Теорія економічного аналізу - Купалова Г.І. - 3.3. Зв'язок економічного аналізу з іншими науками і навчальними дисциплінами

Економічний аналіз є самостійною наукою і навчальною дисципліною. Разом з тим він тісно пов'язаний з іншими науками і дисциплінами, насамперед економічними. Основними із них є економічна теорія, економічна статистика, бухгалтерський облік, аудит, маркетинг, фінанси підприємств, технічні і технологічні науки.

Економічна теорія – це основа усіх наук, у тому числі й економічного аналізу, бо вона, спираючись на статистику, аналіз та інші науки, формулює закони розвитку суспільства. Розкриваючи їх, економічна теорія допомагає правильно зрозуміти процеси і явища, що відбуваються у сферах суспільного виробництва, на окремих підприємствах. Усі господарські процеси підкоряються економічним законам, типовим, стійким причинно-наслідковим зв'язкам і залежностям, які вивчає економічна теорія. Серед основних із них можна назвати, наприклад, закони попиту і пропозиції, товарного виробництва, ринкової рівноваги та закон вартості.

Економічна теорія створила теоретичне підґрунтя економічного аналізу. Великою заслугою цієї науки є введення у практику сукупності економічних понять і показників: концентрація, інвестиції, капітал, ціна, вартість, витрати виробництва, собівартість, прибуток, продуктивність праці, оплата праці та ін.

Економічна статистика вивчає систему показників суспільного господарства, його структуру, пропорції, взаємозв'язки видів економічної діяльності та елементів відтворення. Вона характеризує кількісний бік економічних явищ і процесів, що відбуваються у суспільному господарстві, у нерозривному зв'язку з їх якісним змістом. Крім цього, економічна статистика розробляє методологію, методики комплексного вивчення економіки, формує інформаційну базу шляхом збирання, зведення, обробки та дослідження економіко-статистичних показників.

Економічний аналіз пов'язаний з економічною статистикою та статистиками видів економічної діяльності щодо використання статистичних даних для отримання достовірних, науково обґрунтованих аналітичних показників. Отже, дані статистики є вихідною економічною інформацією, а дані аналізу – результативною.

Крім цього, як економічна, так і математична статистика є методичною основою для економічного аналізу, оскільки вона озброює його статистичними методами, які допомагають вивчати стан, динаміку суспільних економічних явищ, встановити взаємозв'язок і силу впливу факторів, спрогнозувати ситуацію на близьку і далеку перспективи. Такі статистичні методи як групування, ряди динаміки, індексний метод, графічний, дисперсійний, кореляційно-регресійний аналіз та інші знайшли широке застосування у практиці аналізу господарської діяльності.

Бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень*3. Він відображає результати господарської діяльності, розрахункових кредитних і фінансових відносин підприємств, організацій та установ. Основними завданнями бухгалтерського обліку на підприємстві є:

*3: {Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV (зі змінами).}

– формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майнового стану, яка необхідна керівникам, засновникам, учасникам, власникам майна та іншим зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності;

– забезпечення інформацією, необхідною для контролю за дотриманням законодавства України при здійсненні підприємством (організацією) господарських операцій, наявністю і рухом основних, оборотних засобів та іншого майна, формуванням і використанням грошових коштів відповідно із законодавством України, установчими документами і нормативами;

– попередження негативних результатів фінансово-господарської діяльності підприємств (організацій) і виявлення внутрішньогосподарських резервів.

Виходячи з цього, економічний аналіз базується на показниках (переважно вартісних) і методології бухгалтерського обліку та звітності. Це стосується визначення фактичних витрат виробництва, фінансових результатів господарювання, собівартості продукції і послуг тощо.

Аудит, згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність", – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів. Після завершення аудиту складається аудиторський висновок про фінансовий стан клієнта. Інформація, що міститься в матеріалах висновку аудитора, має важливе значення для проведення економічного аналізу, насамперед фінансового. Вона дає можливість аналітикам отримати перевірені достовірні дані, на підставі яких можна сформулювати рекомендації щодо ефективного використання ресурсів, розробки виробничої стратегії і поліпшення діяльності підприємства в цілому.

Однією з пріоритетних наук в умовах ринкової економіки виступає маркетинг, сутність якого полягає у виявленні та максимальному забезпеченні умов для задоволення споживчого попиту на товари і послуги. Він органічно пов'язаний з економічним аналізом, оскільки широко використовує його методи, способи, і, у свою чергу, забезпечує аналіз необхідною інформацією для проведення досліджень кон'юнктури ринку товарів, послуг тощо. Новим перспективним напрямом аналізу, який все ширше використовується в маркетингу, вважається мотиваційний аналіз. Мета його полягає у вивченні мотиваційного механізму, тобто у встановленні причин, умов (насамперед соціально-психологічних), інформації, які впливають на формування поведінки споживача на ринку при виборі того чи іншого товару, послуги.

Економічний аналіз пов'язаний також з фінансами підприємств, предметом яких є грошові відносини, які виникають у процесі господарської діяльності підприємств і пов'язані з формуванням власних і залучених коштів, їх використанням, утворенням і розподілом отриманого прибутку. Без знання понять, категорій, особливостей розвитку фінансів неможливо дослідити процес утворення, розподілу і використання доходів, здійснити фінансовий, маржинальний аналіз, дати оцінку фінансового стану підприємств різних видів економічної діяльності тощо.

Технічні і технологічні науки також дають багатий матеріал для аналізу господарської діяльності, насамперед у галузі дослідження технології виробництва, технічних засобів, сировини і матеріалів. Без знання організації і технології виробництва неможливо провести функціонально-вартісний, маржинальний аналіз та здійснити прогноз випуску, реалізації продукції.

Таким чином, економічний аналіз використовує теоретико-методологічні, методичні надбання основних економічних, технологічних, природничих наук. Одночасно він забезпечує ефективні наукові інструменти, інформаційну базу для розвитку і функціонування інших наук. Завдяки цьому економічний аналіз у поєднанні з іншими науками сприяє подальшому зростанню економіки, підвищенню ефективності суспільного виробництва.

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ
Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
4.1. Основні вимоги до організації економічного аналізу
4.2. Етапи проведення економічного аналізу
4.3. Організація аналітичної роботи на підприємстві
4.3.1. Мета, завдання аналітичної служби підприємства
4.3.2. Функції аналітичної служби
4.3.3. Чисельність і склад аналітичної служби
4.3.4. Виконавці економічного аналізу
4.4. Планування аналітичної роботи
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru