Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П.В. - Завдання і запитання для самоконтролю

Розглядаючи банківську систему Росії, необхідно згадати і про кризи, які відбувалися під час її становлення та розвитку. Так, перша криза банківської системи припадає на 1995 рік, пов'язана з неефективністю ринку міжбанківських кредитів. Але протягом двох років вдалося стабілізувати ринок банківських послуг, налагодити систему взаєморозрахунків між банками, хоча це і призвело до скорочення кількості комерційних банків.

Уже в серпні 1998 року банківська система Росії зазнала другої кризи, яка супроводжувалася значною девальвацією національної валюти. У даному випадку від кризи постраждали більше фізичні особи. Такий стан банківської системи здійснив руйнівний вплив як на мікро-, так і на макроекономічному рівні. У цілому, за дві кризи в банківському секторі економіки в Росії постраждало декілька десятків мільйонів фізичних осіб.

У зв'язку з цим пріоритетом можна назвати формування банківського сектору як системи, галузі народного господарства. Сьогодні в ній відсутні цілі блоки: немає установ дрібного кредиту; кредитної кооперації, банків розвитку, банківської інфраструктури; інформаційного, повного методичного, наукового, кадрового забезпечення, без чого не обходиться жодна галузь сучасної економіки.

Серед основних причин криз - низька оцінка банківських ризиків: саме банки, які інвестували невиправдано великий обсяг позичкових засобів, у тому числі вкладників у спекулятивні інструменти, потерпіли серйозне фіаско.

Центральний банк Росії виступає за підвищення ролі грошей в економіці. Сьогодні можна спостерігати в Росії зростання кількості бартерних операцій, квазігрошей тощо. З цим же пов'язана проблема інфляції і пошуку точки рівноваги на грошовому ринку.

Глобальне завдання економічної політики, яку проводить Банк Росії разом із урядом, її найважливішого грошово-кредитного сегменту полягає в стимулюванні зростання споживчого попиту і забезпеченні на цій основі стійкого зростання ВВП. Можна констатувати, що останніми роками відбулася серйозна еволюція в постановці цілей грошово-кредитної політики - від прямих впливів на інфляційні процеси до конструктивного підходу в стимулюванні споживчого попиту, зростання ВВП, забезпечення зайнятості і збільшення доходів населення. Перебільшення ролі інфляції в системі індикаторів стало очевидним у 1998 p., коли зниження інфляції не змогло запобігти фінансовій кризі.

Слід зазначити, що разом зі зниженням інфляції максимальні значення були досягнуті і за іншим важливим параметром грошово-кредитної політики - золотовалютними резервами, що збільшилися. Однак і цей захід не врятував від кризи. Значного негативного впливу на банківську систему здійснила і фінансова криза, яка почалася у кінці 2008 року.

Отже, зважаючи на ряд недоліків банківської системи Росії, Асоціація російських банків пропонує декілька можливих варіантів стабілізувати стан ринку банківських послуг. Основними із них є підтримка банківської системи Росії за рахунок федерального бюджету; за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних організацій або за рахунок надання додаткових фінансових ресурсів Агентством з реструктуризації кредитних організацій, яке є державною установою.

Побудова нової банківської системи можлива лише шляхом відновлення принципу функціонування кредитних установ, прийнятих у цивілізованому світі і що спираються на багатовіковий досвід ринкових банківських структур. Тому таким важливим є вивчення зарубіжної практики організації банківських систем, які продемонстрували свою високу ефективність.

З початку 90-х Росія, як і інші постсоціалістичні країни, практично з "лакмусового паперу" почала побудову своєї банківської системи. Були неминучі всі зроблені помилки, оскільки був відсутній досвід банківської діяльності в ринковій економіці. У світі уже достатньо прикладів, що допоможе не допускати основних помилок при становленні банківської системи або принаймні невіліювати їх негативні наслідки.

Завдання і запитання для самоконтролю

1. З якого століття почала зароджуватися банківська система Росії?

2. Поясніть особливості функціонування банківської системи Росії до 60-х років XIX століття.

3. Який вплив здійснила Жовтнева революція на банківську систему Росії?

4. Які основні завдання були у Народного банку і в який період він функціонував?

5. Охарактеризуйте розвиток банківської системи Росії в період непу.

6. Назвіть основні етапи реформи банківської системи Росії в період з 1927 по 1933 роки.

7. Які основні зміни відбулися в банківській системі Росії після Другої світової війни?

8. Назвіть складові банківської системи Росії при командно-адміністративному регулюванні.

9. Коли зародився Банк Росії і чи є він незалежним банком? Поясніть відповідь.

10. Назвіть основні законодавчі документи, що регулюють діяльність банківської системи Росії.

11. Який орган очолює Банк Росії і які в нього основні функції?

12. Що є основним завданням Банку Росії?

13. Які інструменти використовує Банк Росії при здійсненні банківського регулювання і нагляду?

14. У чому проявляється реалізація функції Банком Росії фінансового агента уряду?

15. Чи пов'язаний Банк Росії з процесом касового виконання бюджету? Поясніть відповідь.

16. Яке основне призначення комерційних банків у структурі банківської системи Росії? Назвіть їх види.

17. Які операції виконують комерційні банки в Росії? Назвіть найприбутковіші з них.

18. Чим відрізняються генеральна і внутрішня ліцензії та яким органом вони видаються?

19. Назвіть періоди кризового розвитку банківської системи Росії і які були причини їх виникнення?

20. Опишіть перспективи розвитку банківської системи Росії.

Розділ 11. Банківська система Білорусі
11.1. Становлення банківської системи
11.2. Національний банк Республіки Білорусь
11.3. Другий рівень банківської системи Білорусі
11.4. Характерні риси функціонування банківської системи
Завдання і запитання для самоконтролю
Розділ 12. Банківська система Республіки Казахстан
12.1. Становлення та розвиток банківської системи
12.2. Реформування банківської системи
12.3. Основні перспективи функціонування банківської системи Казахстану
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru