Соціологія

Соціологія


Соціологія - Гіденс Ентоні

У книжці викладено, витлумачено і на численних прикладах проілюстровано основні поняття — підвалини, на яких стоїть будівля сучасної соціології. Читач знайде в ній чимало цікавого матеріалу, що стосується як структури соціології, так і предмета, який вона досліджує.

Книжка побудована так, що може бути цікавою для початківців і корисною та інформативною для фахівців.

Видання цієї книжки частково фінансоване Канадською агенцією міжнародного розвитку за програмою Канадського бюро міжнародної освіти.

Соціологія - Герасимчук А.А.

У першій частині посібника висвітлено основні питання соціології, зокрема її специфіка, функції, методи і категорії, подано соціологічний аналіз суспільства, взаємозв'язок суспільства і особистості, соціальна стратифікація і соціальна мобільність, наводяться основні поняття соціології освіти, науки й культури.

Друга частина посібника присвячена питанням економічної теорії і практики з точки зору соціології. Аналізуються соціологія організації, соціологія праці, соціологія народонаселення тощо.

В окремі розділи виділені питання соціології: управління, особливості реалізації влади в організації, типи соціальних конфліктів і шляхи їх вирішення. У розділі, присвяченому організаційній культурі, узагальнено її методологію і визначені засади сучасної культури організації.

Для студентів усіх спеціальностей, всіх, хто цікавиться законами «людських взаємостосунків».

Соціологія - Вербець В.В.

Посібник містить основні аспекти соціологічних знань. В ньому в доступній формі викладені історія розвитку соціологічної думки у світі та в Україні, основи загальнотеоретичної соціології, розкрито зміст окремих галузевих соціологічних теорій, розроблена теорія і методика соціологічних досліджень.

Посібник рекомендується студентам вищих учбових закладів, як денної так і заочної форми навчання. Може бути корисним для пошукувачів, абітурієнтів викладачів соціології, всім, хто цікавиться соціологічними знаннями та переймається проблемами суспільства.

Соціальна робота - Тюптя Л.Т.

У навчальному посібнику відображено найбільш актуальні питання теорії і практики соціальної роботи, її основні принципи та методи, висвітлюються теми, що вперше включені до навчального курсу для студентів спеціальності "Соціальна робота". Розглянуто інноваційні підходи у застосуванні прийомів і засобів ведення індивідуальної та групової роботи, загальні та спеціальні технології підтримки людей, які перебувають у складній життєвій ситуації, а також інтеграції людей всіх вікових категорій у різні сфери життєдіяльності суспільства. Посібник дає цілісне уявлення про соціальну роботу як науку, навчальну дисципліну і професію.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Соціальна робота", викладачів, всіх, хто цікавиться проблемами соціальної роботи.

Соціальна географія - Шевчук Л.Т.

У навчальному посібнику висвітлено сучасні теоретичні та практичні проблеми соціальної географії, проаналізовано особливості її становлення як науки. Окреслено закони, фактори і принципи територіальної організації соціальної сфери, розкрито регіональні аспекти взаємозв'язків між її підсистемами й елементами. Особливу увагу приділено формуванню соціальних процесів в умовах трансформації життєдіяльності населення України. Інноваційність посібника полягає у висвітленні новітніх поглядів на теоретичні проблеми соціальної географії як відносно самостійної галузі знань, зокрема у розкритті їх крізь призму нової парадигми науки, формуванні положень авторської теорії соціально-економічних полів, у тому числі трудового мотиваційного трудового мотиваційного поля.

Для студентів географічних, економічних та інших факультетів вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, спеціалістів, які цікавляться особливостями розвитку й територіальної організації соціальної сфери та займаються конструюванням території, оптимальної для життєдіяльності.

Социология - Бачинин В.А.

В учебном пособии в доступной и лаконичной форме изложены три курса лекций для студентов-юристов по истории социологии, обшей и правовой социологии.

Пособие предназначено для студентов и преподавателей юридических высших учебных заведений, а также всех заинтересованных граждан.

Социальная теория и кадровая политика - Щёкин Г.В.

В монографии предпринята попытка комплексного освещения проблем управления человеческими ресурсами в русле социальных наук и культурно-исторического подхода. Рассмотрены различные концепции функционирования и развития общества, основные социальные законы и закономерности социального управления, а также предмет, содержание, принципы и методы кадровой политики. На этой основе предложена комплексная система менеджмента человеческих ресурсов в современных условиях.

Для специалистов, преподавателей и студентов, занимающихся проблемами социального управления.

Людина і світ - Юрій М.Ф.

Суспільне життя складне і багатогранне, тому його вивчають багато наук, які отримали назву суспільних (історія, філософія, соціологія, політологія, правознавство, економічна теорія тощо). Кожна з них розглядає певну сферу суспільного життя. Саме висвітлення цих сфер і подано у підручнику "Людина і світ".

Виходячи з поставлених завдань у підручнику ставляться наступні запитання: чи діють у соціальній дійсності об'єктивні, тобто незалежні від свідомості людей, закони розвитку? Чи можна вивчати суспільне життя, відсторонюючись від різноманітних поглядів, інтересів, намірів людей? Яке місце людини у суспільному житті?

История социологии - Зборовский Г.Е.

В учебнике рассматривается процесс возникновения и развития социологической науки от 1830-х гг. до наших дней. Анализируются основные периоды, а в их границах — парадигмы и направления социологической науки. Значительное внимание уделяется анализу творчества классиков мировой социологии XIX— XX вв.: О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса, М. Вебера, Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма, В. Парето, П. Сорокина, Т. Парсонса, Р. Мертона и др. Особое место занимает изложение истории отечественной социологии второй половины XIX—XX в.

Для студентов и аспирантов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Социология».

Загальна соціологія - Примуш М.В.

Книга подає загальну картину розвитку суспільства, розкриває ключові соціологічні поняття, логічно пов'язані в єдину систему. У ній аналізується сама соціологія як наука, висвітлюються деякі віхи її становлення і розвитку, розкривається зміст основних шкіл і напрямків сучасної соціології, викладаються основи деяких спеціальних і галузевих соціологічних теорій, розглядаються методологічні основи соціологічних досліджень.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може викликати зацікавленість для викладачів, а також широкого кола читачів.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru