Теорія економічного аналізу - Купалова Г.І. - НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

Контрольні запитання й завдання

1. Назвіть основні принципи економічного аналізу.

2. У чому полягає державний підхід до економічного аналізу?

3. Яким чином реалізується принцип демократичності економічного аналізу?

4. Дайте роз'яснення принципу ефективності економічного аналізу.

5. Чим відрізняються принципи комплексності і системності?

6. За якими класифікаційними ознаками поділяється економічний аналіз на види?

7. Який вид економічного аналізу за часом дослідження найбільш поширений на підприємствах?

8. Які перешкоди виникають на шляху широкого використання перспективного аналізу?

9. На які види поділяється економічний аналіз за видами економічної діяльності або за їх сукупністю?

10. Які відмінності між комплексним і тематичним видами аналізу?

11. Дайте визначення внутрішнього і зовнішнього видів економічного аналізу.

12. Обґрунтуйте необхідність застосування вибіркового економічного аналізу.

13. Охарактеризуйте загальноекономічний і техніко-економічний види економічного аналізу.

14. Розкрийте сутність функціонально-вартісного аналізу.

15. Яка мета проведення маржинального аналізу?

16. Який вид аналізу вивчає операції, процеси, пов'язані зі зміною розміру і складу капіталу господарських структур, для зміцнення їх фінансового стану?

17. З якими науками пов'язаний економічний аналіз?

18. Яким чином аналіз пов'язаний з економічною теорією?

19. Яка наука виступає методологічною базою для економічного аналізу?

20. Який зв'язок існує між економічним аналізом і бухгалтерським обліком?

Тести для самоконтролю

Виберіть один або кілька варіантів правильних відповідей.

1. Термін принцип означає норму:

а) планування;

б) поведінки;

в) управління;

г) витрат;

д) діяльності.

2. При проведенні аналізу слід керуватися такими принципами:

а) доступність;

б) територіальність;

в) основної ланки, або вузьких місць;

г) ефективність (економічність);

д) всі відповіді правильні.

3. Принцип_передбачає використання в аналізі наукових розробок, спеціальних методик, загальновизнаних методів і прийомів аналізу:

а) ефективності;

б) порівнянності;

в) науковості;

г) точності;

д) комплексності.

4. Для того, щоб економічний аналіз ґрунтувався на реально існуючих, достатньо точних показниках, що мають числове вираження, слід дотримуватися принципу:

а) конкретності;

б) державного підходу;

в) ефективності;

г) науковості;

д) комплексності.

5. Створення таких умов, за яких результати аналізу можуть активно впливати на господарську діяльність, передбачає принцип:

а) науковості;

б) дієвості;

в) точності;

г) комплексності;

д) системності.

6. Який принцип економічного аналізу характеризує постійне проведення аналізу через певні проміжки часу, а не від випадку до випадку:

а) точність;

б) оперативність;

в) регулярність;

г) комплексність;

д) впорядкування?

7. Принцип демократичності економічного аналізу означає, що:

а) користувачами аналізу є державні органи;

б) результати проведеного економічного аналізу та зроблені висновки доступні працівникам підприємства;

в) результати проведеного економічного аналізу та зроблені висновки доступні всім бажаючим;

г) у проведенні аналізу може брати участь широке коло працівників;

д) дослідженням охоплюються всі ланки економічної діяльності.

8. Виділення найважливішої проблеми при проведенні економічного аналізу передбачає принцип:

а) доступності;

б) державного підходу;

в) дієвості;

г) ефективності;

д) немає правильної відповіді.

9. Під принципом державного підходу слід розуміти:

а) що користувачами аналізу виступають державні органи управління та господарювання;

б) використання положень чинного законодавства при проведенні аналізу;

в) що витрати на проведення аналізу окупляться виявленими резервами;

г) порівняння показників діяльності підприємства з середніми показниками по Україні;

д) всі відповіді вірні.

10. Сенсу у проведенні аналізу немає, коли витрати на аналіз:

а) дорівнюють очікуваному ефекту;

б) більші, ніж очікуваний ефект;

в) дещо менші, ніж очікуваний ефект;

г) окупляться через 3-5 років;

д) не окупляться.

11. Ефективність або економічність економічного аналізу містить вимогу:

а) обмежити число аналітиків;

б) обмежити строки проведення аналізу;

в) обмежити кошти на проведення аналізу;

г) обмежити об'єкти аналізу;

д) високої окупності понесених на аналітичні дослідження витрат.

12. З'єднайте стрілкою відповідні значення класифікаційної ознаки з видом аналізу

Відповідь

Класифікаційна ознака

Відповідь

Вид аналізу

а)

Просторова ознака

е)

Загальноекономічний, техніко-економічний

б)

Сфера застосування

є)

Виробничий, фінансовий, стратегічний

в)

Зміст аналізу

ж)

Комплексний, тематичний

г)

Користувачі результатів аналізу

з)

Внутрішній, зовнішній

д)

Зміст програми аналізу

і)

Внутрішньогосподарський, міжгосподарський

13. Який вид економічного аналізу застосовується для вивчення масових суспільних явищ на різних рівнях управління підприємства, видів діяльності, регіонів:

а) соціально-економічний;

б) економічно-статистичний;

в) фінансово-економічний;

г) порівняння;

д) маркетинговий?

14. Який вид аналізу пов'язаний із вивченням господарських процесів, що вже відбулися:

а) поточний;

б) перспективний;

в) техніко-економічний;

г) ретроспективний;

д) немає правильної відповіді?

15. На прогнозованих, очікуваних результатах з урахуванням впливу факторів, які будуть діяти, базується:

а) перспективний аналіз;

б) ретроспективний аналіз;

в) поточний аналіз;

г) комплексний аналіз;

д) немає правильної відповіді.

16. Основними причинами недостатнього поширення перспективного аналізу є:

а) нестача необхідних кадрів аналітиків;

б) невідпрацьованість наукових методик;

в) нестабільність соціально-економічного, політичного стану;

г) часта зміна законодавчої бази;

д) брак достовірної інформації.

17. Спрямований на дослідження ринків збуту продукції, попиту, пропозицій рівня конкурентоспроможності виробленої продукції, можливостей її збуту, комерційного ризику:

а) інвестиційний аналіз;

б) маркетинговий аналіз;

в) соціально-економічний аналіз;

г) статистико-економічний аналіз;

д) економіко-екологічний аналіз.

18. Внутрішній аналіз здійснюється:

а) інвесторами;

б) вищестоящою організацією;

в) незалежними аудиторами;

г) самим підприємством;

д) всі відповіді правильні.

19. Фонд Державного майна України провів аналіз фінансового стану підприємства. Який це вид аналізу за користувачами:

а) зовнішній;

б) внутрішній;

в) незалежний;

г) аудиторський;

д) господарський?

20. Вивчення прибутку і рентабельності підприємства є першочерговим завданням такого аналізу:

а) статистико-економічного;

б) соціально-економічного;

в) фінансово-економічного;

г) економіко-екологічного;

д) всі відповіді правильні.

Матриця відповідей на тести

Запитання

Відповідь

Запитання

Відповідь

1

б,д

11

д

2

а, г

12

а ® і;

б ® є;

в ® е;

г ® з;

д ® ж

3

в

13

б

4

а

14

г

5

б

15

а

6

в

16

а-д

7

г

17

б

8

д

18

г

9

б

19

а

10

а-д

20

в

Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
4.1. Основні вимоги до організації економічного аналізу
4.2. Етапи проведення економічного аналізу
4.3. Організація аналітичної роботи на підприємстві
4.3.1. Мета, завдання аналітичної служби підприємства
4.3.2. Функції аналітичної служби
4.3.3. Чисельність і склад аналітичної служби
4.3.4. Виконавці економічного аналізу
4.4. Планування аналітичної роботи
4.5. Підготовка вихідних даних та оформлення результатів аналізу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru