Теорія економічного аналізу - Купалова Г.І. - НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

Економічний аналіз відіграє важливу роль в економічному розвитку. Він виступає провідною з'єднувальною ланкою між бухгалтерським обліком і прийняттям управлінських рішень. Завдяки цьому створюються умови для забезпечення безкризової ефективної діяльності суб'єктів господарювання.

Економічний аналіз виконує важливі і різноманітні функції. Основними з них є такі:

– науково-дослідницька – виявлення закономірностей і тенденцій економічних явищ та процесів на основі глибокого вивчення дії та впливу економічних законів;

– інформаційно-аналітична – збирання та обробка необхідних даних, оцінка їх достовірності, зведення, групування та виконання інших розрахунків, необхідних для оцінки і прийняття управлінських рішень;

– оцінююча – характеристика, узагальнення результатів господарювання та формулювання висновків про їх досягнутий рівень;

– планова – обґрунтування поточних і стратегічних планів економічного розвитку;

– контролююча – контроль за виконанням планів і управлінських рішень, реалізацією заходів з раціонального використання ресурсів, поліпшення економічних результатів тощо;

– пошукова – виявлення резервів підвищення ефективності господарювання;

– мобілізуюча (конструктивна) – розробка заходів щодо використання виявлених резервів;

– інноваційна – сприяння впровадженню передових досягнень науково-технічного прогресу, сучасних технологій, інформаційно-комп'ютерних систем тощо;

– пропагандистська – обнародування та розповсюдження інформації про передовий досвід господарювання, нові методики аналізу, сучасні технології та інновації тощо.

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

Контрольні запитання й завдання

1. Наведіть дослівне визначення терміна "аналіз" та поясніть його походження.

2. У чому полягає сутність аналізу?

3. Дайте трактування аналізу.

4. Обґрунтуйте необхідність поєднання аналізу і синтезу.

5. Як поділяється аналіз залежно від галузі науки чи сфери діяльності?

6. Дайте визначення економічного аналізу як науки.

7. Назвіть основні напрями економічного аналізу.

8. Що виступає об'єктом економічного аналізу?

9. У чому полягає відмінність між об'єктом і предметом аналізу?

10. Наведіть приклади об'єкта і предмета економічного аналізу.

11. Дайте визначення користувачів економічного аналізу.

12. Охарактеризуйте зовнішніх і внутрішніх користувачів аналізу. Чим вони відрізняються?

13. Що розуміють під теорією економічного аналізу?

14. Яка основна мета економічного аналізу?

15. Розкрийте основні завдання економічного аналізу.

16. Назвіть функції, які виконує економічний аналіз.

17. Висвітліть значення економічного аналізу в сучасних умовах.

18. Яку роль відіграє економічний аналіз на макрорівні?

19. Яка роль економічного аналізу на мікрорівні?

20. Поясніть інноваційну та пропагандистську роль економічного аналізу.

Тести для самоконтролю

Виберіть один або кілька варіантів правильних відповідей.

1. Термін "аналіз" дослівно з грецької означає:

а) групування;

б) вивчення, дослідження;

в) розділення, розчленування;

г) впорядкування;

д) узагальнення.

2. Спосіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, який ґрунтується на розчленовуванні цілого на складові і вивченні їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей, це:

а) аналіз;

б) синтез;

в) методика;

г) метод;

д) немає правильної відповіді.

3. З яких боків залежно від мети, методів і прийомів проведення, сфери застосування, використаного інструментарію розглядають аналіз:

а) розчленування об'єкта на складові елементи;

б) всебічне розбирання, розглядання;

в) уточнення логічної форми міркування у формальній логіці;

г) як синонім наукового дослідження, метод вивчення об'єкта;

д) визначення складу речовини?

4. Під терміном синтез розуміють:

а) уявне з'єднання розділених елементів об'єкта в систему;

б) реальне з'єднання розділених елементів об'єкта в систему;

в) конкретизація структури міркування в логіці;

г) всі відповіді правильні;

д) немає правильної відповіді.

5. Спосіб умовиводу від часткових фактів, положень до загальних висновків називається:

а) дедукція;

б) аналіз;

в) індукція;

г) елімінування;

д) деталізація.

6. Спосіб міркувань від загальних положень до часткових висновків – це:

а) дедукція;

б) індукція;

в) аналіз;

г) узагальнення;

д) синтез.

7. За допомогою якого виду аналізу визначається склад та структура речовин, їх пропорції, взаємозв'язок і взаємодія:

а) математичного;

б) економічного;

в) екологічного;

г) статистичного;

д) хімічного?

8. Дослідження економічної діяльності для виявлення невикористаних резервів підвищення її ефективності здійснює:

а) математичний аналіз;

б) економічна теорія;

в) економічний аналіз;

г) бухгалтерський облік;

д) немає правильної відповіді.

9. Об'єктом економічного аналізу основних засобів підприємства є:

а) господарські операції щодо забезпечення і використання основних засобів;

б) фактори, що впливають на наявність, якість, рух та ефективність використання основних засобів;

в) методика аналізу основних засобів;

г) амортизація основних засобів;

д) вартість основних засобів.

10. Предметом аналізу прибутку підприємства є:

а) розмір прибутку;

б) джерела прибутку;

в) оподаткування прибутку;

г) фактори, що впливають на формування і використання прибутку;

д) немає правильної відповіді.

11. Користувачами аналізу фінансового стану підприємства можуть бути:

а) інвестори;

б) керівники і спеціалісти підприємства;

в) вищестояща організація;

г) банки;

д) будь-які підприємства.

12. До внутрішніх користувачів економічного аналізу належить:

а) власники контрольних пакетів акцій;

б) внутрішні аудитори;

в) управлінський персонал;

г) конкуренти;

д) незалежні аналітики.

13. Зовнішніми користувачами економічного аналізу є:

а) члени трудового колективу;

б) бухгалтери, економісти підприємства;

в) кредитори;

г) представники вищих органів управління;

д) контрагенти.

14. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку є:

а) підприємницькою;

б) інвестиційною;

в) комерційною;

г) підприємництвом;

д) некомерційною.

15. Предметом аналізу господарської діяльності є:

а) використання ресурсів;

б) фінансові результати і фінансовий стан підприємства;

в) витрати виробництва і реалізації продукції;

г) дотримання договірних зобов'язань;

д) модернізація і реконструкція виробництва.

16. Виконавцями економічного аналізу є:

а) профспілки;

б) працівники;

в) спеціалісти галузей і керівники виробничих підрозділів;

г) керівник підприємства;

д) немає правильної відповіді.

17. Основною метою економічного аналізу виробництва є:

а) дослідження процесу виробництва;

б) виявлення факторів, які негативно впливають на виробництво;

в) розрахунок обсягів виробництва;

г) вивчення динаміки та ефективності виробництва;

д) пошук резервів підвищення ефективності виробництва.

18. Виявлення резервів підвищення ефективності використання робочих машин і механізмів підприємства – це функція економічного аналізу:

а) науково-дослідницька;

б) оцінююча;

в) планова;

г) пошукова;

д) мобілізуюча.

19. Пропагандистська функція економічного аналізу полягає:

а) у збиранні та обробці необхідних даних для оцінки ситуації та управління;

б) виявленні проявів економічних явищ і процесів;

в) узагальненні результатів господарювання та формулювання висновків;

г) сприянні впровадженню досягнень науки і техніки у виробництво;

д) поширенні інформації про передові методи господарювання.

20. Результати економічного аналізу використовуються:

а) на мікрорівні управління;

б) регіональному рівні;

в) макрорівні управління;

г) всіх рівнях управління;

д) рівні структурних підрозділів.

Матриця відповідей па тести

Запитання

Відповідь

Запитання

Відповідь

1

в

11

а–г

2

а

12

а, б, в

3

а–д

13

в, г, д

4

а, б

14

а, в, г

5

в

15

а–д

6

а

16

в

7

д

17

д

8

в

18

г

9

а

19

д

10

г

20

г

Розділ 3. ПРИНЦИПИ ТА ВИДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
3.1. Принципи економічного аналізу
3.2. Основні види економічного аналізу та їх класифікація
3.3. Зв'язок економічного аналізу з іншими науками і навчальними дисциплінами
НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ
Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
4.1. Основні вимоги до організації економічного аналізу
4.2. Етапи проведення економічного аналізу
4.3. Організація аналітичної роботи на підприємстві
4.3.1. Мета, завдання аналітичної служби підприємства
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru