Фінансовий облік у банках - Табачук Г.П. - 4.3. Облік розрахунків із використанням платіжних карток

Платіжні картки застосовують для оплати за товари і надані послуги на підприємствах торгівлі (послуг), купівля яких здійснюється в системах електронної комерції, для перерахування коштів зі своїх картрахунків на рахунки інших осіб, а також як засіб для одержання готівки в касах банків, пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків та через банкомати. За здійснені операції банки отримують комісійну винагороду, розмір якої встановлюють самостійно. При виконанні операцій із застосуванням платіжних карток за дебетовою схемою в разі відсутності коштів на картрахунку клієнта допускається виникнення овердрафту.

Юридичні особи можуть одержувати готівку та здійснювати операції з безготівкової оплати із застосуванням корпоративних платіжних карток:

► у національній валюті - для здійснення розрахунків, пов'язаних із виробничими потребами, у тому числі для оплати витрат на відрядження в межах України;

► в іноземній валюті - за межами України для оплати витрат на відрядження та витрати представницького характеру.

Корпоративні платіжні картки не застосовуються для виплати заробітної плати, інших виплат соціального характеру, але банки для цього розробляють зарплатні проекти.

Облік розрахунків платіжними картками ведеться на рахунку:

2605 АП Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій із використанням платіжних карток

Призначення рахунку: облік коштів на вимогу суб'єктів господарювання (крім небанківських фінансових установ) для здійснення операцій із використанням платіжних карток; надані кредити овердрафт.

За дебетом рахунку проводять суми перерахувань, виплат за розпорядженням держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунку; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт.

За кредитом рахунку проводять суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів - держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої заборгованості.

2625 АП Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій із використанням платіжних карток

Призначення рахунку: облік коштів на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій із використанням платіжних карток; надані кредити овердрафт.

За дебетом рахунку проводять суми перерахувань, виплат за розпорядженням держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт.

За кредитом рахунку проводять суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів - держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої заборгованості.

Аналітичний облік за цими рахунками ведеться в розрізі номерів банківських платіжних карток (БПК).

Облік безготівкових розрахунків за допомогою платіжних карток здійснюють на рахунку:

2924 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток

Призначення рахунку: облік коштів за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток, у тому числі під час розрахунків за товари та послуги.

За дебетом рахунку проводять суми перерахувань за здійснені розрахунки з використанням платіжних карток.

За кредитом рахунку проводять суми надходжень за здійснені розрахунки з використанням платіжних карток згідно з інформацією, що надається процесинговим центром, інші операції з використанням платіжних карток.

Банки виконують різні операції з платіжними картками. Обсяг послуг залежить від виду картки і платіжної системи. Переказ (поповнення) коштів на картрахунки фізичної особи може виконуватися за рахунок внесення готівкових коштів через банкомат, касу банку-емітента, іншого банку шляхом переказу коштів із своїх поточних або депозитних рахунків, а також із рахунків інших осіб за їхнім дорученням. Під час проведення операції з поповнення коштів на картрахунку в банку-емітенті здійснюють такі бухгалтерські проведення:

► У разі внесення готівкових коштів через касу

Дт Рахунки для обліку готівкових коштів

Кт 2625 Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій із використанням платіжних карток

► У разі переказу з поточних та інших рахунків

Дт Рахунки клієнтів (2620, 2630), інші рахунки

Кт 2625 Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій із використанням платіжних карток.

Поповнення картрахунків юридичних осіб здійснюється шляхом переказу коштів з їхніх поточних рахунків та за рахунок готівки, що вноситься в установленому порядку до каси банку-емітента. Під час виконання операцій з поповнення картрахунків у банку-емітенті здійснюють такі бухгалтерські проведення:

► У разі внесення готівки у відповідній валюті в касу банку

Дт Рахунку для обліку готівкових коштів (1001, 1002)

Кт 2605 Кошти на вимогу СГ для здійснення операцій із використанням платіжних карток

► У разі переказу з поточних рахунків

Дт 2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

Кт 2605 Кошти на вимогу СГ для здійснення операцій із використанням платіжних карток.

У разі проведення розрахунків за придбані із застосуванням платіжної картки товари та отримані послуги в банку-еквайрі здійснюють такі бухгалтерські проведення:

► На суму оплати за товари (послуги), що здійснена банком-еквайром до одержання коштів від банку-емітента

Дт 2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток

Кт 2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання (рахунок одержувача)

► На суму одержаного грошового покриття з банку-емітента

Дт Коррахунки

Кт 2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток

► У разі переказу коштів торговцеві за товари (послуги) після одержання коштів з банку-емітента на суму одержаних коштів від банку-емітента

Дт Коррахунки

Кт 2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток

► На суму коштів під час зарахування їх на рахунки торговців

Дт 2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток

Кт 2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання (рахунок одержувача)

► Якщо банк-еквайр одночасно є банком-емітентом, то в разі переказу/зарахування коштів торговцям за товари (послуги) під час переказу

Дт Картрахунки клієнтів (2605, 2625, 2655)

Кт 2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток

► Під час зарахування торговцеві:

Дт 2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток

Кт 2600 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

► У банку-емітенті під час переказу коштів за товари (послуги) та комісійних банку-еквайру здійснюють такі бухгалтерські проведення:

а) Дт Картрахунки клієнтів (2605, 2625, 2655)

Кт 2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток

б) Дт 2924 Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток

Кт Коррахунки.

Запитання для самоконтролю

1. Поясніть структуру відображення коштів клієнтів у Плані рахунків бухгалтерського обліку банків.

2. За якими критеріями і як класифікують вклади (депозити), що їх залучають банки?

3. Дайте визначення вкладної (депозитної) операції, вкладу (депозиту) на вимогу і вкладу (депозиту) строкового.

4. Які основні правила обліку коштів на вимогу суб'єктів господарювання?

5. Які основні правила обліку коштів на вимогу фізичних осіб?

6. Що таке безготівкові розрахунки?

7. Дайте характеристику різних форм розрахунків, які застосовують за безготівкових розрахунків.

8. Загальні положення Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

9. Правила використання платіжних інструментів при здійсненні розрахункових операцій.

10. Облік розрахунків із застосуванням платіжних доручень.

11. Облік безготівкових розрахунків чеками.

12. Опишіть суть розрахунків із застосуванням розрахункових чеків. Чи може розрахунковий чек оплачуватись готівкою?

13. В яких випадках розрахункові чеки банком чекодержателя можуть бути списані з позабалансового рахунку 9831 "Документи і цінності, відіслані на інкасо"?

14. Облік розрахунків акредитивами.

15. Облік розрахунків платіжними вимогами-дорученнями.

16. Облік розрахунків платіжними вимогами.

17. Що ви знаєте про картрахунки клієнтів та облік операцій за ними?

18. Облік розрахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування.

19. Облік коштів за операціями з емісії та видачі банківської платіжної картки.

20. Внесення коштів на карткові рахунки суб'єктів господарювання і фізичних осіб.

21. Бухгалтерський облік операцій із безготівкових розрахунків за товари та послуги з використанням платіжних карток.

Теми рефератів

1. Поточні рахунки суб'єктів господарювання і облік операцій за ними.

2. Поточні рахунки фізичних осіб і облік операцій за ними.

3. Облік вкладів (депозитів) суб'єктів господарювання.

4. Облік розрахунків платіжними дорученнями і платіжними вимогами-дорученнями.

5. Облік розрахунків розрахунковими чеками.

6. Облік розрахунків акредитивами.

7. Облік розрахунків платіжними картками.

8. Облік операцій за картковими рахунками фізичних осіб.

Завдання для самостійної роботи

Для розуміння обліку за безготівкових розрахунків чеками та акредитивами необхідно ознайомитися з Інструкцією про безготівкові розрахунки в банках України в національній валюті (затв. Постановою № 22 Правління НБУ від 21.01.2004 р.).

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:

1. Як обліковують розрахунки чеками?

2. Як обліковують розрахунки акредитивами?

Для розуміння обліку операцій із платіжними картками необхідно ознайомитися з Правилами бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України (затв. Постановою № 123 Правління НБУ від 08.04.2005 р.).

Після ознайомлення дайте відповідь на запитання:

1. Як обліковують операції з еквайрингу під час розрахунків платіжними картками за товари і послуги?

2. Як обліковують операції з видачі готівкових коштів із використанням платіжних карток через каси банку?

Тема 5. ОБЛІК КРЕДИТНИХ АКТИВІВ ТА ПОЗАБАЛАНСОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРУ
5.1. Загальні принципи обліку і відображення у фінансовій звітності кредитних операцій банку
5.2. Бухгалтерський облік забезпечення кредитних операцій
5.3. Облік операцій із нарахування і сплати процентів за користування кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру
5.4. Особливості бухгалтерського обліку окремих кредитних операцій
5.4.1. Облік операцій репо
5.4.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій
5.4.3. Бухгалтерський облік операцій з урахування векселів
5.4.4. Особливості бухгалтерського обліку іпотечних кредитів
5.5. Бухгалтерський облік формування та використання спеціальних резервів на покриття можливих втрат за наданими кредитами
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru