Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л.С - СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Частина 1

1. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підруч. — Львів: Вид-во Haц. ун-ту "Львівська політехніка", 2004. — 500 с.

2. Височанський П. Начерк розвитку Української споживчої кооперації (дорядянська доба). — Книгоснілка, 1925.

3. Гуржій І. О. Україна в системі всеросійського ринку 60—90 рр. XIX ст. — К., 1968.

4. Кагал Т. О. Законодавство про захист прав споживачів у сфері якості товарів у системі законодавства України // Право України. — 1998. — №8. — С. 98—101.

5. Керівні принципи на захист прав споживачів: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 9 квітня 1985 року.

6. Кириченко Л. С, Мережко Н. В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю: Навч. посіб. — К.: КНТЕУ, 2001. — 446 с.

7. Кириченко Л.С, Чуніхіна H.M. Сертифікація та якість продукції в сучасних умовах господарювання. — К.: КДТЕУ, 1996. — 50 с.

8. Международные и региональные организации по стандартизации и качеству продукции. — М.: Изд-во стандартов, 1990. — 244 с.

9. Про стандартизацію: Закон України//Урядовий кур'єр. — 20.06.2001 р.

10. Руженцев Н. В. Защита интересов и прав потребителей за рубежом. — М.,1989.

11. Шаповал М. I. Менеджмент якості: Підруч. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. — 475 с.

12. Язвінська О.М. Історія коне'юмеризму: Підруч. — К.: КНТБУ, 2003. — 252 с.

13. Язвінська О. М., Іваненко Л. М. З історії розвитку конс'юмерського руху та законодавства у справах захисту прав споживачів// Вісник КДТЕУ. — 1998. — №2.

Частина 2

1. Використання знаків оцінки відповідності...//Інформ. бюл. з міжнар. стандартизації. — 1998. — №1. — С. 130—139.

2. Загальні вимоги до органів, які проводять оцінювання і сертифікацію/реєстрацію систем якості: Настанови ISO/IEC 62 // Інформ. бюл. з міжнар. стандартизації. — 1997. — МІ. — С. 266—283.

3. Загальні вимоги до оцінювання і акредитації органів із сертифікації/реєстрації якості: Настанови ISO/ ІЕС 61 // Інформ. бюл. з міжнар. стандартизації. — 1997. — Ml. — С. 249—265.

4. Закон України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності": Постанова Верховної Ради України від 17 травня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001.

5. Закон України "Про захист прав споживачів": Постанова Верховної Ради України від 15.12.1993 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1993.

6. Закон України "Про підтвердження відповідності": Постанова Верховної Ради України від 17 травня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001.

7. Кириченко Л. С, Чуніхіна II. М. Сертифікація та якість продукції у сучасних умовах господарювання. — К.: КДТЕУ. 1996. — 50 с.

8. Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. — М.: ЮНИТИ, 2000. — 526 с.

9. Лифнц И. М. Основы стандартизации, метрологии и управление качеством. — M.: Люкс-арт, 1994. — 148 с.

10. Мережко Н.В., Слмойлеяко A.A., Сімячко О. І. Сертифікація товарів: Опорний конспект лекцій. — К.: КНТБУ, 2004. — 172 с.

11. Мережко Н.В. Сертифікація товарів і послуг. — К.: КНТЕУ, 2002. — 378 с.

12. Мороз В. І., Єгоров В. Г., Смаг В. К. та ін. Метрологія, стандартизація і сертифікація: Навч. посіб. — Харків: ХарДАЗТ, 2000. — 77 с.

13. Поликарпов I. С. Доманцсвич И. І.. Япішіии Б.П. Сертифікація товарів і п луг. — К.: НМЦ "Укропосвіта", 2000. — 350 с.

14. Положення про проведення митним органом верифікації сертифікатів про но дження товарів з України: Зат". Ыакааом Державної митної служби України і 1 квітня 1997 р. № 143.

15. Порядок ввезення на митну територію України продукції, що імпортується підлягає в Україні обов'язковій сертифікації: Затв. Наказом Державного митно комітету України і Держанного комітету України із стандартизації, метрології сертифікації від 10 травня 1994 р. №107/126 із змінами.

16. Порядок впровадження модульного підходу оцінки відповідності з урахуванні вимог Директив Європейського Союзу: Затв. Наказом Держстандарту України і 10.01.99 №2, зареєстрований у Мін'юсті України 11.02.99 №95/3388.

17. Порядок митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягаю обов'язковій сертифікації в Україні: Затв. постановою Кабінету Міністрів Украї: від 4 листопада 1997 р. № 1211.

18. Порядок проведення робіт із сертифікації продукції іноземного виробницт! що виготовляється серійно: Наказ Держстандарту України від 18.08.98 №65 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.09.98 № 657/3097.

19. Порядок проведення робіт іп сертифікації продукції іноземних виробництв за сі мами з обстеженням, атестацією та сертифікацією систем якості // Інформ. бк з міжнар. стандартизації. — 1997. — №1. — С. 245—249.

20. Притульська Н. В., Самойленко А. А. Сертифікація продовольчих товарів: Опорні конспект лекцій. — К.: КНТЕУ, 2002. — 118 с.

21. Про верифікацію сертифікатів про походження товарів з України: Поста по Кабінету Міністрів України від ЗО липня 1996 р. №846 // Урядовий кур'єр. 1996. — 8 серп.— С. 9.

22. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення: Декрет Кабінету Міністрів України від 08. 04. 93 р. // Зіб Постанов Уряду України. — 1993. — №7.

23. Продукція та послуги, що підлягають обов'язковій сертифікації в Украй Довідник/За ред. В. Л. Іванова. — Вид. 2, доп. — Львів: Леонорм, 1998. — 215

24. Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог Директі Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, фінансових нор та міжнародних і європейських стандартів: Постанова Кабінету Міністрів Україн від 19 березня 1997 р. №244.

25. Про порядок зняття з виробництва та експлуатації, вилучення з реалізацї відкликання, повернення від споживачів недопустимо небезпечної продукці Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.91 р.//Зібр. Постанов Уряд України. — 1991. —№11.

26. Самойленко А. А. Сертифікація послуг: Навч. посібн. — К.: Київ. нац. торгов.-екон. ун-т, 2003. — 144 с.

27. Самойленко А. А. Сертифікація продовольчих товарів: Навч. посібн. — К.: Ки" нац. торгов.-екон. ун-т, 2006. — 212 с.

28. Сертифікація в Україні. Нормативні акти: У 3-х ч. — 1С: Держстандарт України 1998—2002. — 811 с.

29. Сертифікація харчової продукції в Україні: Довідник. — Львів: Леонорм 1997. — 166 с.

30. СмирновА. Н., Дементьев В. В.. Панфилова Т. С, Олейников А. А. Основы идентификации и сертификации продукции: Учеб. пособ. — Донецк: ДонГТУ, 1999. — 150с

31. Устав Постоянной Международной Комиссии//Сертификация продукции Основные положения, нормативы, организация, методика и практика. — Изд-во стандартов, 1991. — Ч.З. — С. 194—197.

32. Шаповал М. І. Основи стандартизації, управління якістю та сертифікації. — К; Укр. фін. ін-т, 2001. — 167 с.

ВСТУП
Розділ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
1.1. Зародження економічного аналізу в умовах первісної доби і стародавніх цивілізацій
1.2. Економічний аналіз у добу Середньовіччя
1.3. Становлення та розвиток економічного аналізу в індустріальну та постіндустріальну епохи
1.4. Основні етапи розвитку вітчизняного економічного аналізу
1.5. Внесок українських вчених у розвиток економічного аналізу
НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ
Розділ 2. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
2.1. Поняття про економічний аналіз
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru