 23.0трицание и полагание / Под ред. М. А. Парнкж. — К., 1990. 24.Смирнов И. Н., Титов В. Ф. Философия: Учебник. — М., 1998. 25.Теория современного цивилизационного процесса / Отв. ред

Милецкий. - СПб., 1997.

26.Философия: Учебник / Под ред. В. Д. Губина. — М., 1998. 27.Философия: Учебное пособие / Под ред. Е. В. Осичнюка и

В. С. Зубова.-К., 1997.

28.Філософія: Підручник / За ред. Г. А. Заїченка. - К., 1995.

29. Філософія: Навчальний посібник / За ред. I. Ф. Надельного -К., 1998.

30. Философский энциклопедический словарь. — М., 1989. 31.Футурологические концепции эволюции цивилизации //

Современные социально-политические теории. - М., 1991. 32.Чумаков А. Н. Философия глобальных проблем. - М., 1994.

33. Энгельс Ф. Диалектика природы / Маркс К., Энгельс Ф. Соч -

Т. 20.

34.Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1994.


8. РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ В РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Контрольні питання
Рекомендована література
1. Філософія як форма свідомості і світогляду
1.1. Людина як суб'єкт світогляду
1.2. Магічний світогляд
1.3. Міфологічний світогляд
1.4. Світоспоглядальні мотиви протоукраїнського етносу
1.5. Релігійний світогляд
1.6. Філософський світогляд
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru