Фінансовий менеджмент - Шелудько В.М. - Практикум

Завдання 1

Статутний капітал акціонерного товариства (АТ), сформований за рахунок простих акцій, становить 1 млн гри.

Визначити мінімальний розмір наступної емісії акцій, якщо при цьому товариство планує випустити привілейовані акції на суму 0,3 млн грн, а згодом здійснити емісію облігацій у розмірі 1 млн грн.

Розв'язування

Оскільки АТ може емітувати привілейованих акцій на суму не більш як 10 %, а облігацій — не більш як 25 % статутного капіталу, мінімальний розмір статутного капіталу має бути визначений так, щоб виконувались обмеження як за обсягом емісії привілейованих акцій, так і облігацій. Якщо вважати, що привілейовані акції на суму 0,3 млн грн становлять не більш як 10 % статутного капіталу, останній має бути не меншим за 3 млн грн (0,3 : 0,1). Для того щоб облігаційна позика не перевищувала 25 % статутного капіталу, останній має становити не менш як 4 млн грн (1: 0,25). Тому загальний розмір статутного капіталу повинен бути не меншим як 4 млн грн, а з огляду на 1 млн грн сформованого статутного капіталу розмір наступної емісії має бути не меншим як 3 млн грн.

Завдання 2

Протягом року АТ отримало прибуток у розмірі 500 тис. грн. 25 % прибутку сплачено акціонерам у вигляді дивідендів, а 75 % залишились нерозподіленими.

На скільки змінився протягом року акціонерний і власний капітал АТ?

Розв'язування

Прибуток, що залишився в розпорядженні АТ після виплати дивідендів, становить 375 тис. грн (500 * 0,75). Оскільки він не був спрямований на збільшення статутного капіталу, а залишився нерозподіленим, акціонер

Основні засоби0,3Статутний капітал1
Нематеріальні активи0,1Несплачений капітал-0,1
Грошові кошти0,5
Всього0,9Всього0,9

ний капітал, що визначається розміром статутного капіталу, залишився без змін, а власний капітал, однією зі складових якого є нерозподілений прибуток, збільшився на 375 тис. грн.

Завдання З

Яку мінімальну суму коштів треба внести в оплату акцій до дня скликання установчих зборів при проведенні першої емісії, якщо емісія оголошена в розмірі 1 млн грн?

Розв'язування

Для реєстрації АТ підпискою має бути охоплено не менш як 60 % обсягу емісії, тобто, 0,6 млн грн (1 * 0,6). До дня скликання установчих зборів повинно бути внесено коштів не менш як ЗО % підписної суми або 0,18 млн грн (0,6 * 0,3). Отже, мінімальна сума коштів, яку потрібно внести в оплату акцій, має становити 0,18 млн грн. При цьому АТ зареєструє статутний капітал у розмірі 0,6 млн грн.

Завдання4

Яким буде баланс акціонерного товариства в результаті проведення першої емісії при зареєстрованому статутному капіталі розміром 1 млн грн, якщо в оплату акцій надійшли основні засоби на суму 0,3 млн грн, нематеріальні активи — на 0,1 млн грн, грошові кошти — в розмірі 0,5 млн грн?

Розв'язування

Акціонери АТ мають заборгованість перед товариством, оскільки в оплату акцій надійшло майна та грошових коштів на суму 0,9 млн грн (0,3 + 0,1 + 0,5), а зареєстрований статутний капітал становить 1 млн грн. Заборгованість акціонерів дорівнює 0,1 млн грн (1 - 0,9) і відображується в пасивах балансу в статті "Несплаче-ний капітал". Баланс АТ буде таким, млн грн:

Завдання 5

Визначити акціонерний, власний капітал і зобов'язання підприємства на початок і кінець року, якщо протягом року були додатково емітовані акції на суму 1,5 млн грн, облігації (1 млн грн), конвертовані в акції, отримано прибуток у розмірі 0,7 млн грн (залишився нерозподіленим). На початок року пасиви АТ становили, млн грн: статутний капітал — 5; резервний капітал — 0,1; конвертовані облігації — 1; кредит банку — 0,9.

Розв'язування

Протягом року статутний (акціонерний) капітал АТ збільшився на 2,5 млн грн у результаті емісії акцій на суму 1,5 млн грн та конвертації облігацій у акції на суму 1 млн грн. Відповідно власний капітал збільшився на 2,5 млн грн та на суму нерозподіленого прибутку (0,7 млн грн). Зобов'язання зменшились протягом року на суму конвертованих облігацій, тобто на 1 млн грн.

Початок рокуКінець року
Статутний капітал5,07,5
Резервний капітал0,10,1
Нерозподілений

прибуток
0,7
Власний капітал — усього5,18,3
Конвертовані облігації1,0
Кредит банку0,90,9
Зобов'язання — всього1,90,9

Завдання 6

При створенні АТ було зареєстровано статутний капітал у розмірі 1 млн грн. Протягом року з моменту реєстрації АТ провело другу емісію акцій у розмірі 0,5 млн грн і отримало прибуток в розмірі 0,1 млн грн, який залишився нерозподіленим.

Визначити акціонерний і власний капітал АТ на момент реєстрації і через рік.

Розв'язування

На момент реєстрації єдиною складовою власного капіталу є акціонерний (статутний) капітал АТ. Тому і акціонерний, і власний капітал на момент реєстрації становлять 1 млн грн. Протягом року статутний капітал у результаті проведеної емісії збільшився на 0,5 млн грн і дорівнював 1,5 млн грн, а власний капітал, що складається зі статутного капіталу та нерозподіленого прибутку, становить 1,6 млн грн (1,5 + 0,1).

Завдання 7

При створенні АТ було зареєстровано статутний капітал у розмірі 1 млн грн. У процесі емісії половину акцій було розміщено на ринку за ціною, що в 1,5 раза перевищувала їх номінальну вартість. Половину акцій було розміщено серед засновників за номінальною вартістю, причому в оплату акцій надійшло тільки 70 % коштів.

Визначити складові власного капіталу АТ. Розв'язування

50 % акцій загальною номінальною вартістю 0,5 млн грн розміщені на ринку. Від їх продажу за ринковою ціною, що в 1,5 раза перевищувала номінальну вартість, АТ отримало емісійний дохід у розмірі 0,25 млн грн (0,5 * 0,5). 50 % акцій було розміщено серед акціонерів за номінальною вартістю. При цьому ЗО % коштів, або 0,15 млн грн (0,5 * 0,3), несплачені акціонерами. Оскільки емісійний дохід є частиною додаткового капіталу, а заборгованість акціонерів перед АТ становить несплвчений капітал, складові власного капіталу будуть такими, млн грн:

Статутний капітал1
Несплачений капітал-0,15
Додатковий капітал0,25
Власний капітал — всьогоІД

Завдання 8

На початок року власний капітал АТ становив 800 тис. грн (зареєстрований статутний капітал — 1000 тис. грн, несплачений капітал — 200 тис. грн). Протягом року товариство отримало прибуток у розмірі 200 тис. грн. 25 % прибутку було сплачено акціонерам у вигляді дивідендів, 25 — спрямовано на формування резервного капіталу, 50 % — залишилось нерозподіленими. Крім того, акціонери повністю погасили заборгованість за оплатою акцій.

Визначити складові власного капіталу на початок та кінець року.

Розв'язування

Із загальної суми прибутку 50 тис. грн (200 • 0,25) сплачено акціонерам у вигляді дивідендів, 50 тис. грн (200 • 0,25) спрямовано на формування резервного капіталу, 100 тис. грн (200 • 0,5) залишились нерозподіленими. Оскільки протягом року акціонери погасили заборгованість у повному обсязі, складові власного капіталу на кінець року будуть такими, тис. грн:

ПоказникиПочаток рокуКінець року
Статутний капітал10001000
Резервний капітал50
Несплачений капітал-200
Нерозподілений прибуток100
Власний капітал — усього8001150

Контрольні запитання і завдання

1. У чому полягають суть і призначення власних коштів підприємства?

2. Які є основні функції власного капіталу і в чому вони полягають?

3. Чим відрізняються залучені кошти підприємства від власних?

4. Що є платою за користування залученими коштами підприємства ?

5. У чому полягає основна відмінність між поняттями капіталу та фінансових ресурсів підприємства?

6. В чому полягає ризик структури капіталу?

7. Який фінансовий коефіцієнт відображує ризик структури капіталу?

8. Чим визначається структура капіталу підприємства?

9. Назвіть та розкрийте зміст основних складових власного капіталу.

10, У чому полягає відмінність між статутним і пайовим капіталом?

11. Як впливає розмір неоплаченого капіталу на загальний обсяг власних фінансових ресурсів підприємства?

12. Як впливає ціна розміщення акцій на величину влас ного та статутного капіталу?

13. Який порядок формування резервного капіталу? 14.3 якою метою підприємство формує резервний капітал?

15. Як пов'язані номінальна вартість акцій та їх кількість з розміром статутного капіталу?

16. В якому порядку задовольняються вимоги креди торів та акціонерів підприємства в разі його ліквідації?

17. Який порядок формування статутного капіталу акціонерного товариства?

18. Які суб'єкти проводять першу та наступні емісії акцій акціонерного товариства?

19. Який порядок оплати акцій при створенні акціонерного товариства?

20. Який порядок проведення та реєстрації емісії акцій відкритим акціонерним товариством?

21. У чому полягає розміщення акцій з використанням переважного права?

22. Які права надає варант його власнику?

23. Назвіть основні причини викупу акцій акціонерним товариством.

24. Які основні шляхи збільшення статутного капіталу акціонерного товариства?

25. Які чинники впливають на характер і структуру зобов'язань підприємства?

26. Назвіть основні джерела фінансування підприємства.

27. З якою метою підприємства залучають довго- та короткострокові позики?

28. За якими зобов'язаннями підприємства не сплачують процент за користування коштами?

29. Якими чинниками визначається структура зобов'язань підприємства?

30. За якими ознаками і як класифікують банківські кредити?

31. Розкрийте взаємозв'язок розміру кредиту і вартості застави?

32. Які співвідношення можуть існувати між розміром кредиту та вартістю застави при різних видах застави?

33. Дайте порівняльну характеристику сезонного кредиту та кредиту під кругообіг активів.

34. У чому полягає ризиковість проектних кредитів?

35. Назвіть характерні риси корпоративних облігацій.

36. Поясніть суть конвертованих облігацій.

37. Які бувають облігації залежно від рівня та характеру забезпечення?

38. Назвіть основні відмінності між оперативним і фінансовим лізингом.

39. У чому полягає суть комерційного кредиту?

40. Які послуги підприємствам надають факторингові фірми?

41. У чому полягають особливості факторингового кредитування?

Розділ 3. АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Суть, призначення і структура активів
3.2. Основні засоби та інші необоротні активи
3.3. Нематеріальні активи
3.4. Знос і амортизація
3.5. Оборотні активи
Практикум
Розділ 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ
4.1. Фінансово-господарська діяльність підприємства і прибуток як основний її фінансовий результат
4.2. Витрати підприємства
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru