Проектний аналіз - Митяй О.В. - Приклад завдань для тестування (другий модульний контроль)

Визначте правильні відповіді:

1. Нормативна база екологічного аналізу проекту не включає:

а) природоохоронні норми та правила проектування і будівництва;

б) встановлені величини гранично допустимого впливу на навколишнє середовище;

в) заходи щодо запобігання забруднення водних об'єктів, атмосферного повітря, землі, надр та боротьбу з шумом;

г) проектний опис у географічному, екологічному, соціальному та часовому аспектах, які супроводжують проект;

д) вимоги екологічного аудиту компанії, яка контролює роботу фірми, до здійснення проекту.

2. Наявність премії до офіційного курсу в розмірі 0,7 свідчить, що:

а) уряд веде жорстку монетарну політику;

б) офіційний курс національної валюти завищений;

в) тіньовий курс національної валюти завищений;

г) офіційний курс національної валюти занижений;

д) реальна вартість національної валюти більша за офіційну.

3. До індикаторів демографічних процесів не належать:

а) міграція населення;

б) скорочення чисельності населення;

в) очікувана тривалість життя населення;

г) кількість зайнятих;

д) середній рівень доходу на одну особу.

4. Дослідження фази життєвого циклу галузі, можливості впливу проекту на ринок, оцінка цінової еластичності попиту на продукцію проекту аналітики здійснюють на етапі:

а) розробки маркетингових заходів і бюджету;

б) розробки маркетингової стратегії;

в) встановлення цілей маркетингу;

г) визначення зони "продукт – цільова група";

д) визначення комплексу маркетингу.

5. Впливи проекту на довкілля, які мають фатальний характер зміни навколишнього середовища та за яких неможливо відновити природний баланс, належать до:

а) дуже поширених впливів;

б) безпосередніх впливів;

в) накопичуваних впливів;

г) впливів, що не виправляються;

д) постійних впливів.

6. Комерційні кредитні організації, що фінансують проект, більшою мірою цікавить інформація щодо:

а) можливості проекту генерувати явні та неявні вигоди;

б) можливості повернення вкладених коштів;

в) можливості отримання процентних платежів і боргових зобов'язань;

г) оцінки економічної привабливості та економічної ефективності проекту;

д) рівня конкурентоспроможності продукту проекту.

7. Під час дослідження ринку продукції, насамперед, необхідної

а) проаналізувати стан і розвиток світового ринку певної продукції;

б) проаналізувати макроекономічну політику країни, в якій планується реалізовувати проект;

в) дослідити сучасні тенденції технологічної сфери, в якій реалізовуватиметься проект;

г) визначити рівень попиту на продукцію проекту;

д) визначити ринок, на який буде сфокусований проект.

8. Метод оцінки впливу проектів на навколишнє середовище, який базується на визначенні якісних і кількісних характеристик довкілля за кожним типом впливу та подається у таблицях, має назву:

а) діаграми потоків;

б) матриць;

в) контрольних списків;

г) аналізу карт;

д) Бателле.

9. Метою соціального аналізу проекту є:

а) визначення прийнятності варіанта проекту з погляду користувачів;

б) визначення прийнятності варіанта проекту з погляду населення регіону, в якому здійснюється проект;

в) розробка стратегії залучення населення до підтримки проекту;

г) поліпшення соціального середовища проекту;

д) усі відповіді правильні;

е) правильні відповіді б) і в).

10. Вирішальний вплив на вибір розташування підприємств кольорової металургії має:

а) наявність сировинних ресурсів;

б) наявність паливно-енергетичних ресурсів;

в) забезпеченість трудовими ресурсами;

г) наближення до району споживання готової продукції;

д) усі фактори однаково впливають на вибір місця розташування.

11. Кількісне значення екологічних наслідків проекту забезпечення мешканців міста Києва чистою водою найбільш раціонально оцінювати за допомогою методу.

а) альтернативної вартості;

б) очікуваної втрати доходу;

в) превентивних витрат;

г) ефективності витрат;

д) зміни продуктивності ресурсів.

12. Аналіз економічних аспектів макросередовища проекту не включає:

а) тенденції отримання доходів у країні;

б) рівень економічної інтеграції;

в) напрямків політики протекціонізму;

г) інноваційний потенціал у галузі виробництва продукту;

д) динаміку платіжного балансу та курсу національної валюти.

13. До кількісних характеристик ринку продукції проекту не належать:

а) темпи зростання ринку;

б) місткість ринку;

в) структура потреб споживачів;

г) насиченість ринку;

д) стабільність попиту.

14. Під час вибору технології виробництва не враховують:

а) наявність необхідної інфраструктури виробництва;

б) можливість використання наявного устаткування;

в) визначені параметри якості продукції;

г) необхідність використання місцевої сировини;

д) екологічні вимоги до виробничого проекту;

є) усі перераховані фактори впливають на вибір технології.

15. Економічно привабливі, але низько ефективні проекти: а) не підтримуються приватними інвесторами;

б) не підтримуються урядом;

в) підтримуються як приватними вітчизняними, так і вітчизняними інвесторами;

г) підтримуються урядом;

д) усі відповіді правильні.

Підсумковий контроль і підсумкове оцінювання знань
Зразок екзаменаційного білета для студентів денної форми навчання
Зразок екзаменаційного білета для студентів заочної форми навчання та приклади завдань, що виносяться на іспит
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
ПЕРЕДМОВА
Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
1.2. Визначення ринку праці
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru