Фінанси підприємств - Ярошевич Н.Б. - 5.2.3. Податкова класифікація витрат

З метою оподаткування діяльності підприємства витрати підприємств поділяють на ті, що належать до валових, і ті, що не належать до валових [ЗО]. Джерелом фінансування витрат, що відносять до валових, є собівартість продукції (робіт, послуг); джерелом фінансування витрат, що не відносять до валових, є прибуток підприємства.

Валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витрати) - сума будь-яких витрат підприємства в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаває (виготовляє) таке підприємство для їхнього подальшого використання у власній господарській діяльності.

До складу валових витрат включають:

1. Витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають У трудових відносинах з підприємством.

2. Суми зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового соціального страхування.

3. Витрати на виплати за виконання робіт (послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру.

4. Витрати, пов'язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці (у тому числі витрати, пов'язані з придбанням запасів; транспортно-заготівельні витрати; витрати на операційну оренду необоротних активів; витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовід ведення, інше утримання виробничих приміщень; витрати на зв'язок; на врегулювання спорів у судових органах; плата за розрахунково-касове обслуговування; витрати на пакувальні матеріали, ремонт тари; на рекламу і дослідження ринку; на охорону праці тощо).

5. Суми податків, зборів, обов'язкових платежів, які встановлені чинним законодавством, за винятком податку на прибуток і ПДВ.

6. Суми безнадійної дебіторської заборгованості в частині, у разі коли підприємство звернулося з позовом до суду; підприємство не отримало від дебітора відповіді на виставлену претензію, а дебітор затримав оплату на термін понад 90 днів.

7. Витрати, пов'язані з поліпшенням основних засобів, у розмірі не більше 10 % їхньої балансової вартості у виГляді витрат на поточний і капітальний ремонт, реконструкцію, технічне переозброєння.

8. Витрати, пов'язані з підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим вимогам.

9. Суми добродійних пожертвувань:

- неприбутковим організаціям (до Державного бюджету, до місцевих бюджетів) - у розмірі, що становить ие менше 2 % і ве більше 5 % оподаткованого прибутку попереднього року;

- громадським організаціям інвалідів - у розмірі, що становить ве більше 10 % оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду (кварталу);

- організаціям роботодавців та їхнім об'єднанням (створені відповідно до Закону України "Про організацію роботодавців" від 24.05.2001 р. № 2436-ІІІ) - у розмірі, що становить не більше 0,2 % фонду оплати праці в розрахунку за звітний (поточний) рік.

10. Витрати на утримання й експлуатацію об'єктів інфраструктури (житлового фонду, дитячих дошкільних закладів, об'єктів охорони здоров'я).

11. Витрати на придбання іноземної валюти.

12. Курсові різниці, що виникають при перерахунку іноземної валюти або заборгованості в іноземній валюті.

13. Комісійну винагороду банку за купівлю валюти.

14. Витрати на організацію і проведення прийомів, презентацій, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг у рекламних цілях на суму не більшу ніж 2 % від оподатковуваного прибутку за попередній квартал.

15. Витрати, пов'язані з виплатою відсотків за борговими зобов'язаннями, виплатою відсотків за відсотковими цінними паперами.

Амортизаційні відрахування виділені зі складу валових витрат тому, що вони не € грошовим видом витрат.

До валових витрат підприємства не належать:

1. Витрати на придбання і будівництво основних засобів.

2. Витрати на поточний, капітальний ремонт основних засобів, їхню реконструкцію, технічне переозброєння у розмірах, що перевищують 10 % їхньої балансової вартості на початок року.

3. Витрати на сплату податку на прибуток підприємства і ПДВ.

4. Витрати на утримання органів управління, яким підпорядковані підприємства, - платники податку на прибуток.

5. Збитки, понесені в результаті реалізації товарів (робіт, послуг) за зниженими цінами.

6. Витрати на сплату штрафів, пені, неустойки за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду.

7. Витрати на організацію і проведення прийомів, презентацій, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг у рекламних цілях на суму більшу ніж 2 % від оподатковуваного прибутку за попередній квартал.

8. Витрати на прямі інвестиції у вигляді внесення коштів або майна для придбання корпоративних прав (цінних паперів, емітованих іншою особою).

9. Виплата емісійного доходу на користь емітента корпоративних прав.

10. Суми добродійних пожертвувань:

- неприбутковим організаціям (до Державного бюджету до місцевих бюджетів) у розмірі, що становить менше ніж 2 % і більше ніж 5 % оподаткованого прибутку попереднього року;

- громадським організаціям інвалідів - у розмірі, що становить більше 10 % оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду (кварталу);

- організаціям роботодавців та їх об'єднанням (створені відповідно до Закону України "Про організацію роботодавців" від 24.05.2001 р. № 2436-ІП) - у розмірі, що становить більше 0,2 % фонду оплати праці в розрахунку за звітний (поточний) рік.

11. Суми матеріальної допомоги працівникам.

12. Витрати на потреби, не пов'язані з веденням господарської діяльності.

Датою понесення витрат є дата списання коштів з банківського рахунку підприємства на оплату товарів, а в разі їх придбання за готівку - день виплати грошей з каси.

Приклад:

Оподатковуваний прибуток підприємства за 2007 р. склав 800 000 грн.

5 % від оподатковуваного прибутку у 2007 р. буде становити 40 000 грн; а 2 % - 16 000 грн.

У 2008 р. підприємство перерахувало добровільні пожертви неприбутковим організаціям у таких розмірах: у І кварталі 2008 р. - 9000 грн; у II кварталі 2008 р. - 15 000 грн.

Порядок віднесення до складу валових витрат сум добровільних пожертв буде таким.

Оскільки в І квартал і 2008 р. сума добровільних пожертв не досягла мінімальної межі (16 000 грн), у цьому кварталі під-приємство-благодійник не може до валових витрат І кварталу 2008 р. віднести суму добровільних пожертвувань (9000 грн).

Але за підсумками І півріччя підприємство-благодійник має право включити до складу валових витрат суму добровільних пожертв, яка становить:

24 000 грн = 15 000 грн + 9000 грн.

У цьому разі 5 % обмеження становить 40 000 грн, а "резерв" на благодійні пожертви в II півріччі 2008 p., що підлягають включенню до валових витрат, становить 16 000 грн = 40 000 грн - 24 000 грн.

У разі, якщо в II півріччі 2008 р. підприємство перерахує на благодійні цілі понад 16 000 грн, наприклад, 18 000 грн, то на валові витрати буде віднесено лише 16 000 грн, а 2000 грн підприємство компенсує собі з прибутку 2008 р.

Обов'язковою умовою віднесення підприємством заохочувальних та компенсаційних виплат до валових витрат є наявність на підприємстві колективного договору, укладеного між адміністрацією і профспілкою. Відносини між роботодавцем і найманим працівником щодо питань нормування й оплати праці, встановлення форм, систем і розмірів заробітної плати регламентує документ - колективний договір. Наявність колективного договору є обов'язковою на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та господарювання, які використовують найману працю та мають права юридичної особи.

Укладення колективного договору на підприємстві е важливим з позиції віднесення витрат до складу валових. Матеріальна допомога працівникам підприємства входить до витрат на оплату праці та розглядається як заохочувальна виплата [98]. Підставою для відображення матеріальної допомоги працівникам у валових витратах підприємства є наявність на підприємстві колективного договору, що передбачає такі виплати [105].

Витрати на заробітну плату робітників, зайнятих на створенні (будівництві, складанні) об'єктів основних фондів, які будуть у подальшому вводитися в експлуатацію та використовуватися у власній господарській діяльності, не включають до складу валових витрат підприємства, а в складі вартості створеного об'єкта необоротних активів вони підлягають амортизації.

Рекомендована література [122; 135; 143; 148; 149; 150; 151; 159; 161; 166]

Рекомендовані правові акти [29; ЗО; 32; 58; 73; 81; 88; 89; 91; 98; 103; 105; 106]

Тема 6. ДОХОДИ ТА ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ
6.1. Склад і характеристика валових доходів підприємств
6.2. Види цін та методи ціноутворення
6.3. Методи планування виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
6.4. Визначення фінансових результатів діяльності підприємства
6.5. Методи планування прибутку та рентабельності. Розподіл і використання чистого прибутку підприємствами
Тема 7. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
7.1. Класифікації податків і зборів
7.2. Загальнодержавні податки і збори
7.2.1. Непрямі податки
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru