Політологія - Гелей С.Д.


Висвітлено сутність та структурні рівні політики, окреслено взаємодію політики з іншими сферами суспільного життя, визначе­но механізми державного, регіонального та місцевого управління. З позицій сучасних методологічних підходів розкрито зміст, струк­туру та функції інститутів політичної і правової систем, різнома­нітних чинників функціонування політичного процесу, а також спе­цифіку їх прояву в суспільних трансформаціях України. Особливу увагу приділено критеріям та факторам, які забезпечують демокра­тичність та ефективність політичних систем.

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ПОЛІТОЛОГІЇ

Розділ 2. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ

Розділ З. ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

Розділ 4. ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

Розділ 5. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА ЯК ОСНОВНИЙ АТРИБУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Розділ 6. ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ

Розділ 7. ПРАВОВА СИСТЕМА: СТРУКТУРА ТА ТИПИ

Розділ 8.ПОЛІТИКО-ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Розділ 9. ДЕРЖАВА ЯК ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Розділ 10. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Розділ 11. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

Розділ 12. Регіональні структури влади та місцевого самоврядування

Розділ 13. Партії. Партійні системи

Розділ 14. ВИБОРЧА СИСТЕМА

Розділ 15. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Розділ 16. Політичний процес

Розділ 17. ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ І ЛІДЕРСТВО

Розділ 18. ПРОБЛЕМИ ЕТНОПОЛІТИКИ

Розділ 19. Міжнародні відносини і зовнішня політика держави

ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ВІДПОВІДНО ДО ЗАСАД БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ

ТЕСТИ ЗАКРИТОГО ТИПУ

ТЕСТИ ВІДКРИТОГО ТИПУ І ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru