Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т.Д. - 2.3.3. Організація бюджетного процесу, принципи та суб'єкти кошторисної діяльності

Кошторис доходів і витрат повинен забезпечувати можливість виконання Національним банком його функцій, встановлених Конституцією України та Законом.

Проект загального (консолідованого) кошторису складається із показників проектів кошторисів регіональних управлінь та установ, а також структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України. Формування планових показників загального кошторису покладено на фінансовий департамент і здійснюється за такими етапами:

Загальний (консолідований) кошторис Національного банку України складається із кошторису поточних доходів і видатків, а також кошторису капітальних вкладів. Він складається Фінансовим департаментом і затверджується Правлінням та Радою Національного банку України.

Функціональна класифікація витрат консолідованого кошторису Національного банку України містить 6 головних статей:

1. Витрати за зобов'язаннями перед міжнародними фінансовими організаціями.

За цією статтею враховуються процентні витрати за залученими коштами (до запитання, за строковими депозитами, за рахунками МВФ), отриманими кредитами (за строковими кредитами, отриманими НБУ, Урядом України, міжурядовими кредитами), інші процентні витрати, комісійні витрати за операціями з міжнародними організаціями, цінними паперами, у тому числі на валютному ринку, а також банками, іншими клієнтами, включаючи витрати на розрахунково-касове обслуговування, утримання, технічне й експлуатаційне забезпечення матеріально-технічної бази, поповнення та зберігання золотовалютних запасів держави, підтримання курсу гривні, її конвертованості.

2. Витрати пов 'язані з організацією й управлінням обігу національної валюти.

Ця стаття включає витрати, пов'язані з виготовленням паперу, банкнот, монет та іншої банківської продукції, експертизою грошових знаків, інкасацією грошової виручки, переведенням і пересиланням грошових знаків, цінностей і документів; обробкою, формуванням і пакуванням грошових знаків, утриманням матеріально-технічної бази, технічним та експлуатаційним забезпеченням резервних фондів Національного банку України, прийняттям та збереженням цінностей.

3. Витрати, пов 'язані з розвитком і діяльністю національної платіжної системи.

За цією статтею враховуються витрати на впровадження сучасних електронних банківських технологій, електронних платіжних засобів, систем розрахунків та автоматизацію банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації, а також витрати на утримання матеріально-технічної бази, експлуатацію й обслуговування інформаційної та телекомунікаційної систем, у тому числі витрати на експлуатацію внутрішньо-банківської платіжної системи, системи електронних міжбанківських розрахунків, упровадження й експлуатацію системи захисту інформації.

4. Адміністративно-управлінські витрати.

До цієї статті включаються витрати, пов'язані з утриманням персоналу Національного банку України (основна та додаткова заробітна плата, матеріальна допомога та інші соціальні виплати, внески (збори) на державне соціальне страхування, інші обов'язкові нарахування на заробітну плату; витрати на службові відрядження; поштові та канцелярські витрати); підготовкою кадрів і підвищенням їх кваліфікації; спеціальні, представницькі, адміністративні, експлуатаційні та господарські витрати, а також витрати на аудит, утримання основних фондів, нематеріальних активів та інші операційні, неопераційні та позареалізаційні витрати.

5. Витрати на створення фондів і резервів банку.

У статті враховуються витрати на створення статутного та інших фондів, витрати за обов'язковими видами страхування та сумнівними активами, включаючи відрахування в резерви.

6. Податки, збори, обов'язкові платежі, у тому числі сума перевищення доходів над видатками, яка підлягає сплаті до Державного бюджету України.

Отже, кошторис поточного року Національного банку України - основний документ, що визначає загальний обсяг, цільове надходження, використання та щоквартальний розподіл коштів і забезпечує централізоване управління фінансами системи.

У кошторис поточного року входять усі фактично отримані та проведені поточні доходи та витрати системи за характером їх виникнення, відображені у кошторисах поточних доходів і витрат його територіальних управлінь і установ, структурних підрозділів центрального апарату, визначені у планах доходів і витрат, а також фінансової звітності установ Національному банку України.

Найбільша частина доходів, за загальним кошторисом Національного банку України, покриває витрати банку, безпосередньо не пов'язані з його управлінськими функціями. Ці доходи, зазвичай, відповідають доходам, отриманим у результаті здійснення операцій, пов'язаних із монетарною політикою банку.

Комісійні доходи Національного банку України, пов'язані з його фінансово-господарською діяльністю протягом поточного року та використовуються як джерело покриття витрат бюджету за цей період, у тому числі й на утримання апарату управління.

Виділяють три типи кошторисів Національного банку України: и 1. Кошторис поточного року готується на кожний фінансовий рік. Йому підпорядковуються всі доходи та витрати, які розподіляються за їх характером і зберігають повну відповідність структурі за рахунками бухгалтерського обліку. Такий кошторис підлягає виправленню й уточненню протягом фінансового року.

2. Кошторис капітальних вкладень затверджується з метою надання підвідомчим органам спільних коштів, необхідних для забезпечення інформаційної системи, комунікаційної мережі, безпеки, проведення будівництва та капітального ремонту будівель, а також враховує джерела покриття витрат, здійснюваних безпосередньо у поточному році.

3. Метою приєднаних кошторисів є виділення із загального (консолідованого) кошторису коштів для управління специфічними видами діяльності банку, зокрема, укладанням звіту про прибутки та збитки та виділенням витрат і результатів окремих видів діяльності банку. Такі кошториси можуть розподілятися між кількома структурними підрозділами центрального апарату Національного банку України, координацію яких здійснює керівник, якому вони оперативно підпорядковані.

Ця координація полягає, також у централізації обмінів бюджетних документів, що стосуються приєднаного бюджету, а також взаємодії з Фінансовим департаментом.

В основу розрахунків будь-якого із вищезазначених кошторисів на наступний рік покладені прогнозні показники грошово-кредитної політики Національного банку України, розробленої та затвердженої його Радою на підставі макропоказників економічного та соціального розвитку України, враховуються головні вимоги щодо забезпечення завдань і функцій Національного банку України, вимоги чинного податкового законодавства, а також забезпечення надходжень доходів у поточному році.

Правління НБУ подає на затвердження Раді Національного банку річний звіт Національного банку, проект кошторису доходів та витрат на наступний рік та інші документи і рішення. На вимогу Ради Національного банку надає для інформування бухгалтерські, статистичні та інші відомості щодо діяльності Національного банку та банківської системи України, необхідні для виконання її завдань.

Рада НБУ затверджує кошторис доходів та витрат Національного банку та подає Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України до 1 вересня поточного року прогнозовані відомості про сальдо кошторису для включення до проекту Державного бюджету України на наступний рік.

В частині руху коштів Державного бюджету України, аналізу виконання кошторису фінансову перевірку Національного банку здійснює Рахункова палата.

2.3.4. Внутрішній контроль і аудит в системі НБУ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Операції центральних банків
Тема 3. емісія грошей та регулювання готівкового грошового обігу
3.1. Механізм емісійно-касового регулювання грошової маси
3.2. Організація процесу виробництва банкнот і монет у системі НБУ
3.3. Організація касової роботи в установах НБУ
3.4. Ознаки платіжності грошових білетів та розмінних монет Національного банку України
3.5. Порядок емісії готівки установами НБУ
3.6. Безготівкова емісія НБУ
ТЕМА 4. РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru