Фінансовий ринок - Шелудько В.М. - Розділ 12. РИЗИК І ДОХІД

Розділ 12. РИЗИК І ДОХІД

12.1. Визначення і види процентних ставок

Процентна ставка є доходом інвестора від вкладення коштів на визначені цілі і визначений період часу в майбутньому. Процентна ставка це ціна, яку сплачують інвестору за залучені грошові кошти, для інвестора вона відображає дохідність його інвестицій, а для позичальника витрати, які він має попести у зв'язку із залученням коштів, вільш кошти можуть вкладатись інвестором у підприємницьку діяльність або в купівлю цінних паперів. При виборі будь-якого із способів вкладення коштів власник намагатиметься компенсувати упущені можливості, що передбачаються іншими варіантами інвестицій, якщо інвестор займається підприємницькою діяльністю, то у міру розширення виробництва збільшується вартість його майна. Якщо вважати, що середні темпи приросту виробництва відображують темпи зростання економіки в цілому, альтернативні вкладання коштів мають компенсувати інвестору упущені можливості від економічного зростання. Розрізняють номінальну та реальну процентні ставки. Реальна процентна ставка відображає очікувані темпи зростання економіки за визначений період часу і реальний дохід інвестора на вкладені кошти. (Для країн з розвиненою ринковою економіко" реальні темпи зростання становлять 2,5—4% за винятком нетривалих періодів стрімкого економічного зростання.)

Номінальна процентна ставка відображає в грошовому вир* п дохід, отриманий з однієї грошової одиниці капіталовкладен

Вона перебуває під впливом попиту та пропозиції і виражає абсолютну плату за використання коштів. Реальна процентна ставка дорівнює номінальній процентній ставці за вирахуванням темпів інфляції. Якщо, наприклад, інвестор вклав кошти під 10% річних, а рівень інфляції за рік становить 4,5%, то реальна дохідність інвестицій за цей рік становитиме 10 - 4,5 = 5,5% при номінальній дохідності 10%.

Реальна процентна ставка на визначений період у майбутньому невідома на початок періоду й оцінюється на основі рівня очікуваного економічного зростання за даний період та з врахуванням ризиків.

Наведемо методику розрахунку процентної ставки з поправкою на інфляцію та па ризик неповернення інвестованих коштів. Припустимо, що інвестор вкладає 100 000 гр. од. па один рік під 3% річних. Через рік він одержить 100 000 гр. од. боргу та проценти за боргом у розмірі: 0,03 • 100 000 = 3000 гр. од.

Нарощена сума, яку отримує інвестор, дорівнює

СН = С0(1 + Л), (12.1)

де С0 — сума інвестованих коштів (сума боргу); k — процентна ставка за боргом. Тобто С„ = 100 000 (1 + 0,03) - 103 000 гр. од. Якщо рівень інфляції становить і, для того щоб захистити всю нарощену суму від інфляції, тобто захистити від знецінення як основну суму боргу, так і проценти за ним, потрібно скоригувати нарощену суму на множник (1 + і):

С., = С„ (1 + і) = С0 (1 + k) (1 + і). (12.2)

При і - 4%: Си1 = 103 000(1 + 0,04) = 107 120 гр. од.

Отже, щоб зберегти купівельну спроможність основної суми боргу та процентів в умовах підвищення цін внаслідок інфляції, треба зафіксувати таку процентну ставку, яка б забезпечувала отримання через рік 107 120 гр. од. на вкладені 100 000 гр. од. Обчислимо процентну ставку за позикою з урахуванням інфляції kx за формулою

С., = С0(1 + (12.3)

звідки hi * Сяі : Сс - 1 = 107 120 : 100 000 - 1 = 0,0712, або 7,12%.

Прирівнюючи вирази (12.2), (12.3) та враховуючи, що kx — це сума реальної процентної ставки та поправки па інфляцію Л„ отримаємо формулу Фішера для визначення процентної ставки з урахуванням інфляції

ki - k + ktt (12.4)

де k, - і + к . L (Для даного випадку k, = 0,04 + 0,03 • 0,04 = 0,0412, або 4,12%.)

Обчислимо премію за ризик неповернення платежу. Припустимо, що очікуваний процент неповернення іц становить 2%. Якщо позика надана в розмірі 100 000 гр. од., то 2000 гр. од. можуть бути не повернені позичальником в строк або взагалі не повернені. Отже, підвищенням процентної ставки треба забезпечити додаткове надходження коштів у розмірі можливих втрат (2000 гр. од.). Іншими словами, 98% інвестованих коштів, а саме 98 000 гр. од., мають забезпечити дохід в розмірі 107 120 гр. од. Відповідна процентна ставка к2 визначається з рівності 107 120 * 98 000 (1 + Л2). звідки

кг = 107 120 : 98 000 - 1 - 0,09306, або 9,306%.

Поправка на ризик неповернення /г„ є частиною загальної процентної ставки

к0 * к + к, + к .

2 І Я

її обчислюють за формулою к^ = кг-к — кі = 9,306 - 3 — 4,12 = = 2,186%. Отже, процентна ставка при очікуваному рівні інфляції і = 4% та ризику неповернення і„ — 2% дорівнює 9,306%. У структурі цієї процентної ставки поправка на інфляцію кх становить 4,12%, премія за ризик неповернення &н = 2,186%. Поправка на інфляцію (інфляційна премія) компенсує зниження купівельної вартості як основної суми, так і реального процента і вища за рівень інфляції на 0,12%. Премія за ризик неповернення більша від процента неповернення (і„ = 2%), оскільки має компенсувати не тільки втрати 2% основної суми, а й 2% частки реального процента та інфляційної премії.

У загальному вигляді нарощена сума при інвестуванні на один рік коштів у розмірі С0 під процентну ставку к за відсутності інфляції та ризику неповернення визначається за формулою (12.1); нарощена сума С„і в умовах інфляції при рівні інфляції і — за формулою (12.2). Процентну ставку к з поправкою на інфляцію розраховують за формулою (12.4).

Ця процентна ставка є сумою реальної процентної ставки к та поправки на інфляцію /є,. При інвестуванні коштів при ризику неповернення на рівні і„, інвестовані з урахуванням можливих втрат кошти в розмірі С0 (1 - і„), мають забезпечити дохід у розмірі С9. Процентна ставка к2> що враховує інфляцію і ризик неповернення, визначається з рівності:

СНІ0(1-ін)(1 + кг), (12.5)

звідки

*2-Си1.(С0(1-1в))-1, або з урахуванням (12.3)

*2 - (1 + *і) : (1 - *.) - 1, (12.6) причому

к2 = кх + кн = * + к, + ки. (12.7)

Отже, процентну ставку за інвестованими в умовах інфляції і ризику неповернення коштами можна обчислити за формулою (12.6), де к визначається за формулою (12.4).

12.1. Визначення і види процентних ставок
12.2. Структура процентних ставок
12.3. Поняття і основні види ризиків, оцінювання ризику
12.4. Основні види фінансових ризиків
Розділ 13. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
13.1. Оцінювання грошових потоків
13.2. Механізм оціпюваппя фінансових активів
13.3. Оціпюваппя облігацій
13.4. Чутливість облігацій до зміп ринкових процентних ставок
13.5. Оцінювання акцій
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru