Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів - Томашевський О.М. - ВСТУП

Поняття "інформаційна технологія" (ІТ) у сучасному контексті набуває особливої багатогранності та поширюється на всі області діяльності людини, оскільки інформація, що трансформується у дані, знання, інформаційні та програмні продукти, технологічні винаходи - є невід'ємною частиною сьогодення. Тому для ефективного вивчення ІТ-галузі необхідний усесторонній підхід, який дозволить об'єднати та узагальнити відомості ряду навчальних дисциплін, таких як "Комп'ютерні мережі та телекомунікації", "Інформаційні системи і технології" та "Сучасні Інтернет-технології".

У навчальному посібнику авторами представлено нову концепцію комплексного аналізу ІТ-галузі, починаючи від базових термінів, таких як "технологія" та "інформація", до задач оптимізації створення інформаційного продукту, його захисту, технологій проектування інформаційних систем ( ІС) і моделювання бізнес-процесів. Запропонований підхід орієнтований на економічну сторону ІТ та розглядає економічну інформацію, її властивості, способи формалізованого опису для класифікації та узагальнення. Проведений аналіз структури ІТ у посібнику дозволяє трактувати технологію як сукупність процесів, що використовують засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформації нової якості про стан об'єкту, процесу або явища (інформаційного продукту).

Створення нового інформаційного продукту, як правило, вимагає видобування знань шляхом обробки і узагальнення різнотипних даних економічного характеру, отриманих із різних джерел. Ця задача може бути вирішена з різним ступенем ефективності та великими часовими затратами, документальними способами отримання знань, такими як методи математичної статистики. Проте, ці методи не дозволяють знаходити і видобувати знання з масивів даних, а високі вимоги до кваліфікації кінцевих користувачів обмежують їх використання. Розглянуті у посібнику експертні технології видобування знань та прийняття рішень - виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases), технологія аналітичної обробки даних в реальному часі (OLAP), технологія аналізу сховищ даних (Data Mining), нейромережні технології штучного інтелекту та експертні системи дозволяють з більшою ефективністю отримати знання на основі аналізу прихованих закономірностей у масивах даних та прийняти оптимальне у певній ситуації рішення, використовуючи сучасні програмні засоби.

Оскільки призначення ІТ полягає у виготовленні інформаційного продукту номінальної якості з оптимальними витратами, у посібнику досліджується галузь математичного моделювання бізнес-процесів та методів прийняття рішення з оптимізацією за заданим критерієм, з точки зору технологій динамічного програмування.

Тенденція об'єднання комп'ютерів у мережі на сьогоднішній день набула завершеного вигляду, що втілилось у активний розвиток ІТ комп'ютерних мереж і, в тому числі, всесвітньої мережі Інтернет, а також галузі електронної комерції. У навчальному посібнику стисло викладено відомості про базові мережні технології, протоколи та сервіси, механізми пошуку, електронні платіжні системи. Окрему увагу приділено гіпертекстовій технології та технологіям створення web-вузлів - темі, що представляє особливий інтерес для творчих особистостей.

Зважаючи на іншу сторону стрімкого розвитку ІТ, у посібнику неможливо було обминути гостро актуальні питання інформаційного піратства, розвинуті технології якого становлять суттєву загрозу інформаційному продукту. У посібнику розглянуто види інформаційних та програмних продуктів і можливі загрози для них в сучасному комп'ютерному середовищі. Детально досліджено питання захисту персональної інформації і протидії інформаційним та програмним продуктам шкідливого характеру, технологію забезпечення безпеки інформаційних систем, поняття ідентифікації, аутентифікації, політики безпеки тощо.

Результати проведених досліджень та здійснених узагальнень щодо перетворення інформації на шляху до інформаційного продукту, необхідно враховувати і при проектуванні ІС, яка буде створювати інформаційний продукт. Для цього у навчальному посібнику проаналізовано етапи створення ІС та моделі її життєвого циклу, включно з архітектурою. Розглянуто також основні технології, що використовуються на кожному з етапів життєвого циклу ІС, для оптимізації процесів її проектування та функціонування.

Роботу авторів при написанні навчального посібника було розподілено наступним чином: Томашевський О.М. - розділи 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (параграфи 1.1-1.4, 3.1-3.4, 4.1.-4.3, 5.1-5.3, 6.3, 10.110.4, 11.1, 11.3, 11.4, 12.2, 12.3, 13.1-13.3, 14.1-14.4, 15.1-15.6, 16.1-16.4,

17.1-17.4, 18.1-18.5); Цегелик Г.Г. - розділи 8, 9 (параграфи 8.1-8.4, 9.19.4); Вітер М.Б. - розділи 2, 6, 7, 11, 12 (параграфи 2.1-2.5, 6.1, 6.2, 6.6, 7.1, 7.2, 7.4, 11.2, 12.1); Дубук В.І. - розділи 3, 4, 7, 10 (параграфи 3.5, 4.4, 6.4, 6.5, 7.3, 10.5, 10.6). Загальне наукове редагування посібника виконано Томашевським О.М. Автори сподіваються, що посібник буде цікавим та корисним для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, фахівців з розробки ІС управління, а також для широкого кола читачів, що цікавляться питаннями галузі інформаційних технологій та моделюванням бізнес-процесів.

1. Технологія: поняття, основні властивості та процеси. Інформація, дані, знання як об'єкти технології
1.1. Визначення поняття технології
1.2. Технологічні, виробничі та інформаційні процеси
1.3. Життєвий цикл об'єктів технології
1.4. Життєвий цикл даних. Збір і систематизація даних
2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису
2.1. Види інформації. Поняття економічної інформації
2.2. Структура і властивості економічної інформації
2.3. Класифікація як засіб формалізованого опису інформації
2.4. Кодування об'єктів класифікації
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru