Теорія економічного аналізу - Купалова Г.І. - НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

Контрольні запитання й завдання

1. Які історичні етапи розвитку пройшов економічний аналіз?

2. Розкрийте історичні передумови становлення та розвитку економічного аналізу.

3. Які функції виконував економічний аналіз на різних історичних етапах?

4. Дайте узагальнюючу характеристику економічного аналізу за первісної доби і стародавніх цивілізацій.

5. Які особливості розвитку і використання економічного аналізу в добу Середньовіччя?

6. Як відбувалося становлення та розвиток економічного аналізу як науки в індустріальну та постіндустріальну епохи?

7. Висвітліть основні етапи розвитку вітчизняного економічного аналізу.

8. Назвіть основні сфери використання економічного аналізу.

9. Обґрунтуйте необхідність виділення економічного аналізу як самостійної науки та його основні риси.

10. Які науки були методологічною базою становлення та формування економічного аналізу?

11. У чому полягає внесок провідних учених-економістів в теорію і практику економічного аналізу?

12. Яка роль українських вчених у становленні і розвитку економічного аналізу?

13. Розкрийте внесок М.І. Туган-Барановського у розвиток економічного аналізу в Україні.

14. Назвіть та охарактеризуйте перші наукові праці з економічного аналізу.

15. Розкрийте еволюцію формування поняття "економічний аналіз".

16. Коли почав викладатися економічний аналіз як навчальна дисципліна у ВНЗ?

17. Назвіть перші підручники з економічного аналізу.

18. Коли почали використовувати для проведення аналітичних розрахунків електронно-обчислювальні машини?

19. Як розвивалася інформаційна база аналітичних досліджень на різних історичних етапах?

20. Дайте характеристику ролі економічного аналізу у прийнятті управлінських рішень в різні історичні епохи.

Тести для самоконтролю

Виберіть один або кілька варіантів правильних відповідей.

1. Головними передумовами появи економічного аналізу були:

а) розвиток і диференціація наук;

б) необхідність викладання в навчальних закладах;

в) об'єктивні потреби економіки;

г) необхідність здійснення контролю за збереженням матеріальних цінностей;

д) об'єктивні потреби політики.

2. Основними історичними етапами зародження та розвитку економічного аналізу є:

а) період неоліту;

б) античний період;

в) первісна доба і стародавні цивілізації;

г) індустріальна та постіндустріальна епохи;

д) доба Середньовіччя.

3. Хто в епоху матріархату виконував окремі елементи обліку, аналізу і контролю:

а) чоловік;

б) діти;

в) старійшина роду;

г) жінка;

д) воїни?

4. На якому історичному етапі зародився економічний аналіз як практична діяльність:

а) період НЕПу;

б) античний період;

в) первісна доба і стародавні цивілізації;

г) індустріальна та постіндустріальна епохи;

д) доба Середньовіччя?

5. У мідному віці, або енеоліті, почали використовуватися:

а) окремі аналітичні прийоми;

б) способи аналізу;

в) методи прогнозування;

г) методи програмування;

д) порівняння предметів обміну.

6. Для економічного аналізу якого історичного періоду були характерні такі риси: обмеженість об'єктів і суб'єктів, інформації та документацій відсутність єдиного грошового вимірника; непорівнянність натуральних показників; безсистемність, приблизність і нерегулярність; виконання переважно контролюючої функції:

а) період античності;

б) бронзовий вік;

в) доба пізнього Середньовіччя;

г) індустріальна та постіндустріальна епохи;

д) доба раннього Середньовіччя?

7. Економічний аналіз застосовувався, розвивався паралельно і доповнював:

а) політичну економію;

б) облік;

в) статистику;

г) контроль;

д) маркетинг.

8. Однією з первинних функцій аналізу була:

а) стимулююча;

б) виробнича;

в) мінова;

г) контролююча;

д) соціальна.

9. Головною метою первинних функцій аналізу було:

а) забезпечення соціальної справедливості;

б) захист інтересів власників;

в) контроль за мірою споживання;

г) стимулювання трудової активності;

д) немає правильної відповіді.

10. В який історичний період відбулося зародження елементів фінансового, ретроспективного видів аналізу та використання їх результатів в управлінні господарськими процесами:

а) III тис. до н. е.;

б) IV тис. до н. е.;

в) V тис. до н. е.;

г) VI тис. дон. е.;

д) VII тис. до н. е.?

11. В який історичний період був здійснений перехід до аналізу документів, які мали системний характер, а інформаційною базою слугувала заснована регулярна звітність:

а) ІII тис. до н. е.;

б) IV тис. дон. е.;

в) V тис. до н. е.;

г) VI тис. до н. е.;

д) VII тис. до н. е.?

12. В яку історичну епоху відбувся бурхливий розвиток теорії, методології і практики економічного аналізу, відокремлення його від інших наук:

а) період античності;

б) бронзовий вік;

в) первісна доба і стародавні цивілізації;

г) індустріальна та постіндустріальна епохи;

д) доба раннього Середньовіччя?

13. Від яких наук відокремився економічний аналіз і перетворився на самостійну науку:

а) арифметика;

б) менеджмент;

в) бухгалтерський облік;

г) економічна історія;

д) статистика?

14. Коли економічний аналіз був визнаний самостійною t наукою:

а) кінець XVIII ст.;

б) середина XIX ст.;

в) початок XX ст.;

г) початок XXI ст.;

д) кінець XVII ст.?

15. Коли в Україні були введені в користування терміни "економічний аналіз" та "аналіз господарської діяльності":

а) 30-ті роки XIX ст.;

б) 30-ті роки XVIII ст.;

в) 70-ті роки XVIII ст.;

г) 70-ті роки XIX ст.;

д) 90-ті роки XVII ст.?

16. Хто вважається автором балансової теорії в Росії:

а) А.К. Рощаховський;

б) М.С. Лунський;

в) А.Я. Локшин;

г) A.M. Яковлєв;

д) А.Я. Михєєв?

17. На початку 40-х років XX ст. основними аналітичними завданнями в Україні було:

а) дослідження господарських балансів;

б) дослідження звітів підприємств та організацій;

в) аналіз господарської діяльності;

г) всі відповіді правильні;

д) немає правильної відповіді.

18. Б які роки для проведення аналітичних розрахунків почали використовувати електронно-обчислювальні машини, різні види аналізу, адаптовані до використання автоматизованих систем управління:

а) 40–50-ті роки XX ст.;

б) 50–60-ті роки XX ст.;

в) 60–70-ті роки XX ст.;

г) 70–80-ті роки XX ст.;

д) 80–90-ті роки XX ст.?

19. В якому році в Україні була створена перша наукова

економічна установа – Інститут економіки Академії наук

України:

а) 1956 p.;

б) 1936 p.;

в) 1917 р.;

г) 1962 p.;

д) немає правильної відповіді?

20. На перших порах розробкою методів і прийомів економічного аналізу та його здійсненням займалися переважно:

а) бухгалтери;

б) математики;

в) управлінці;

г) статистики;

д) економісти.

Матриця відповідей на тести

Запитання

Відповідь

Запитання

Відповідь

1

а, в, Д

11

а

2

в, г,д

12

г

3

г

13

В, д

4

в

14

в

5

а, б, д

15

а

6

Д

16

б

7

а–г

17

г

8

г

18

г

9

б

19

б

10

а

20

а

Розділ 2. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
2.1. Поняття про економічний аналіз
2.2. Об'єкт, предмет, користувачі та виконавці економічного аналізу
2.3. Мета і завдання економічного аналізу
2.4. Функції і значення економічного аналізу в сучасних умовах
НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ
Розділ 3. ПРИНЦИПИ ТА ВИДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
3.1. Принципи економічного аналізу
3.2. Основні види економічного аналізу та їх класифікація
3.3. Зв'язок економічного аналізу з іншими науками і навчальними дисциплінами
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru