Основи ринкової економіки України - Селезньов В.В. - ПЕРЕДМОВА

Проголошення 24 серпня 1991 року України незалежною суверенною державою не тільки стало важливою віхою в історії українського народу, а й відкрило реальні можливості для створення нового динамічного народного господарства ринкового типу.

Зміни в суспільно-політичному житті держави спричинили корінну перебудову економічних відносин. Було назавжди покінчено з однопартійною системою та ідеологічною монополією, а разом з тим і командно-адміністративними принципами керівництва в економіці, що стримували розвиток економічних процесів у рамках соціалістичної моделі економічного розвитку, відірваної від сучасних досягнень загальносвітового процесу, соціального і науково-технічного прогресу. Україна твердо стала на шлях радикальних економічних реформ.

Проте перехід від командно-адміністративної економіки до ринкової, тобто до принципово нової системи господарювання, не був безболісним. Перехідний період в Україні охарактеризувався глибокою соціально-економічною кризою, яка проявилася у спаді виробництва, розладі фінансової системи, зниженні життєвого рівня народу, інфляційних процесах, безробітті та інших негативних явищах. З подібними явищами зіткнулися всі посткомуністичні країни Центральної і Східної Європи, які обрали шлях демонтажу командно-адміністративної системи і створення сучасної національної економіки, що ґрунтується на ринкових відносинах.

Єдино можливим способом виходу з такої кризи є подальше перетворення економіки, створення умов для всебічного розвитку підприємництва і подальшого розвитку ринкових відносин.

У світлі сказаного все нагальнішою стає необхідність вивчення нових ринкових відносин, їх взаємодії і взаємозв'язку, а також глибокого розуміння економічних процесів, що відбуваються в нашому суспільстві.

Метою цієї книжки є викладу доступній формі основ ринкової економіки з урахуванням специфічних особливостей, притаманних Україні. Уній висвітлено практично всі напрями сучасної економіки. Значну увагу приділено основним питанням організації підприємництва, бухгалтерського обліку, фінансів, банківської справи, страхування, біржової справи, теорії управління і менеджменту, праці і заробітної плати, маркетингу, торгівлі, економічного аналізу, державного регулювання економіки, а також цивільного, господарського, трудового, адміністративного і кримінального права. Достатньо повно висвітлюється юридична відповідальність у різних сферах економіки та підприємництва. Наводяться посилання на конкретні статті І закони.

При цьому матеріал подається не розрізнено, а по можливості комплексно і взаємозалежно, відповідно до схеми ринкової економіки, наведеної у першій главі.

Книга являє собою добре структуроване видання і складається з чотирьох розділів. У першому розділі дано розгорнуту характеристику ринку, наведено загальну схему ринкової економіки, розкрито механізми функціонування ринку. У наступних двох розділах розглянуто умови функціонування ринкової економіки, структуру та інфраструктуру ринку. В завершальному розділі охарактеризовано основні принципи державного регулювання ринку, а також показано вплив на нього з боку тіньової економіки. Всі розділи поділено на глави, глави - на параграфи.

Кожна глава розкриває певний аспект тієї чи іншої проблеми. На початку глави подано загальні положення. У них зазвичай наводяться теоретичні аспекти. У наступних параграфах висвітлено практичні питання. Під час розглядання тих чи інших положень наводяться порівняльні дані з досвіду країн Західної Європи, Японії, Росії і США.

У книзі подано англійські еквіваленти багатьох термінів. Це зроблено не випадково, адже англійська мова є міжнародною комерційною мовою. Наводяться також абревіатури, поширені в діловому спілкуванні та економічній літературі.

Книга не претендує на повне висвітлення всіх питань, пов'язаних з ринком і підприємництвом, проте наприкінці кожної глави наведено перелік використаної та рекомендованої літератури, в якій розглянута тема висвітлюється докладніше. Як зазначав видатний англійський просвітитель Семюел Джонсон, знання буває двох типів. Перший - коли ми знаємо предмет безпосередньо, і другий - коли ми знаємо, де можна знайти інформацію про нього.

Розділ І. Механізм функціонування ринку
Глава 1. Вступ до ринкової економіки
1.1. Загальні положення
1.2. Типи економічних систем
1.3. Закони ринкової економіки
Закон зменшуваної граничної корисності.
Закон вартості.
Закон кількості грошей в обігу.
Закон попиту та пропозиції.
1.4. Матеріальне виробництво
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru