Україна і світове господарство - Філіпенко А.С. - Статут та Структура ЧЕС

Статут організації ЧЕС був ухвалений у 1997 р. Він закріпив основні принципи економічного співробітництва в Чорноморському регіоні, концептуальний підхід до ЧЕС як до структури, відкритої для інших заінтересованих держав, міжнародних економічних і фінансових інституцій, підприємств, фірм. Згідно зі Статутом, організація ЧЕС відкрита для будь-якої країни, яка висловила бажання стати її членом і заявила про готовність дотримуватися принципів і цілей чорноморського економічного співробітництва. Країна також може одержати статус спостерігача. Крім того, з державами, міжнародними організаціями та інституціями, заінтересованими у співробітництві з ЧЕС на окремих напрямах діяльності, можуть бути встановлені відносини секторального партнерства, заінтересованій стороні може бути також наданий статус гостя, який дає змогу брати участь у заходах, які проводяться в рамках ЧЕС.

Документ установлює чітку структуру взаємодії різних структур організації. Визначаючи Раду міністрів закордонних справ як вищий розпорядчий орган ЧЕС, Статут наділяє його повноваженнями формувати робочі органи з розвитку окремих напрямів співробітництва, виконання узгоджених програм і проектів.

Відповідно до Статуту, органами ЧЕС є Парламентська асамблея і Ділова рада. Чорноморський банк торгівлі й розвитку, а також міжурядові робочі органи ЧЕС (див. рис).

Парламентську асамблею ЧЕС (ПА ЧЕС) було створено в 1993 р. На сьогодні її повноправними членами є 11 держав ЧЕС. Завдання ПА ЧЕС — всіляке сприяння розвиткові чорноморського співробітництва, узгодженню політичного волевиявлення країн ЧЕС, прийняттю національними парламентами законодавчих актів для втілення спільних рішень, ухвалених главами держав чи урядів країн — учасниць ЧЕС.

Ділова рада ЧЕС - це міжнародна неурядова організація, створена в 1992 р. представниками ділових кіл країн — членів ЧЕС. Після підписання Угоди про перетворення ЧЕС на регіональну міжнародну економічну організацію 5 червня 1998 р. в Ялті Ділова рада стала складовою ЧЕС нарівні з Парламентською асамблеєю ЧЕС та Чорноморським банком торгівлі й розвитку. Ділова рада має офіційний статус спостерігача в ЧЕС, що дає їй право брати участь у роботі всіх структур від імені регіональних представників бізнесу.

Вищим органом ДР є Рада директорів, засідання якої проходять з участю асоційованих членів, учасників-партнерів та спостерігачів і мають життєво важливе значення для прийняття рішень у сфері бізнесу.

Метою ДР є:

• сприяння поліпшенню бізнес-середовища в регіоні ЧЕС;

• створення необхідних умов для розвитку приватного сектора економік країн, які безпосередньо беруть участь у різних сферах регіонального економічного співробітництва.

Діяльність ДР спрямована на розробку та реалізацію конкретних проектів, налагодження прямих зв'язків та інформаційного обміну, лобіювання інтересів ділових кіл у структурах ЧЕС, надання інформаційно-консультативних послуг і допомоги в пошуках партнерів, сприяння комерційній діяльності та організацію конференцій, семінарів, виставок.

Реорганізація Ділової ради мас на меті залучення до роботи в ній усіх ділових кіл, які мають практичні інтереси в регіоні ЧЕС. Не має значення, чи належать вони до причорноморських країн чи до країн Західної Європи, Азії або Америки. Головне, щоб вони працювали в регіоні, і ДР має їм у цьому сприяти. Нині активно опрацьовується ідея проведення бізнес-форумів з діловими колами країн Західної Європи, і насамперед з країнами-спостерігачами в ЧЕС, а також Німеччиною, Францією та Швейцарією.

Звичайно, ділові кола країн можуть виходити на прямі контакти, але ДР у деяких напрямах мас певні переваги. По-перше, в таких сферах, як транспорт, енергетика, телекомунікації, екологія, торгівля, найоптимальнішими є багатосторонні проекти. По-друге, ДР пропонує проектам певну підтримку організаційних структур ЧЕС. По-третє, і це найголовніше, — заінтересовані ділові кола третіх країн мають можливість працювати в рамках регіональної міжнародної економічної організації, діяльність якої постійно перебуває під наглядом глав держав та урядів 11 країн.

ЧЕС створювалася як міжурядова структура. Сучасна система міжурядових робочих органів охоплює: зустріч (Раду) міністрів закордонних справ країн — учасниць ЧЕС; сукупність допоміжних органів (робочих груп); регіональні центри, що діють під егідою ЧЕС.

Зустріч міністрів закордонних справ являє собою вищий рівень міжурядового механізму ЧЕС. Зустрічі глав держав чи урядів не можуть бути визнані такими, незважаючи на їхню вирішальну роль у визначенні стратегії розвитку співробітництва, через нерегулярність проведення і відсутність уніфікованої процедури ухвалення рішень.

До компетенції зустрічі міністрів закордонних справ належить ухвалення рішень з усіх питань діяльності ЧЕС. зокрема: розгляд і прийняття рішень щодо пропозицій, представлених робочими органами ЧЕС: прийняття рішень про членство в ЧЕС чи отримання статусу спостерігача; заснування робочих органів, визначення їх завдань, установлення змін і припинення повноважень.

Зустрічі міністрів закордонних справ відбуваються не рідше ніж раз на півроку і проходять, як правило, в закритому режимі. Вони визначають ротацію головування в ЧЕС, котра відбувається кожні півроку у відповідності з англійським алфавітом. Міністр закордонних справ країни, що головує, координує всю діяльність, яка ведеться в рамках ЧЕС, забезпечує належне дотримання правил процедури, а також виконання прийнятих резолюцій і рішень. У 1995 р. створено механізм "трійки" держав. Це консультативний орган, який скликається на прохання діючого голови з метою обміну думками з питань поточної й перспективної діяльності ЧЕС.

Структура виконавчих органів — робочих груп — відображає галузеву структуру органів державного управління в країнах — учасницях ЧЕС. Робочі групи поділяються на постійні і спеціальні, що створюються для виконання першочергових спеціалізованих завдань. У середньому одночасно діє від 10 до 12 робочих груп.

До системи робочих органів ЧЕС належать також регіональні галузеві центри, яких на сьогодні налічується чотири: Чорноморський регіональний енергетичний центр, Ветеринарний центр ЧЕС, Центр ЧЕС з обміну статистичними даними й економічною інформацією. Балканський центр малих та середніх підприємств у регіоні ЧЕС. На стадії створення перебуває ще кілька регіональних центрів.

Етапи розвитку ЧЕС
Економічні пріоритети ЧЕС
Глава 4. Економічне співробітництво між Україною і США: невикористаний потенціал
Глава 5. Україна — латинська Америка: економічна взаємодія
Концептуальні основи української стратегії щодо Латинської Америки
Україна — Латинська Америка: проблеми економізації двосторонніх відносин
Досвід структурних реформ у Латинській Америці: уроки для України
Глава 6. Світогосподарські зв'язки України з країнами азійсько-тихоокеанського регіону
Сучасний стан зовнішньоекономічних зв'язків України з країнами Азії
Перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин України з деякими країнами Азії
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru