Теорія економічного аналізу - Купалова Г.І. - 4.3. Організація аналітичної роботи на підприємстві

4.3.1. Мета, завдання аналітичної служби підприємства

У сучасних умовах аналітична (планово-аналітична) служба – найбільш гнучкий і динамічний підрозділ підприємства, функції і структура якої залежать від специфіки самого підприємства, характеру бізнесу, кадрового потенціалу тощо. Тут немає стандартних рішень і методик. При створенні аналітичної служби можна орієнтуватися на досвід зарубіжних і вітчизняних підприємств (компаній).

Аналітична служба – це один із центральних підрозділів, який відповідає за підготовку та обґрунтування основних стратегічних рішень та відслідковує загальну картину бізнесу господарського суб'єкта (підприємства, фірми, організації).

Основною метою аналітичної служби є розробка концепцій, планів, програм розвитку підприємства на основі аналізу та оцінки результатів його минулої і поточної діяльності.

На аналітичний підрозділ підприємства покладаються такі завдання:

– сприяння керівництву підприємства в об'єктивній оцінці економічної ситуації;

– аналіз загальної картини функціонування підприємства;

– техніко-економічні дослідження з метою виявлення невикористаних резервів і підготовка можливих варіантів дій щодо підвищення ефективності господарювання;

– розробка та обґрунтування оперативних і стратегічних рішень щодо покращання фінансового стану і результативності господарської діяльності;

– організація системи управління та основних бізнес-процесів підприємства.

Об'єктом постійного аналізу є укрупнена концепція бізнесу, виробнича, інвестиційна, збутова та соціальна програми підприємства.

4.3.2. Функції аналітичної служби

Економічна служба виконує численні та різноманітні і досить складні й відповідальні функції. Вони не обмежуються одним аналізом, а все більше набувають управлінських рис. Так, до функцій аналітиків сучасних великих компаній входять вивчення і забезпечення таких напрямів і складових діяльності:

– організаційно-правова структура компанії;

– організація стратегічного та оперативного планування;

– формування системи управління та контролю;

– техніко-економічні дослідження;

– контрольно-методична;

– інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва та інших підрозділів компанії.

Організаційно-правова структура компанії має відповідати стратегічним цілям бізнесу, спрямовуватися на досягнення маркетингових цілей, бути простою, ефективною та спиратися на чітку концептуальну ідею (модель). Створення такої системи і покладається на аналітиків.

Організація стратегічного та оперативного планування. До завдань стратегічного планування належить вибір виду економічної діяльності та загального напряму розвитку компанії. Конкретніше аналітикам слід дати відповіді на запитання:

– який загальний вигляд матиме діяльність;

– яка номенклатура товарів буде панувати;

– яку ємність матимуть потенційні ринки збуту;

– що буде новим "ринковим хітом" через рік, два, п'ять?

Формування системи управління та контролю за функціонуванням фірми полягає у розробці та реалізації оптимальної моделі стратегічного управління компанії як єдиної системи та її адаптації до умов зовнішнього середовища шляхом корегування операцій підрозділів фірми без зайвого втручання в їх оперативні повноваження. При цьому аналітики вирішують такі складові проблеми:

– стратегічне планування;

– організаційні системи управління;

– техніко-економічні дослідження.

Техніко-економічні дослідження. Аналітична служба не відрізняється від інших підрозділів. У великих корпораціях її діяльність – це майже технологічна функція. Продукцією експертно-аналітичної служби є плани, концепції, оперативні зведення, аналітичні записки, бізнес-плани, проекти наказів, інструкцій і договорів тощо. Проте в компетенцію служби входить не тільки перелічені розробки, а й техніко-економічний аналіз з оцінкою стану функціонування компанії, її стратегічні програми. Цей аналіз потребує наявності математичних, інженерних, технологічних, юридичних та інших знань.

Контрольно-методична функція полягає у розробці і застосуванні простих ефективних методик вивчення і контролю фінансових, маркетингових, технологічних та інших функціональних служб і підрозділів.

Інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва та інших підрозділів компанії. Налагодження системи ефективного оперативного інформування керівників про внутрішній і зовнішній стан компанії – найперше завдання керівника аналітичної служби. В обов'язки аналітиків входить вся інформаційно-аналітична робота фірми, яка полягає в аналізі загальних обставин навколо неї, а також у збиранні, обробці та реферуванні інформації і її передачі нагору. В результаті кожна фірма повинна виробити власну модель інформаційно-аналітичного забезпечення.

Поки що як аналітичний, так й інформаційний ресурс слабо використовується підприємцями. Це пояснюється недостатнім розвитком інформаційних технологій, нерозумінням їх важливості, а також відсутністю необхідних знань і навичок. Так, якщо 91% менеджерів у Франції і 95 у США визнають інформацію визначальним фактором, що впливає на прийняття рішень, то Україні і в Росії таких у 3–3,5 разу менше.

Виконання цих функцій вимагає широкого спектра знань не тільки з економіки, планування, а й з бухгалтерського обліку, технології виробництва, маркетингу, менеджменту, стратегічного прогнозування тощо. Крім того, успішне здійснення аналітичних функцій потребує виходу за рамки власних аналітичних проблем і зводиться зрештою до макроекономічних питань – економічного зростання, попиту, пропозиції, стабільності.

4.3.1. Мета, завдання аналітичної служби підприємства
4.3.2. Функції аналітичної служби
4.3.3. Чисельність і склад аналітичної служби
4.3.4. Виконавці економічного аналізу
4.4. Планування аналітичної роботи
4.5. Підготовка вихідних даних та оформлення результатів аналізу
4.5.1. Підготовка вихідних даних для економічного аналізу
4.5.2. Оформлення результатів економічного аналізу
НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ
Розділ 5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru